Syfte

I våra stadgar formuleras föreningens syfte så här:

Föreningen vill

– befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och
kulturell synpunkt värdefulla traditioner inom Lindesberg med omnejd

– aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö
och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

– dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till
bygden i nutid och gången tid

– samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess
utveckling

– organisera aktiviteter som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och
historia