Föreningen Linköpings Ekopark

Click here for information in English https://www.hembygd.se/linkopings-ekopark/om-foreningen/about-the-association/

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening som arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) samt omkringliggande mark vars hantering har inverkan på riksintresset i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Föreningen Linköpings Ekopark tänker motverka ovidkommande exploatering, såsom trafikleder och bebyggelse i området.
Enligt Riksantikvarieämbetet utgör Tinnerö odlingslandskap ett av landets främsta exempel på ett fossilt odlingslandskap från järnåldern.

Inom föreningen finns följande  arbetsgrupper:
Vägvisarna: En specialutbildad grupp som guidar i området.

Adoption av fornlämningar: Är man intresserad av arkeologi kan man här få ta ansvar för skötseln av en eller flera fornlämningar, man gör jobbet när det passar in i ens egna schema.

Kontakta oss gärna, om du är intresserad av att deltaga mer eller mindre aktivt i någon av våra olika grupper. Du kan läsa mer om föreningens olika aktiviteter och arbetsgrupper under denna webbplats via flikarna till vänster.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter