Tinnerö Eklandskap

Tinnerö Eklandskap är den del av det fd militära övningsområdet som har klassats som riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Riksintresset har benämningen KE100 Tinnerö odlingslandskap och är ca 6 km2 stort. Området blev naturreservat med fastställd skötselplan sommaren 2006. En skötselplan  finns upprättad för naturreservatet.

Rosenkällasjön återskapades hösten 2004 med framgång och många fågelarter har funnit den och häckar här. Sjön har därefter vid några tillfällen medvetet tömts på vatten under hösten. Ett av syftena har varit, att med elfiske bedöva, samla och flytta de mängder av gäddor som växt till i sjön och som hotat fågellivet. Ett annat syfte var att bottenfrysa den tömda sjön för att bli av med bl a den invasiva arten vattenpest. Till våren har sjön naturligt återfyllts.

Frökärret har på samma sätt återskapats som en våtmark med vattenspegel 2010. Även här har man tömt våtmarken under höst/vinter för att bli av med fisk och invasiva växtarter.

Antalet fornlämningar från brons- och järnåldern är mycket stort och arkeologen Gert Franzén har under snart 30 år ägnat tusentals timmar åt att studera, tolka och dokumentera områdets forntid.

Hitta aktivitet
 • Frösådd och kultivering av ängsblommor
  Visa aktivitet

  I föreningen arbetar vi aktivt för att bidra till att utveckla blomfloran i Tinnerö eklandskap. Detta sker genom att fröså och vidarekultivera bl a gullvivor

  20 november 2017
 • Fågelholkar
  Visa aktivitet

  Vid olika tillfällen finns möjligheter att tillverka fågelholkar till skogsduvor, göktytor m fl arter. Du är välkommen både att tillverka och sätta upp holkar!

  21 november 2017

Se alla aktiviteter