Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-12-06

Plats: Blombergska gården
Närvarande:
Ingrid Nordmark, Siv Kalmö,
Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Kjell Guldbrand,
Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Kristina Andersson,
Anders Grimborger, Eva Resare, Eva Dahl,
Per-Ivar Åkerlind samt Birgitta Alvarsson.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomin är på plus just nu. Siv Kalmö informerar om att skyltar till hyttor och torprester kommer att beställas. Marknadsgruppen diskuterar, inom kort, om skyltarna kan sponsras av sponsorer. Medlemsavgiften till föreningen är oförändrad inför 2019. Nya medlemmar kommer i fortsättningen att välkomnas personligen.
§5 Ordförande har skrivit ett förslag ifrån föreningen angående ett yttrande gällande Lindesbergs kulturhistoriska program Några ändringar görs, sedan skickas det vidare till Nätverket Lindekultur.
§6 Programpunkten ”Vildmarksvisor” blev en mycket bra kväll med 64 betalande. Föreningen efterlyser en ”manual” på biblioteket, där det framgår om hur allt skall skötas. Grupp tillsätts bestående av Anders G, Eva R och Per-Ivar Å. Alla andra är behjälpliga Adventskaffet hade 140 besökande. Det var ett öppet hus med kaffe, lotteri och körsång. Extra piff på dagen var det vackert dekorerade julfönstret.
 §7 En motion angående namnbyte kommer att tas upp på årsmötet i januari. Förslaget på det nya namnet är Lindesbergs Hembygdsförening. Vi får en historik om föreningens olika namn, genom åren, utav Siv K.
§8 Ordförande föreslår att vi fortsätter samarbetet med Nora hembygdsförening. Styrelsen är positiv och förslår att vi gör en resa, då vi besöker bergsmansgårdar. Vidare planering efter årsskiftet. Vi strävar också efter att fortsätta samarbetet med närliggande hembygdsföreningar.
 §9 Styrelsen diskuterar valberedningens problem gällande ordförandeposten. Vi hjälper till genom att hålla ögon och öron öppna.
§10

Övriga frågor:

På initiativ av Trädgårdsföreningen blir det en skördefest i Munkhyttan i september. Vår förening vill gärna samarbeta och tillsätter en grupp bestående av Siv K, Ingegerd O och Solveig A.

Den 4/1 2019 kl. 12.00 bladar vi program, årsskrift med mera i kuvert till våra medlemmar. Plats, Blombergska Gården.

Spinnrock är skänkt till Munkhyttan ifrån Fors skola.

En ny trotoarpratare, med nya loggor, kommer att tas fram efter årsmötet

Statistikgruppen sammanträder.

Påminnelse om 1939-2019, då föreningen jubilerar.

§11 Ordförande avslutar mötet och tackar för den här terminen. . Tack Cicki för gott fika. Nästa styrelsemöte den 17/1 2019.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
 Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-11-15

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö,
Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Kjell Guldbrand,
Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Kristina Andersson,
Anders Grimborger, Eva Resare, Eva Dahl
samt Birgitta Alvarsson

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomin är god, mycket tack vare visningar av Miniatyrstaden, försäljning av skrifter samt beställda små hus.
§5 Kassörsarbetet för föreningen kommer att lämnas över till Eva Resare från och med verksamhetsåret 2019. Eva väljs då in som ordinarie ledamot i styrelsen.
§6 Anders Grimborger redogör för marknadsgruppens minnesanteckningar. Styrelsen får ta del av nuvarande och blivande sponsorer.
 §7 Ordförande går igenom och redovisar verksamhetsplanen 2019 för LFH. Några ändringar görs. Se bilaga.
§8 Kort utvärdering av Kata Dalströmföredraget. Det var ett väldigt intressant föredrag av en proffsig Gunnela Björk.
 §9 Kommande program är den 21/11, Anders Grimborger och Kjell Granqvist tolkar Dan Andersson och den 2/12, skyltsöndagen. Då vi har öppet i Blombergska Gården mellan 13.00–16.00.
§10 Information, redovisning, kort diskussion om Lindesbergs kulturpolitiska program. Ingrid Nordmark får som uppgift att sammanställa ett yttrande ifrån föreningen.
§11 Hembygdsföreningarna från Gusselby, Vedevåg och Frövi har varit inbjudna till Lindesberg. Det var intressant att höra vad grannarna gör och att få ge dem information om vår förening. Eventuellt blir det ett samarbete i framtiden.
§12 Föreningen beslutar att göra en ny grafisk profil. Alla skrifter, dokument och skrivelser kommer att ha den nya profilen.
 §13  Siv Kalmö redogör för utbudskatalogen, Region Örebro län. Styrelsen beslutar att vi inte skall vara med år 2019.
 §14 Nya vykort på Miniatyrstaden är på gång. Kjell forskar fram priser på olika förslag, små och stora bilder.
 §15 Post: Till samhällsbyggnadsförvaltningen angående Brunnskaret. Bergslagens frukost träffar bjuder in föreningar.
 §16

Övriga frågor: 1. Det blir ett nej angående annons i Aftonbladets vinterbilaga.

2. Aktiviter på sportlovet för barn och ungdomar. Vi tillsätter en grupp bestående av Eva Resare (sammankallande), Eva Dahl, Siv Kalmö, Ingegerd Olofsson, Per-Ivar Åkerlind samt eventuellt Calle Guldbrand. Gruppen ger förslag på aktiviter.

3. Styrelsen uppmanas att hålla koll på den nya appen Upplev Lindesberg.

4. Göran Karlsson kommer att släppa boken ”Spritkungar och Bergslagsmor”. Boksläppet sker den 8 december, platsen blir Blombergska Gården. Det kommer att vara öppet mellan klockan 10.00–13.00. Vi visar Miniatyrstaden Lindesberg.

5. Birgitta trycker programmet för 2019 i 350 stycken exemplar. Cicki och Tommie tar fram ett original.

6. Kalendern för 2019 är nu skickad till tryckeriet. Tommie och Cicki Eriksson har gjort ett enormt arbete. Dataprogrammet finns nu inom styrelsen inför 2019.

7. Kraftstationen Ringaby är färdigbyggd i miniatyr. Den kommer att överlämnas till Linde energi inom ett par veckor.

8. Diskussioner om eventuellt byte av föreningens namn. Kjell Guldbrand skriver en motion till årsmötet. Tommie Eriksson gör ett förslag på en ny logga.

 §17  Ordförande avslutar mötet. Tack Cicki för gott fika. Nästa styrelsemöte den 6/12.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
 Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-10-18

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson,
Tommie Eriksson, Per-Ivar Åkerlind, Anders Grimborger,

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomin är oförändrat bra.
-Nya sponsorskyltar måste sättas upp.
§5 Utvärdering av Seniormässan
-Huvudintrycket är mycket positivt. Bra initiativ. Många besökare.
-Att tänka på till nästa gång……..
För hembygdsföreningen: -större växelkassa.
Generellt – bättre ”annonsering”
– bättre information och skyltning på plats
– anpassa ljudnivåerna
– öka antalet viloplatser/sittplatser
– utöka programinnehållet med mer till den ”unge/aktive senioren”.
§6 Inför Kommande program.
göra affischer och sätta upp dem.
– få till stånd en utbildning i handhavandet av ljud- och bildtekniken på biblioteket.
 §7 Liten grupp från Fellingsbro hembygdsförening har besökt oss. Vi hade ett gott utbyte av våra verksamheter. Vi beslutade att fortsätta inbjuda grannföreningarna, närmast då Näsby, Vedevåg och Gusselby. Det blir den 13 november kl. 16 – 18.
§8 Fotodonationen av Roland Stenetorps Lindesbergsbilder har överlämnats till Fotogruppen. Bilderna kommer att läggas ut på nätet.
 §9 Den nya fotoutställningen”Kyrkberget” på ICA supermarkets röda vägg är färdig. Invigningen blir torsdagen den 25/10 kl. 11. Samtidigt finns den nya Kyrkbergsskriften till försäljning.
Ansvariga för evenemanget är Göran K och Kristina A.
§10 Programverksamheten fatställs för år 2019.
§11 Kalendrar för 2019 håller på att färdigställas. Redaktörerna Cicki och Tommie sammanställer arbetet med hjälp av övriga styrelsen.
§12 Göran K informerar om arkitektförslaget med Flugparkens framtida utseende. Var hamnar Brunnskaret till exempel? Det är viktigt att vi håller oss à jour för att ev. kunna påverka. Det kan ske via olika media och olika grupperingar. Viktigt att vi får se det färdiga förslaget!
Per-Ivar meddelar i samband med detta att Brunnskaret är en ”geocach-gömma” som haft många besökare. (Geocaching = skattjakt med GPS ).
Beslutades att trycka upp fler vykort. Cicki visar upp nya motiv. Rolf Karlsson kontaktas för tryckningen. ( RK ersätter STRANDS för kommande tryckeriarbeten ). Kjell G tar hand om kostnadsfrågan.
Munkhyttans skola kommer taken att läggas om – osäkert i vilket material.
Skrivelse från Kyrkbergets Vänner angående partiell skogsavverkning. De vill ha stöd av Hembygdsföreningen. Göran K anser inte att vår förening kan vara med som stödjare eftersom vi inte fått se skrivelsen i sin helhet. Frågan utmynnade i en allmän diskussion eftersom tiden för skrivelsens inlämnade redan var passerad.
Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte är den 15 november kl. 1500.
 Siv hedrades på sin högtidsdag med bifall och födelsedagstårta (à la Eriksson ).
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Anders Grimborger Ingrid Nordmark
Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-09-13

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson,
Tommie Eriksson, Kristina Andersson, Per-Ivar Åkerlind,
Anders Grimborger, Gunilla Jonsson-Ermedahl,
samt Birgitta Alvarsson.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4  Ekonomin är god. 14 stycken arrangemang a´300 kr har lämnats in till Studieförbundet Vuxenskolan. Beslutades att installera LED lysrör i lokalen för 1,650 kr.
§5 Kulturarvsdagen blev en regnvädersdag. Munkhyttan fick ta emot sju personer och Blombergska fem stycken. Arrangemangen på Rådhustorget ställdes in. Vi återkommer med detta i en programpunkt.
§6

Höstens programpunkter enligt följande: 26/9 Gunilla Didriksson föreläser om Hyttor och Krono bruk. 31/10 Gunella Björk föreläser om Kata Dalström: Agitatorn som gick sin egen väg. 21/11 Vildmarksvisor med Anders Grimborger

En inbjudan kommer att göras till hembygdsföreningar i trakten. Fellingsbro tisdagen den 16/10 16.00. Gusselby/ Vedevåg tisdagen den 13/11 16.00.

 §7 Studiegruppen om dokumentation planeras vidare. Fakta om kvarteren kommer att digitaliseras. Pengar söks genom Sparbanksstiftelsen. Start i januari/ februari 2019.
§8 Fotodonationen av Roland Stenetorps Lindesbergs bilder finns nu i lokalen.
 §9 Ny fotoutställning på ICA supermarkets röda vägg är på gång. Göran K och Kristina A ansvarar för detta. Vernissage blir torsdagen den 27/9 kl. 16.00.
§10  Planering av program 2019, se bilaga.
§11

 Övriga frågor:

Seniormässan den 3/10 10.00-16.00 LFH:s monter kommer att erbjuda en flygresa över modellstaden, ett kvarter från modellstaden, små hus att ”känna på”, skrifter samt medlemskaps broschyr.

LindeDagen, Rotary inbjuder till hotellet för information, Göran K. är vår representant.

Kyrkbergsskriften är nu färdig, den lämnas till Strands må den 17/9.

Tommie E har genomgång och presentation av den nya hemsidan. En del svårigheter finns. Tommie tar kontakt med Conny Sandberg.

Kompetensrådet inbjuder till information om besöksnäringen. Masugnen den 24/9. Göran K representerar LFH.

Det blir ett samutskick för Årsskriften+ programmet för 2019. Birgitta ansvarar för programmet. Eva Dahl kommer att tillfrågas om årsskriften. Per-Ivar supportrar.

Lindemarken den 21 september. Vaktlistan är nu komplett, men fler kan komma och vara med. Lotteri och karameller planeras samt försäljning av skrifter och visning av modellstaden.

Post:

Kunskap om Facebook och Instagram.

Ordförandeträff i Gryt/Mullhyttan. 18.30–20.30. Siv K representerar LFH.

Annons i broschyren om gruppresor är inbokat a´ 500kr.

§12 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 18/10 15.00. Tack till Cicki för underbart gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-08-23

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Eva Dahl, Kristina Andersson, Per-Ivar Åkerlind, Anders Grimborger, Eva Resare, samt Birgitta Alvarsson.
Frånvarande: Gunilla Jonsson-Ermedahl

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4  Ekonomin är god. Styrelsen diskuterar olika sponsringsalternativ. Eva Resare övertar, vid årsskiftet, en del av vice kassörens arbetsuppgifter.
§5 Vid sommarens programpunkter i Munkhyttan har det varit god uppslutning. Aktiviteterna kl.14 har varit mycket uppskattade. Vi har fått en bra erfarenhet som vi kan bygga vidare på. Kyrkogårdsvandringen i juni var fantastisk med 50-60 åhörare. Trädgårdsvandringen i augusti var mycket varm och trevlig.
§6 Vi väntar fortfarande på besked ifrån LIBO/FALAB angående reparation av taken i Munkhyttan.
 §7 Programpunkten i september ändras. Gunilla Didriksson kommer att berätta om Kronobruket i Guldsmedshyttan. Lokal blir förmodligen biblioteket.
§8 Modellbygget har börjat igen. Nu bygger vi mot norr, 37 hus. En studiegrupp startar under hösten/efter årsskiftet. Gruppen kommer att dokumentera historien om kvarteren i Lindesberg. Ledare blir Göran K. och Cicki. Holgers husrader är mycket populära. De kostar nu 700 kr. Om man vill ha med sitt eget hus tillkommer 300 kr.
 §9 Fotogruppen startar i september. Information kommer i NA, idagspalten. Vykort kommer att skickas ut till medlemmarna, om startdatum. ICA:s fotovägg diskuteras. Förslag om att foton från Kyrkberget kommer att sättas upp. Detta blir när Kyrkbergshäftet är färdigt. Göran K. och Per-Ivar ansvarar för detta. Roland Stenetorps lindesbergsfoton finns nu hos föreningen. Montern i Arenahallen behöver uppdateras. Modellgruppen får detta till uppgift.
§10 Nätverket Lindekultur har fått svar ifrån politikerna angående Lindesbergs museum och andra kulturfrågor.
§11

Tidigare lista över styrelsemedlemmarnas val av arbetsuppgifter får fortfarande gälla. Vi bör dock ”tänka till” om vad vi kan och vill engagera oss i fortsättningsvis.

 

§12

Post och övriga frågor:

Modellbyggarna tar ansvar för att det installeras en skyddande plexiglasram runt Modellstaden.

Beslutar att flytta kommande årsmöte till den 27 januari 2019. Valberedningen kontaktas i god tid eftersom viktiga nyval måste göras.

Vi beslutar att vi ska bygga upp en egen Hemsida som dock ska kopplas till Hembygdsförbundets officiella sida. Kjell börjar med det arbetet.

Föreningen deltar ”med ett bord” på Seniormässan ( Arenan ) onsdagen den 3 oktober, klockan 10 – 16. Ingrid gör ”vaktschema”.

Föreningen deltar på Kulturarvsdagarna ( 7 -9 september ) med aktiviteter i Lokalen och på Rådhustorget. Medverkande träffas fredagen den 31 aug. kl. 1400 för planering under ledning av Siv och Cicki.

Ingrid tar kontakt med Åsa Viggeborn angående vårt intresse för att delta i Integrationsarbetet.

Martin Almgren, Per Z och mer ”Pepparn”, Cicki, Utbyte med andra närliggande hembygdsföreningar, Stadsvandringar med barn och vuxna, Någon resa – det är några programidéer för 2019.

Sammanställning av ”Vaktlista” för Modellstaden gjordes. Kommer att skickas ut separat.

Vi valde att använda det lilla formatet ( A5 ) till nästa års kalender.

§13 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 13/9 15.00. Tack till Cicki för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Anders Grimborger Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-06-14

Plats: Bryggargården.
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson,
Tommie E, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson,
Eva Dahl, Eva Resare, Kristina Andersson.
Frånvarande: Birgitta A, Gunilla J-E, Göran Karlsson

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Protokollet från den 3 maj gås igenom.
Några kommentarer: – göra bättre reklam för vår medverkan på Lindedagarna
– vårt sommarprogram i Munkhyttan är en del av jubileumsfirandet
”Nora/Linde 375 år”.
– FALAB lovar ”ta tag i” Munkhyttans upprustning.
§4 Ekonomi: Kjell rapporterar att ekonomin är god och
lovar att ge styrelsen en utförlig rapport
nästa styrelsemöte.
§5  Marknadsgruppen rapporterar att
sponsorverksamheten är lyckosam.
§6 Senaste Programkvällen om ”Helmer Linderholm”
besöktes av ca 40 personer.
( De fyra evenemangen som varit hittills i år
besöktes av ca 200 personer )
 §7 Kommande Programkvällar:
19 juni Besök på Bergskyrkogården; koordinator är Cicki
1 aug Trädgårdsvandring i Frövi; koordinator är Ingrid
26 sep Dalkarlshyttekvällen; koordinator är Ingrid
§8 Skoldagarna i Munkhyttan; Under tre veckor i maj
har vi haft ”Skola för 100 år sedan” = lektioner i
den gamla skolsalen, rastaktiviteter, hantverksarbete i trä,
tyg och ull och naturvandring.
Tillsammans med en extra ”föreställning” på
kvällstid blev deltagarantalet ca 170 st.
Alla verkar ha varit nöjda.
Kommentar: Kan det finnas ”integrations-bidrag” att
söka för de skolor som önskar delta i våra skoldagar?
 §9 Modellgruppen ( Cicki ) rapporterar att
arbetet med Modellstaden fortgår. 22 nya hus har
tillkommit hittills i år. Staden har också börjat
utvidga sig norrut. Antalet besökande
under årets första fem månader har varit
nästan 1000 personer, och det gäller bara de
allmänna visningarna. Drygt 200 personer har
också deltagit i gruppvisningar.
§10 Sommarsöndagarna i Munkhyttan.
( Öppet kl. 13 – 16. Programaktivitet börjar kl. 14 )
24 juni Blomsterpromenad, kransbindning koordinator: Ingegerd
1 juli Konstskola koordinator: Birgitta A
8 juli Naturstig koordinator: Siv
15 juli Ull, garn / pinnar, kottar, bark koordinator: Ingrid
22 juli Skolsånger / sommarvisor koordinator: Anders
29 juli ”Antikrunda” gissa/visa gamla saker koordinator: Cicki
5 augusti Skattjakt koordinator: Per Ivar
12 augusti Kafferep m kaffebröd koordinator: Siv
Kommentar: a) övriga delaktiga: se protokoll 2018-05-03
b) programmet finns på Turistbyrån, Anslagstavlor
c) översätta programmet till arabiska?
§11

Siv rapporterar från Länsförbundets årsmöte.

Vi beslutade att avstå från att skaffa och
dela ut förtjänstnålar.
Istället ska vi på annat sätt visa vår uppskattning
till enskilda medlemmar, exempelvis på årsmöten.

§12 Se till att konfirmera och
ev. uppgradera dina val av Arbetsuppgifter inom styrelsen.
§13 Övriga frågor.
a) Fördelning av jourdagar (fredagar) på Blombergska.
Till sist överräckte PerIvar en ”minnesbok” till Ingrid
som ett Stort Tack för att hon är vår Chefskoordinator
och ser till att vi gör det vi ska göra på bästa sätt!
Allra, allra sist bjöd Ingrid på superb vildsvinspaj
med ”touch av cocacola”.
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 23 augusti 2018
kl. 1500 i ”Lokalen”.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Anders Grimborger Ingrid Nordmark
Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-05-03

Plats: Blombergska gården.
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson,  Eriksson, Gunilla Jonsson-Ermedahl, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Eva Dahl, Kristina Andersson samt Birgitta Alvarsson.

 

Frånvarande:  Tommie Eriksson och Bo Ringström.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomin är god. Påminnelser om medlemsavgift är skickade.
§5 Föreläsningen av Einar Lyth gav ett överskott på 380 kr. Föredraget var trevligt och överskådligt. 35 betalande fick lyssna till Beredskapstiden.
§6

Nästa programkväll den 23/5 är Helmer Linderholms liv och författarskap. Affisch lämnas in fre. den 4/5. Gunilla J-Ermedahl tar upp inträdet.

LindeDagen den 16/5. Foton på personer verksamma på 1950-talet, Lindebilder från 50-talet. Ansvariga:

15.30- 16.30 Per-Ivar Åkerlind, Cicki Eriksson, Kjell Guldbrand, Anders Grimborger

16.30–17.30 se ovan

17.30–18.30 Göran Karlsson, Eva Dahl, Birgitta Alvarsson, Ingegerd Olofsson

18.30–19.30 se ovan

19.30–20.30 Ingrid Nordmark, Anders Grimborger

Detta kommer vi att tillhandahålla: Medlemsbladet, Sommarsöndagarna, Swish, QR kod Daim/Japp (PI kollar med Hemköp)

 §7 Skoldagarna i Munkhyttan se bilaga.
§8

Sommarsöndagarna i Munkhyttan, ansvariga:

24/6 Ingegerd Olofsson, Ingrid Nordmark

1/7 Siv Kalmö, Ulla Örn, Birgitta Alvarsson, Tommie Eriksson (familjesöndag)

8/7 Jesper Hansson, Eva Dahl, Birgitta Alvarsson, Siv Kalmö (familjesöndag)

15/7 Holger Andersson, Ingegerd Olofsson, Solveig Andersson, Ingrid Nordmark

22/7 Anders Grimborger, Cicki Eriksson, Ingegerd Olofsson, Sonja Jansson

29/7 Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Eva Resare, Siv Kalmö

5/8 Gunilla Åkerlind, Per-Ivar Åkerlind, Anders Grimborger, Siv Kalmö, Göran Karlsson

12/8 Alla ansvarar OBS! Vi har ett speciellt möte om den söndagen

 §9 Linde/Nora 375 år. Fredagen den 3/8 firas det i Linde. 10.00 buss från Torget i Nora. Göran Karlsson följer med i bussen och berättar om Lindesberg. 10.45 Ingrid Nordmark och Birgitta Alvarsson tar emot på Rådhustorget i Lindesberg. 11.00–12.00 Cicki Eriksson och Per-Ivar Åkerlind visar Miniatyrstaden. Lördagen den 4/8 firas det i Nora. 10.00 avfärd ifrån Lindesberg. Guidning i Nora. Allt är fritt och gratis. Gemensam affisch kommer att tillverkas. Anmälan till turistbyrån.
§10 Nätverket Lindekultur bjuder in till samtal om kulturen den 3/5 18.00. Samling i Lindesbergs bibliotek. LFH medverkar med 5-6 styrelsemedlemmar.
§11 Städdag i Munkhyttan tisdagen den 8/5 10-13. Vi städar inomhus och utomhus.
§12 Ett första utkast om arbetsuppgifter inom styrelsen. Se två bilagor.
§13 Övriga frågor: Ordförande har haft bussföretagskontakt. Dagsutflykter kan besöka Miniatyrstaden. Söndagsprogrammet kommer att översättas till arabiska. Information om GDPR. Hantering av medlemsregister se bilaga. Marknadsgruppen informerar om Linde Energi och miniatyrhuset. Information om vad som har hänt med den nya hemsidan hittills. Besiktning måste ske i Munkhyttan angående uthustaken. FALAB kontaktas. Nycklar till Blombergska gården kvitteras ut utav Eva Dahl, Eva Resare och Göran Karlsson. Nu finns det parkeringsskyltar att lägga i bilen.
§14 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 14/6 15.00. Tack till Cicki för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-04-12

Plats: Blombergska gården.
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Gunilla Jonsson-Ermedahl, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Eva Dahl, Kristina Andersson samt Birgitta Alvarsson.

 

Frånvarande: Per-Ivar Åkerlind, Eva Resare, Anders Grimborger samt Bo Ringström.

Besök utav Stefan Strömgren från SV. Vi får information om studieförbundets verksamhet samt blir bjudna på prinsesstårta.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4  Ekonomi: Ekonomiskt var 2017 ett unikt år, med ”mycket pengar i kassan”. Kassören ger ett budgetförslag för 2018, se bilaga. Balansen är god. Föreningen har 348 medlemmar.
§5 Föreläsningen med Elisabeth Svalin-Gunnarsson blev en trevlig kväll. Det kom 41 betalande besökare.
§6

Nästa programkväll är den 25/4 med en föreläsning av Einar Lyth. Affischer är färdiga och uppsatta. Det kommer också att skickas digitalt till Carin Eriksson på biblioteket.

LindeDagen på Loppholmarna, 16/5 16.00–20.00. Porträtt på ett antal personer som var aktiva i Linde på 1950-talet. Minnesbilder: Vad hände i Lindesberg på 1950- talet? Information om LFH. (Soppa, bröd och ost serveras på Bryggargården för de medverkande)

 §7 Planering av skoldagarna i Munkhyttan. Se bilaga.
§8 Vad händer på Sommarsöndagarna i Munkhyttan. Se bilaga.
 §9 Marknadsgruppen fortsätter att leta samarbetspartners. Kontakt kommer att tas. Kraftverket i Ringaby byggs i miniatyr utav modellbyggarna.
§10 Diverse rapporter: Ordförandeträff i Ervalla (Ingrid och Siv), turismen i Lindesberg, träff på Hotellet (Ingrid och Eva D.), besök på BUNs styrelsemöte för att ge information om Munkhyttan och Miniatyrstaden (Birgitta och Anders).
§11 Jubileumsåret 2018 Linde/Nora 375+375 år = 750 år. 19/8 stadsvandring i Lindesberg, 8/9 stadsvandring i Nora, Broschyr kommer att finnas, ”Tillsammans 750 år” sammanställd utav G. Karlsson och R. Karlsson.
§12 Information om dataskyddsreformen. Alla i styrelsen tillfrågas om de foton som finns på hemsidan är godkända. Frågan är med ja besvarad. Styrelsen föreslår att Per-Ivar kollar upp medlemsregistret.
§13 Information av Göran Karlsson angående protestskrivelsen om Brunnskaret i Flugparken. Vi bevakar och avvaktar.
§14 Styrelsen ombes att till nästa styrelsemöte ha bestämt sig för en arbetsuppgift i föreningen. Klara för hemsidan är Tommie, Göran K. och Kjell.
§15  Post: Kurs i intervjuteknik, tack från Fornehed i Lysekil, Hembygdsförbundets årsmöte i Sköllersta den 5/5, nej till sökta pengar från länsförsäkringar, Kulturarvsdagen den 7-9 september, Tjodolf tackar för inbjudan, eloge från Selma Svensson.
§16 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 3/5 15.00. Tack till Cicki för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-03-15

Plats: Blombergska gården.
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Ingegerd Olofsson, Per-Ivar Åkerlind, Kjell Gullbrand, Anders Grimborger, Göran Karlsson, Eva Dahl, Eva Resare,
Kristina Andersson.
Frånvarande: Birgitta A, Tommie E, Gunilla J-E, Bo R.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna – särskilt då våra nya styrelseledamöter – och dagens möte öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Protokollet från den 15 februari gås igenom. Ingrid meddelar att vi nu fått ett bra avtal med kommunen angående Munkhyttan ( § 11 ). Protokollet läggs till handlingarna.
§4 Årsmötesprotokollet från den 4 mars läses igenom och läggs till handlingarna.
§5 Laget runt bland styrelsemedlemmarna där var och en ger en kort presentation: ”Det här är jag!”.
§6 Genomgång av Styrelsens Arbetsfördelning ( från 2017-01-12 ). Vi bör titta igenom punkterna och eventuellt göra några ändringar.
 §7 Marknadsgruppen rapporterar om sitt arbete. Kjell går igenom hur ”Sponsorpärmen” kommer att användas.
§8 Siv och Cicki rapporterar från träffen i Grythyttan, som just handlade om marknadsföring av ”Vårt Bergslagen”.
 §9 Öppettiderna på Blombergska är även under sommaren onsdagar och fredagar. Den informationen tillsammans med öppethållande och program i Munkhyttan kommer att meddelas Turistbyrån!
§10 Nästa programpunkt är den 21 mars. ”I min trädgård vill jag vara Karin”. Föreläsning av Elisabeth Svalin Gunnarsson, Biblioteket 19.00, Inträde 50 kr. Cicki och Siv är värdar men behöver hjälp med iordningställandet.
§11 Per Ivar och Göran K förbereder affischering till 25 april ”Beredskapstiden i Örebro län”. Föreläsning av Einar Lyth, Biblioteket 19:00, Inträde 50 kr
§12 Lindedagen den 16maj. Arbetsgruppen ( Cicki, Gunilla, Siv, Per Ivar och GöranK ) träffas i lokalen den 26 mars kl. 1300 och ”kläcker idéer”.
§13 Kommande Styrelsemöten blir 12 april, 3 maj och 14 juni, alltid kl. 15:00.
§14

Ingrids Medborgarförslag om belysning av Pumphuset (kanske) får ett svar den 26mars.

Mötet avslutas!

. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
A Grimborger Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid årsmöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2018-03-04

Plats: Kristinakyrkan
Närvarande: Medlemmar i LFH.

 

§1 Ordförande Ingrid Nordmark hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
§2 Årsmötet förklaras stadgeenligt kallat.
§3 Föreliggande dagordning fastställs.
§4 Till att leda mötets förhandlingar väljs Calle Lindström.
§5 Till sekreterare för mötet väljs Birgitta Alvarsson.
§6 Siv Kalmö och Anders Grimborger väljs att justera dagens protokoll.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.
§8 Per-Ivar Åkerlind redogör för ekonomin och resultaträkningen. Han påpekar att föreningen behöver en stadig ekonomi så att vi kan vara kvar i Blombergska gården. Dokumentet läggs till handlingarna.
§9 Revisorernas berättelse uppläses av ordförande.
§10 I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
§11 Årsavgiften är densamma som för föregående år, 150 kr för enskild samt 200 kr för familj.
§12 Till ordförande för ett år väljs Ingrid Nordmark.
§13 Till ordinarie styrelseledamöter för två år väljs Birgitta Alvarsson, Per-Ivar Åkerlind och Kjell Guldbrand(nyval). Kvarstående ordinarie är Christina Eriksson, Ingegerd Olofsson och Siv Kalmö.
§14 Till ersättare för två år väljs Tommie Eriksson. Kvarstående ersättare är Anders Grimborger och Gunilla Jonsson-Ermedahl. Nyval ersättare för två år, Eva Resare, Göran Karlsson, Kristina Andersson, Bo Ringström. Fyllnadsval (1 år) Eva Dahl.
§15 Till revisorer för ett år väljs Anders Svensson och Bertil Westergren.
§16 Till ersättare för revisorerna väljs för ett år Gunilla Lindberg och Annicka Fingal.
§17 Till stugfogde väljs Roland Andersson. Per Thybeck står kvar som medhjälpare.
§18 Till valberedning för 2019 väljs Astrid Lemoine och CO Granath.
§19

Ordförande Ingrid Nordmark tackar valberedningen samt för förtroendet att få fortsätta som ordförande.

Aktuella frågor: a. Kontrakt kommer att skrivas på nästa vecka, gällande Munkhyttan och hyran. Ägaren är kommunen, FALAB ansvarar för underhållet. b. En hyreshöjning för lokalen i Blombergska gården har aviserats 2018, men hyresvärden kommer att sponsra föreningen. c. Mötet accepterar en avgiftshöjning för programkvällarna från 20 kr till 40-50 kr. d. Det blir sommaröppet i Munkhyttan. Nytt är en liten programpunkt varje söndag. e. Gruvarbetarna i Stripa: Den 8/5 18.30 inbjuder lokal historiska sällskapet in till Lindesbergs bibliotek.

§20 Tack till föreningens ordförande Ingrid Nordmark för ett mycket gott arbete under det gångna året. Ordförande tackar avgående stugfogde Per Thybeck och avgående kassör Roland Andersson. Rosa, vackra rosor delas ut.
§21

Efter mötets avslutande berättar Cicki Eriksson och visar bilder om Lindesberg på 1920-talet och vad vi roade oss med.

Kaffe, semla och lotteri ingår som vanligt som avslutning.

. · .
. · .
Sekreterare . · . ­ Ordförande
Birgitta Alvarsson Calle Lindström
. · . ­
Justerare Justerare
Siv Kalmö Anders Grimborger

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-02-15

Plats: Blombergska gården kl. 14.00
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Gunilla Jonsson-Ermedahl, Per-Ivar Åkerlind, Roland Andersson, Kjell Guldbrand, Anders Grimborger samt Birgitta Alvarsson.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4  Ekonomi: Kjell ger en redovisning gällande Resultat/Balans 2016-2017. Ordförande redogör för verksamhetsplanen för 2018-2019. Några punkter kommer att redovisas på årsmötet den 4/3.
§5 Tellandska gården kommer att byggas av Tommie. Detta som ett tack ifrån bidragsgivaren. Styrelsen ger som förslag att skicka ett fint tackkort till våra sponsorer/bidragsgivare. Detta kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.
§6 Namnen på de nya sponsorerna växer fram på sponsorstavlan.
 §7 Drygt 500 personer besökte Lindesberg i miniatyr och Lindetapeten under Vinterspår.
§8 Årsmötet den 4 mars 14.00. Cicki tar kontakt med T. Alexandersson, Kristinakyrkan angående ljud och kanonen. Kjell får som uppgift att informera om ekonomin, förhandlingar sker, valberedningen redovisar sitt arbete, kaffe-semlor och lotteri.
 §9 Nästa programpunkt den 21 mars. I min trädgård vill jag vara Karin med E. Svalin-Gunnarsson.
§10 Styrelsen spånar om LindeDagen den 16 maj. Vi kommer att använda ett litet tält/vindskydd på Loppholmarna. Kanske en ”roll-up”? Förslag om att uppträda som historiska personer ifrån 50-talets Lindesberg. Arbetsgrupp: Cicki, Gunilla, Siv, Anders, PI.
§11 Styrelsen får en rapport ifrån mötet med Irja, Kristina Ö och Åsa gällande Munkhyttan. Kommunen hyr ut till föreningen. Falab står för underhållet. Vi väntar på ett avtalsförslag som kommer att gälla från och med den 1 maj. Belab (Besök Linde AB) erbjuder plats för modellen i Stripa.
§12 Birgitta informerar om skolveckorna i Munkhyttan. Siv undersöker om bidrag ifrån Skapande skola. Birgitta och Anders planerar att besöka BUN den 19 mars för att informera om Munkhyttans skolverksamhet och Lindesberg i miniatyr.
§13 Siv informerar om ett programförslag för sommaröppet i Munkhyttan.
§14 Skolmuseumet i Munkhyttan kommer att vara öppet för grupper på minimum fem personer a´40 kr/ person. Birgitta, PI, Siv, Anders, Ingrid och Kjell visar sitt intresse för att guida.
§15 Post: Kopior utav inskickade enkäter sätts in i pärm märkt Besöksstatistik och andra skrivelser in och ut i annan pärm.
§16

Övriga frågor: Valberedningen har gjort ett bra arbete. Flera intresserade vill delta i styrelsens arbete, vilket gör att vi eventuellt utvidgar antalet suppleanter.

Text till Sparbanksstiftelsen samt informationsblad, klart.

Minnesanteckningar ifrån från Regionrådets informationsmöte.

Föreningen köper ett konstverk föreställande Lindesbergs stadsvapen.

Kjell undersöker en fotosida på nätet.

§17 Utgår
 §18 Ordförande avslutar mötet. Tack till Cicki för god förtäring. Tack Gunilla för avsmakandet av syriska kakor. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 15 mars.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2018-01-25

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö,  Cicki Eriksson,  Gunilla Jonsson-Ermedahl, Per-Ivar Åkerlind, Roland Andersson,
Kjell Guldbrand samt Birgitta Alvarsson.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Information och ekonomisk uppföljning ges utav Kjell. Detta redovisas på ett excelark. Inventering av våra skrifter och böcker görs utav Ingegerd och Birgitta. De fortsätter under våren.
§5 Föreningens fina årsskrift är en förmån för medlemmarna. Samma inträde gäller för alla på våra program.
§6 Styrelsen resonerar om hur vi kan tacka våra bidragsgivare på ett trevligt sätt. Kjell utformar et digitalt förslag. Marknadsföringsgruppen arbetar vidare.
 §7 Ordförande har haft ett samtal med föreningens hyresvärd Markko Åkesson, ägaren av Blombergska gården. Markko visar ett stort intresse av att ha oss kvar som hyresgäster. Markko kommer att sponsra en del av hyran.
§8 Markko Åkessons namn kommer att vara med på föreningens sponsorstavla.
 §9 Årets första programpunkt Konst och konstnärer i Lindesberg var mycket välbesökt med drygt 80 personer. Det var en fantastisk dialog mellan Pär B. och Arne J. Ett antal av föreningens häften såldes.
§10 Vinterspår är den 3-4 februari. Ett litet hus från miniatyrstaden finns med på försmak. Vi har öppet på Blombergska gården mellan 10.00–16.00. Tiderna har fördelats.
Årsmötet den 4 mars kl. 14.00 i Kristinakyrkan. Det blir förhandlingar, lotteri, kaffe och semla samt ”Glimtar från Lindesberg på 1920 talet” av Cicki. Cicki, Solveig och CO bakar semlor.
§11 Nytt möte med Irja G. Kristina Ö. samt Åsa C-J blir den 12/2 14.00.
§12 Statistikredovisning av Anders gällande besöksantal på miniatyrstaden, gruppvisningar, programverksamheten och Munkhyttans skola. Ca 3500 personer, inklusive gruppvisningar, har besökt miniatyrstaden och 400 personer Munkhyttans skola under år 2017.
§13

Skolveckorna i Munkhyttan är enligt följande datum: 15/5, 17/5, 22/5, 24/5, 29/5, 31/5.

Skapande skola pengar utgår från år 2018. Lärarna förhandlar med sina rektorer.

§14 Utgår
§15 Styrelsemöten för de tre följande månaderna är den 15/2, 15/3, 12/4 kl. 14.00. Jourerna i Blombergska finns på mail samt i lokalen.
§16

Post: Var uppmärksamma på vad som är riktiga brev och tiggarbrev.

Kjell svarar på brev från person som vill köpa skrifter och som vill ha information om bergslagsbygden. Enkäterna är besvarade. LFH är anmäld till LindeDagen. Vi är anmälda till utbudsdagen, information om Munkhyttans skola.

Programgrupp tillsätts, Siv, Gunilla, Anders och Ingegerd. De spånar på sommaraktiviteter i Munkhyttan, då det är öppet hus åtta söndagar.

LFH medverkar inte i referensgrupp Region Örebro.

§17

Övriga frågor: Årsskriften är i princip färdig. Dead line den 5/2. Kuvertering den 16/2 kl. 12.00.

Medlemsmatrikeln är ok. Relaxen Energikällan utställning gamla kallbadhuset, invigning 30/1. Cicki har en idé om att tillverka en målarbok för barn, hus i Lindesberg.

 §18 Ordförande avslutar mötet. Tack till Cicki för god förtäring.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2017-12-07

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö,  Cicki Eriksson, Ingegerd Olofsson, Gunilla Jonsson-Ermedahl, Per-Ivar Åkerlind samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomin är oförändrad god hälsar Kjell.
§5

Beslutas att entréavgifterna för programmen 2018 höjs till 40/50 kr.

§6 Svar har kommit från region Örebro län angående bidragsansökan. Det blev ett nej, vi gör ett nytt försök och skickar med frågan. Vad betyder regionalt?
 §7 Medborgarförslaget angående Pumphusets fasadbelysning har överlämnats till kommunstyrelsen. Ingrid tar kontakt med Linde energi.
§8 Mötet med Irja G. och Kristina Ö. den 11/12 avbokas. Ny tid i januari.
 §9 Styrelsen diskuterar och får information av Siv angående Ung Hembygdsambassadör.
§10

Utvärdering adventssöndagen den 3/12: Över 200 besökare, lotteriet gick bra, trevligt med körsång, gott bröd till fikat.

Program 2018  se bilaga här

§11 Modellbyggarna redovisar året samt planerna för 2018. 65 hus har byggts under år 2017, sex kvarter är färdiga, 2018 kommer bygget att utvidgas mot norr (Staden mellan broarna), Planeras att som skydd, förse miniatyrstaden med plexiglas, runt om.
§12 Utgår
§13 Årsskrift 2017, Per-Ivar önskar bilder till skriften.
§14 Post: Ingrid redogör för LIBOs redovisning angående åldersspannet på sökande till bostäder i Lindesberg. Kort information om lusthuset på Tellandska gården. Arbetet på Kyrkogårdsguiden fortsätter, LFH ger sina förslag på viktiga gravar. Siv utreder 2018 års sommarlovsaktiviteter. Birgitta skickar in svar på årsrapporten till Örebro Läns Hembygdsförbund.
§15 Övriga frågor: Kommunpolitiskt program, lägesrapport 2018-2020. Extra tjänster handhas av arbetsförmedlingen. Olika team hjälper gärna till med målning, städning, röjning. Skrifter kommer att ställas ut i fönstret mot Norrtullstorget, Ingegerd och Holger ansvarar. Matrikeln gås igenom inför det nya året.
§16 Ordförande avslutar mötet. Nästa styrelsemöte blir
torsdagen den 25/1 14.00 2018.
§17 Tack till Cicki för fikat och glöggen.
Vi tackar vår ordförande Ingrid med en amaryllis.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-11-16

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Ingegerd Olofsson,  samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomirapport, Kjell ger en ekonomisk uppföljning, se bilaga. Ekonomin är god, medlemsantalet är 320 st. år 2017. Siv tar kontakt med Lindeskolan angående SHF-Ung hembygdssamverkan.
§5

 Information om att det finns fyra beställningar av miniatyrhus.

§6 En bildkavalkad på biblioteket blev mycket lyckad. 60 personer lyssnade och tittade på 1920 års Lindesberg. Tack till Cicki och Tommie.
 §7 Årets sista programpunkt är första advent den 3 december på Blombergska gården. Det blir försäljning av böcker och skrifter, lotteri, kaffe, glögg samt körsång. 13.00–16.00
§8 Marknadsgruppen rapporterar: Budskapet om våra tjänster har nått många grupper, föreningar och politiska partier. Gruppen samarbetar vidare med den lindesbergare som visat ett intresse för att sponsra LFH. Kjell och Tommie arbetar på ett nytt förslag på hemsida. Det finns ett antal inbokade visningar på Lindesberg i miniatyr 1920.
 §9 Någon förening har visat intresse för att hyra lokalen.
§10

Programmet för 2018 börjar nu bli färdigt. Vid nästa styrelsemöte tas beslut om en höjning av inträdesavgiften till 40/50 kr.

Program 2018  se bilaga här

§11 2018 års kalender är under tryckning. 150 ex är beställda.
§12

Information ges av Siv om Kyrkbergsgruppens arbete. Namnlistor om bl.a. kägelbanans bevarande har lämnats in till fullmäktige, det blir Jul mys den 17/12 på Kyrkberget.

§13 Post: a) Kulturenheten informerar om bibliotekets tema 2018, kyrkogårdsguide-100 gravar du måste se.(LFH ger ett antal förslag) b) Belysningen av pumphuset tas upp i kommunfullmäktige den 22/11. c) Regionförvaltningen beslutar den 23/11.d) SHFs årliga enkät kommer den 1/12. Anders, Siv och Solveig ansvarar. e) Hur använder vi digitaliseringen i vårt arbete? f) Kommunen planerar ett” föreningsteam”, träff den 4/12 18.00. Ingrid och Gunilla deltar.
§14

Övriga frågor: Vid en träff med Nätverket Linde kultur v.45 diskuterades hur vi kan påverka politikerna inför valet, gällande synen på kulturen. Ingrid och Birgitta planerar besöka BUN den 11/12 kl. 9.00.

Annons i turistbroschyren Bergslagen, för Munkhyttan + Lindesberg 1920, annonskostnader dryga 5000 kr. Ingrid undersöker.

Fotoplanscherna på Lindehallen kommer att bytas ut den 29/11 eller 22/11 kl. 13.00. Vi återanvänder ”gamla” foton.

På relaxen, Energikällan finns nu bilder ifrån det gamla kallbadhuset. Cicki, G. Karlsson och R. Karlsson har haft ett samarbete

§15 Ordförande avslutar mötet. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 14/12 18.00.
§16 Tack till Cicki och Birgitta för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-10-19

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger, Per-Ivar Åkerlind,  samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomirapport, ekonomin är god. Mindre donationer har kommit in. Reseersättningen är 18.50 kr/mil.
§5 Försäljningen av miniatyrhus/burkhus fortsätter. Hittills är fem stycken på gång. Priset är 1000 kr för de stora och 500 kr för de små.
§6 Programpunkten Kvinnor i Linde med Göran Karlsson blev en välbesökt, ca 60 personer, och trevlig kväll. (Förslag om att ta en paus om föredragen är mer än en timme.)
 §7 Kommande program: 15/11 Kom och se Lindesberg från 1920/ en bildkavalkad, med Cicki och Tommie. 3/12 Advent på Blombergska gården, kaffe med dopp, lotteri och körsång. Ansvariga är Ingegerd, Siv och Birgitta.
§8 Vinterspår, 3-4 februari. Försmak, miniatyr av Ida Tellands ateljé.
 §9 Marknadsgruppen rapporterar från sin träff. Representant från Sparbanksstiftelsen inbjuds till Blombergska gården. Sponsorer diskuteras, kontakter tas av marknadsgruppen.
§10 Information från mötet med Irja och Kristina Ö. Det finns inget intresse ifrån kommunen att backa upp Miniatyr Lindesberg 1920. Kommunen ser inte detta som någon museiverksamhet. Nästa möte 11/12.
§11 Överklagandet av Café Oscar kommer inte att drivas vidare av LFH. Ordförande har lämnat in ett medborgarförslag angående en belysning av Pumphuset.
§12 Program 2018  se bilaga här
§13 Information och bildförslag av kalendern för 2018. Cicki och Tommie informerar.
§14 Utlåning av lokalen gällande andra föreningars styrelsemöten. Hyran blir 200 kr/gång.§15
§15 Post: Dialogmöte med Region Örebro, Tackbrev till Diana, Vinterspår, Utvärdering av familjeveckorna,
§16 Övriga frågor: Tröjor kan beställas för 300 kr/styck. Industrilandskap Bergslagen ingår nu bland våra skrifter, 50 kr/styck. Siv informerar om kägelbanans framtid.
§17 Ordförande avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 16/11 18.00.
§18 Tack till Cicki för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-09-21

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger, Per-Ivar Åkerlind, Gunilla Johnsson-Ermedahl samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomirapport, ekonomin är god. Glädjande är att vi fått några nya medlemmar samt att medlemsavgifter har kommit in efter påminnelse.
§5 Beslutades att vi söker pengar ifrån Riksantikvarieämbetet till torpskyltar och röjning av Kyrkstigen.
§6  Anders redogör för besöksstatistiken. Ett frågetecken: Hur gick det med arvodet i januari då Arne Johnsson berättade? Ingrid undersöker detta.
 §7 Jouren i Blombergska gården klar fram till nästa styrelsemöte den 19/10.
§8 Kort utvärdering av de tre senaste programmen. Torpvandringen 10 deltagare, trevligt och uppskattat. Kulturarvsdagen 14 deltagare. Munkhyttans skola på grund av regn. Det blev en fin eftermiddag. Arefeldt 65 deltagare, mycket bra program.
 §9 Kommande program. Marknadsdagen 22/9, lista finns över bemanningen i Blombergska, sommarlotteriet avslutas i september. Kvinnor i Linde, Göran Karlsson 18/10. Cicki ansvarar. Bildkavalkad, Cicki och Tommie ansvarar. 15/11.
§10 Marknadsföring, vi fortsätter att bjuda in grupper som förut. Diskuterades nyttan av e-postadresser. 24 medlemmar nås för tillfället med e-post. Beslutas att skicka påminnelse om våra programträffar den vägen.
§11 Programförslag för 2018,

se bilaga här

Vid nästa styrelsemöte i oktober måste programmet fastställas.

§12 Arbetet med 2018 års kalender fortgår. Styrelsen får ta del av några husbilder. Det blir en ny modell på kalendern nästa år.
§13

Post:

Regionträff i Degerfors den 5/10.

Föreningen får avslag på överklagandet angående bygget i Oskarsparken. Detta kommer att följas upp och vidarearbetas. Beslutas att avvakta tills ordinarie ordförande är hemma ifrån sin resa.

§14

Övriga frågor:

PI redogör för Gruppreseguiden. Cicki och Tommie tar hand om det, gällande Munkhyttans skola och Lindesberg i miniatyr 1920.

Information om pikétröjorna, fortsättning följer.

Ett burkhus á 1000 kr har fått en ny ägare. Cicki och Tommie levererar.

Nytryck av två häften, Lindesbergare berättar, är färdiga. 100 st. beställs av varje. Kjell sparar nu allt i digital form. Kjell gör ett litet häfte om Munkhyttans skola för internt bruk. Förslag på två nya häften: Idrott i Linde, Konstnärer i Linde.

Slåtter med lie i Munkhyttan, tisdagen den 26/9 13.30. Det finns fika.

Diskussion om hur vi ska få våra program mer synliga, mer annonsering.

Ordförande får som uppgift att diarieföra all post ifrån myndigheter.

§15 Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 19/10 18.00.
§16 Ordförande avslutar mötet. Tack till Cicki för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Siv Kalmö
Sekreterare vice Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-08-17

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger, Per-Ivar Åkerlind, Staffan Blixt, Gunilla Johnsson-Ermedahl samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomirapport, ekonomin är god. Föreningen har nu ett donationskonto. Anders för statistik över besökande i Munkhyttan och Blombergska gården. Sommarlotteriet avslutas i slutet av augusti. Siggebohyttan och den kreativa fredagen förflöt bra. Ingrid tar kontakt med Sara Sporre angående arvode.
§5 Bekräftelse av Region Örebro angående ansökan om kulturbidrag.
§6

Jouren i lokalen, Blombergska.

Fredagar:

25/8 Ingrid och P-I, 1/9 Anders – Roland – Cicki, 8/9 Ingegerd och Siv, 15/9 Marknadsdagen: Anders gör schema, 22/9 Siv och P-I, 29/9 Ingrid – Gunilla – Cicki

Fotsättning följer…….

 §7 Marknadsföring: Marknadsgruppen Kjell, P-I, Ingrid, Anders träffas den 28/9 kl. 10.00. Kontakt tas med SPF, politiska partier, arkitekter, teater och konstföreningen. Flygblad är under tillverkning.
§8 Information om träffen med Irja den 27/6. Lokalen och miniatyrmodellen diskuterades. Nästa träff blir den 4/10.
 §9 Överklagandet av bygglovsbeslutet, Café Oscar. En arkeologisk undersökning kommer att göras. Vår styrelse behöver sätta oss in i det hela. Diskussioner. Överklagandet har nu nått Länsstyrelsen.
§10 Kommande program blir följande: 27/8 Torpvandring i norra Munkhyttan, skogsterräng. Siv och Solveig ansvarar. 13/9 Sven Arefeldt, Kulturrum, Lindeskolan. Staffan ansvarar.
§11 Styrelsens sammanträdestider: 21/9, 19/10, 16/11, 14/12 torsdagar 18.00
§12 Styrelsen beslutar att det blir en ny kalender för 2018. Göran Nordqvist kontaktas.
§13 Post från Arbetslivsmuseet. Kulturarvsdagen blir den 9/9. Temat är Kultur och Natur. Platsen blir eventuellt nya Munkhyttan och Livet i Bergslagen.
§14 Övriga frågor: ¤ Förslag på T-shirt med loggan och staden. ¤ Matrikeln uppdateras ¤ Fotogruppen startar tis. den 12/9 kl. 10.00. Träffar var fjärde vecka. ¤ Örebroläns adresskalender för 1905 ¤ Information om boken Hus i Lindesberg Karlsson/Karlsson ¤ Visning av lokalen och miniatyrmodellen fre 25/8 50 personer. ¤ Komplettering av häften, nytt häfte planeras.
§15  Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 21/9 18.00.
§16 Ordförande avslutar mötet. Tack till Cicki för gott fika.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-06-08

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger, Per-Ivar Åkerlind samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomirapport om visningar i Munkhyttan och Blombergska samt en studiecirkel. Fakturor är skickade till ”Skapande skola”. Det var ca 55 personer som gick stadsvandringen med Per Bäckman.
§5 Birgitta gör ett jourschema över öppethållandet i Blombergska Gården. Jourschema gällande Munkhyttesöndagarna finns i lokalen. Söndagarna i Munkhyttan behöver ha ett innehåll eller aktivitet. Sommarlotteri finns.
§6 Utvärdering av LindeDagen: Det blev en blåsig och kall kväll, annars var allt godtagbart. Vi ställer upp nästa år också, då med en stor skylt med loggan och namnet Hembygdsföreningen. Utvärdering av Årsstämman: Den är genomförd och allt gick bra. Det var ca 100 deltagare och fifty/fifty besökte Munkhyttan och Blombergska. Borns friskola underhöll med sång.
 §7 Skoldagarna i Munkhyttan är väl genomförda under veckorna 19-22. Förslag på lektionstider Vt. 2018 enligt följande 9.30–10.10 rast 10.20–10.45. 11.15–11.55 rast 12.05–12.30. Vi delar in eleverna i två grupper och sätter två olika färger på namnskyltarna.
§8 Styrelsen får information ifrån ordförande gällande utbyggnad av café Oscar, gamla polisstationen. En skrivelse från LFH skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 §9 Det har kommit ett svar på medborgarförslaget angående förtätningen av de norra delarna. Ingrid ger information om detta. LFH har ett nytt medborgarförslag angående belysning av pumphuset.
§10 Det blir en Kreativ vecka för barn 7-12 år vid månadsskiftet juli/augusti i Siggebohyttan. Fredagen den 4 augusti blir det gammalt hantverk. Cicki, Birgitta och Ingegerd ansvarar för dagen tillsammans med inbjudna hantverkare.
§11 Holgers profiler av hus i Lindesberg finns nu till försäljning i lokalen, a´500 kr styck. Inventeringsgruppen kommer att samlas i sommar. Sammankallande är Ingegerd.
§12 Övriga frågor: Siv och Ingegerd ger en rapport ifrån guidekursen. Det kommer att gå en arkeologikurs under höstterminen. Roland informerar om vindkraftsparken i Munkhyttan. Kulturarvsdagen i september, Siv håller kontakt. Ordf. informerar om byggnadsminnesförklaringen av Tingshuset. Matrikelfrågor gås igenom. Siv ger en rapport ifrån Uddevalla och Unga Hembygdare. Det finns ett antal programförslag inför 2018. Eventuell ändring av styrelsemötestiderna till hösten. Modellbyggarna bjuds på fika i fortsättningen. Cicki får sitt arvode a´100 kr.
§13 Ordförande, som fick motta en bok som tack för den gångna terminen, avslutade mötet. Ännu ett stort tack till Cicki för god förplägnad. Styrelsen är bjuden till Fagermon den 20/6. Där avnjuter vi en historisk lunch.
§14 Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 17/8 18.00.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-05-04

Plats: Blombergska gården kl. 16.00
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger, Per-Ivar Åkerlind
samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Ekonomi
Genomgång hur vi redovisar inkomster vid försäljning och vid ”donationer”..
Använd enkel blankett som finns i respektive pärm;
Evenemangspärm, Blombergska och Munkhyttan. Glöm inte att godkänna med signatur!
Kassören stämmer av allteftersom.
§5 Bland Turistbyråns foldrar finns vi med i Bergslagen (inspirationsfolder), Bergslagen ( faktafolder) samt i Lindesberg – faktahäfte.
Vi diskuterade om vi till ett annat år ska avstå annonsering eftersom kostnaden är ganska hög (> 4000 kr ).
§6 §6. Ansökan till Regionen om bidrag. Ingrid skickar in.
 §7 Ingrid och Siv informerade om gårdagens träff med politiker ( L och KD ) i Munkhyttan.
§8 §8. Marknadsföringsgruppen informerade om sitt pågående arbete.
 §9 Cicki informerade om vår förenings medverkan under Lindedagen den 10 maj. Vi ska bl.a ha en enkel ”tävling” att jämföra Miniatyrstadens byggnader med hur det ser ut idag. (Fotografier)
§10 Programverksamhet
Stadsvandring med Pär Bäckman den 31 maj kl. 1800 – från Blombergska!
Visafton med Anders och Thomas den 4 juni kl. 1800 – Munkhyttan!
– Om Sven Arefeldt med Bo Fransson den 13 sep – Biblioteket/Församlingshemmet?Nya förslag på programpunkter:
– Elisabeth Svalin Gunnarsson om ”Trädgårdsberättelse från Sundborn”.
– ”Gamla Godingar”
musiklyssnande?
§11 Ansvarsfördelning av öppettider i Blombergska resp. Munkhyttan under sommaren.
Införda tider finns i Kalender 2017. (I lokalen). Vill du fylla på/ändra gör det i Kalendern. Du kanske måste ta kontakt med inblandade.
§12 Träff med kommunstyrelsens ordförande Irja G. den 7 juni. Ingrid & co?
§13 Skoldagarna i Munkhyttan börjar den 11 maj. Deltagande enligt utskickat schema.
§14 Lindesbergare berättar – styrelsen efterlyser nya berättelser. Känner vi några som kan/vill/har något att berätta?
§15 Blir det några fler program om ”Pepparn”? Vi avvaktar Per Zetterlunds syn på detta.
§16 Örebro Läns Hembygdsförbund har länsstämma i Lindesberg den 13 maj.
Siv håller i det från vår förening. Bland annat bjuds deltagarna på Stadsvandring och besök i Munkhyttan. Om du kan hjälpa till så hör med Siv.
§17 Mötet avslutas och vi tackar Cicki för förtäring.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Anders Grimborger Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-04-06

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Kjell Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger, Staffan Blixt,
Gunilla Jonsson-Ermedahl samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. Särskilt välkommen till våra två nya medarbetare Gunilla och Staffan.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§12 Skoldagarna i Munkhyttan. Se bilaga
§10 Medlemsrekrytering-folderförslag. Förslaget antas. Kjell G beställer 500 ex eventuellt 1000 ex beroende av prisbilden.
§9 Marknadsföring, inbjudan till grupper, ansvar. Finns färdig folder/inbjudan. Ansvarsgruppen (Ingrid, Anders, Per-Ivar) samlas torsdagen den 20 april kl. 10.00 i lokalen för att lägga upp arbetet.
§8 Information om LindeDagen den 10/5. LFH kommer att hålla till i tältet på Sundsbron. Ett schema görs mellan 16.00–20.00. Skriv på när du kan närvara.
§4

Ekonomin är mycket god, mest tack vare de tre föreställningarna om ”Pepparn”. Ett mycket stort tack till Per Zetterlund. Pepparnkvällarna resulterar i 25 nya medlemmar till LFH. Diskussion kring revisorernas anmärkning. Detta kommer inte att upprepas p.g.a. förändring i hanteringen. Roland, Per-Ivar och Kjell går igenom räkenskapshanteringen.

Viktig information till oss alla:

– Var noga med signatur för verifikation då du säljer ”varor”.

– Lämna ditt kontonummer till kassören då du ska ha pengar – allt för att slippa hålla på med kontanter.

§6 Ingrid har fyllt i ansökan till Region Örebro angående kulturbidrag.
§7 Nästa programpunkt ”Från Siggebohyttan till Paris” är den 12 april kl. 19.00 på biblioteket. Samling för iordningsställande av lokalen kl. 18.00 för de som kan. Siv är ansvarig. Fråga väcktes: Var är vi september då Bo Fransson berättar om Sven Arefeldt?
§8 Munkhyttan har öppet alla söndagar mellan den 25/6 och 13/8 kl. 13.00–16.00. Det blir speciella familjedagar den 2/7 och 9/7. Blombergska gården har öppet de ordinarie tiderna.
§11 Uppmaning att alla ställer upp LindeDagen den 10 maj. Fyll i listan då du kan medverka.
§13

Övriga frågor:

Vid årsstämman den 13 maj i Lindeskolans aula representerar Ingrid, Siv och Ingegerd.

Kulturarvsdagen ”Skolan” 8-10 september. Anmälan senast den 30 juni.

Information om ” pärmarnas användande”

Fortsatt medlemskap i ”Industrilandskapet Bergslagen”

§14 Ordförande avslutade mötet. Tack Cicki för god förtäring.
§15 Nästa styrelsemöte 4 maj 16.00 och 8 juni 16.00.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras

Birgitta Alvarsson

Anders Grimborger

Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-04-06

Plats: Blombergska gården
Närvarande:Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Roland Andersson, Birgitta Alvarsson, Christina Eriksson, Tommie Eriksson, Ingegerd Olofsson, Kjell Guldbrand, Anders Grimborger, Staffan Blixt, Gunilla Jonsson-Ermedahl.

§1 Ordförande hälsar välkommen och mötet öppnas. Styrelsen presenterar sig inför de två nya medlemmarna Staffan Blixt och Gunilla Jonsson-Ermedahl.
§2

Fördelning av styrelseuppdragen:

Vice ordförande: Siv Kalmö

Sekreterare: Birgitta Alvarsson

Vice sekreterare: Anders Grimborger

Kassör: Roland Andersson

§3 Övriga ansvarsuppgifter enligt dokument. Bifogas.
§4 Till firmatecknare utses var och en för sig, Ingrid Nordmark ordförande, Roland Andersson kassör.
§5 Mötet avslutas.
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°

°

°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-04-02

Plats: Kristinakyrkan
Närvarande: Medlemmar i LFH.

 

§1 Ordförande Ingrid Nordmark hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
§2 Årsmötet förklaras stadgeenligt kallat.
§3 Föreliggande dagordning fastställs.
§4 Till att leda mötets förhandlingar väljs Calle Lindström.
§5 Till sekreterare för mötet väljs Birgitta Alvarsson.
§6 Gert Lindmark och Leif-Göran Alvarsson väljs att justera dagens protokoll.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.
§8 Kassören Roland Andersson delar ut resultaträkningen på borden. Medlemmarna läser och dokumentet läggs till handlingarna.
§9 Revisorernas berättelse uppläses. I punkterna 1-3 saknas några poster/verifikationer. Berättelsen läggs till handlingarna.
§10 I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret. Viktigt att styrelsen noggrant undersöker ovanstående brister.
§11 Årsavgiften för 2018 höjs med 25 kr till 150 kr för enskild samt 200 kr för familj.
§12 Till ordförande för ett år väljs Ingrid Nordmark.
§13 Till ordinarie styrelseledamöter för två år väljs Christina Eriksson, Siv Kalmö och Ingegerd Olofsson. Kvarstående ordinarie är Birgitta Alvarsson, Roland Andersson och Per-Ivar Åkerlind.
§14

Till ersättare för två år väljs Anders Grimborger. Kvarstående ersättare är Tommie Eriksson och Kjell Guldbrand. Nyval ersättare: Staffan Blixt och Gunilla Jonsson Ermedal.

Skoltomten i Munkhyttan styckas bort och undantas från försäljningen. Kommunen fortsätter att vara ägare. Uthusens tak kommer att renoveras under försommaren.

Miniatyrmodellen Lindesberg 1920-talet har en bra plats i Blombergska Gården. Framtida hyrespengar söks nu ifrån olika håll. De tre välfyllda ”Pepparn kvällarna” har resulterat i att ca 10 nya personer har hörsammat inbjudan att bli medlemmar.

Ordförande ger information om föreningens inbjudan till grupper, att få ta del av Lindesbergs historia och miniatyrmodellen.

§15 Till revisorer för ett år väljs Hans Axelsson och Bertil Westergren.
§16 Till ersättare för revisorerna väljs för ett år Anders Edstam och Annicka Fhingal.
§17 Till stugfogde väljs Per Thybeck.
§18 Till valberedning för 2018 väljs Britt Lindqvist och Curt Lindmark.
§19 Aktuella frågor, ordförande Ingrid Nordmark informerar.
§20 Tack till föreningens ordförande Ingrid Nordmark för ett mycket gott arbete under det gångna året. Ingrid tackar också styrelsemedlemmarna med en vacker ros var.
§21 Efter mötets avslutande underhåller elever från Borns friskola med kända visor ifrån olika decennier. Detta under ledning av Marita och Björn Eckerrot. Birgitta Alvarsson varvar mellan visorna med sedelärande berättelser och fabler ur läseböcker från början av 1900 talet. Kaffe, semla och lotteri.
. · .
. · .
Sekreterare . · . ­ Ordförande
Birgitta Alvarsson Calle Lindström
. · . ­
Justerare Justerare
Leif-Göran Alvarsson Gert Lindmark

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening 2017-03-16

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Tommie Eriksson, Cicki Eriksson, Roland Andersson, Kjell Guldbrand, Per-Ivar Åkerlind, Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger (från 16.00) samt Birgitta Alvarsson.

 

§1 Ordförandehälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Kassören informerar om att ekonomin är god. Det konstateras att de tre föreläsningarna om Pepparn ger ett mycket gott tillskott i kassan. Driftsbidrag är sökt för år 2017.
§5 a. Det senaste programmet som var Ryssar, sachsare, danskar och kosacker med föredragshållaren Håkan Henriksson var besökt av ca 40 åhörare. En mycket bra och innehållsrik programpunkt.
b. Diskuteras om logistiken och mottagande av publiken på Lindeskolan då Per Zetterlund berättar om Pepparn för tredje gången. Samling 18.00 för de som hjälper till.
c. Årsmöte i Kristinakyrkan sön den 2/4 kl. 14.00. Solveig och Cicki gör ca 80 semlor. Vi träffas 13.00. Ljudanläggningen kollas. Ingegerd ansvarar för lotteriet. Lotter a´10 kr st. Åtta vinster. Sedvanliga förhandlingar.
§6 Marknadsföringen och inbjudan till grupper är på gång. Kjell tillverkar en folder där bl.a. miniatyrmodellen 1920 ingår. Inbjudningar skickas ut till ett antal arkitektkontor samt till PRO och SPF.
§7 Ett förslag till medlemsrekrytering presenteras av Siv, Birgitta och P-I. Kjell och Tommie kompletterar med foton ifrån LFH s verksamhet. Dessa inbjudningar delas ut vid olika tillfällen då vi träffar lindesbergarna.
§8 Information om LindeDagen den 10/5. LFH kommer att hålla till i tältet på Sundsbron. Ett schema görs mellan 16.00–20.00. Skriv på när du kan närvara.
§9 Skoldagarna i Munkhyttan: 11/5 Tysslinge friskola 30 elever 16/5 Brotorp 25 el. 18/5 Björkhaga 33 el. 23/5 Björkhaga 33 el. 30/5 Kristina 31 el. 1/6 Vedevåg 19 el.
Lärare: Birgitta, Ingmarie, Siv och reserv Gunilla Å. (Birgitta kontaktar)
Inspektör/präst: P-I, Fredrik, Curt, Anders, Gert (P-I kontaktar)
Ull: Ingrid, Cicki, Anita, Ingegerd, Ulla-Britt (Ingrid kontaktar)
Dockor: Siv, Solveig, Ingegerd, Karin O-H, Carin S-G, Ulla (Siv kontaktar)
Vandrare: C-J, Leif-Göran, Claes, Siv (Siv kontaktar)
Barkbåtar: Holger, C-O, Roland, Göran N, L-G, Kjell (Birgitta kontaktar)
Extra hjälp: Gunilla J-E och Staffan
§10 Häftet Lindesbergare berättar är snart i tryck. Nya berättelser till nästa häfte efterfrågas.
§11 Information av Anders och Ingrid om enkäten som skall vara inlämnad i mars. Det kommer att finnas tre pärmar där rapporter om bl.a. antal besökare skrivs in. Munkhyttan, Blombergska Gården samt annonserade evenemang.
§12 Inredning av lokalen fortsätter. Ingegerd, Holger och Sture arbetar vidare med väggen och bokhyllan. Modellbyggarna ansvarar för miniatyrmodellslokalen.
§13 Post: Vi anmäler verksamhet i Munkhyttans skola till familjedagarna i sommar, söndagen den 2/7 och 9/7. Information och tankar angående brandskyddsarbete. Inbjudan till lokalhistorisk forskning i Uppland.
§14 Övriga frågor: 1. Kyrkbergets dag 14/5, LFH bidrar med lekredskap. 2. Planschställ till Munkhyttan ifrån Brotorp. 3. Utbudsdag 22/3 Konserthuset Örebro. 4. Information om mötet och planeringen av Flugparken. 5. Spökvandring i Munkhyttan, hösten 2017, Siv och Anders. 6. Förslag på tröjor med LFHs två loggor. 7. Stenetorps foton finns nu i Örebro hos Lars. 8. Information om det positiva mötet med Irja, gällande Munkhyttan och Blombergska Gården.
§15 Mötet avslutades.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 6/4.
Tack Cicki för gott fikabröd.
. · .
. · .
Vid protokollet . · . ­ Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

°
°
°
°

 

 

 

 

 

°
°
°
°

°
°
°
°


°
°
°
°

°
°
°
°

 

 

°
°
°
°

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2016-05-12

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark,
Per-Ivar Åkerlind, Siv Kalmö
Tommie Eriksson, Cicki Eriksson
Ingegerd Olofsson, Anders Grimborger,
Kjell Guldbrand, Roland Andersson
samt Birgitta Alvarsson.

Ett stort tack till alla insatser under vårens aktiviteter.

§1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
§4 Kassören redogör för ekonomin, som är mycket god. Ordförande ger som förslag att investera i varsin hembygdströja 2016, till styrelsen och modellbyggarna. Förslaget godkänns. Ett antal tröjor tas också hem till försäljning.
§5 Den nya lokalen i Blombergska gården har blivit strålande bra, ljus och trevlig. Hörselslinga kommer att monteras upp.
 §6 Lindesjön runt blev en mycket lyckad kväll. Många lindesbergare tog sig runt vår vackra sjö och många föreningar var väl representerade. Utvärdering kommer.
 §7 Årsmötet vid Gällersta forngård blev en fin dag. Trevliga tal, underhållning, kakbuffé, stod bl.a. på programmet. Cicki och Tommie visade och berättade om modellen från Lindesberg.
§8

Kommande program är stadsvandring med Curt Lindmark, onsdagen den 25 maj 18.00. Roland, kassör ansvarar avgiftsmottagandet. Affischen gör Tommie och Kjell.

Söndagen den 5 juni 17.00 är det visafton i Munkhyttan. Affisch, bullar och kakor ansvarar Anders för. Styrelsemedlemmar tar med termosar med kaffe.

§9 Sommarens öppethållande i Munkhyttan är söndagar mellan 13.00- 16.00. OBS! på familjesöndagen den 3 juli är det öppet mellan 12.00–16.00. En lista på värdar kommer som bilaga.
§10 Sommarens öppethållande i Blombergska gården är fredagar mellan 12.00–15.00 samt onsdagar mellan 15.00–17.00. En lista ligger på bordet i lokalen. Den behöver fyllas på.
§11 Skoldagarna Munkhyttan i maj är planerade, se bilaga. Gyttorpsskolan kommer den 6 september.
§12 Genomgång av ansvariga för grupperna i kommittéarbetet. Se konstituerandeprotokollet.
§13 Utbildning i facebookhantering kommer att ske onsdagen den 1 juni 16.30 i lokalen.
§14 Post:
Inbjudan att vara med i Gästguiden 2016. Inte intressant för oss.
Brev från Ana D. med lyckönskningar
Inbjudan till Kulturarvsdagen den 9/9. Beslutades att ha öppet i Munkhyttan den 11/9.
Arbetslivsmuseer.
§15 Övriga frågor:
  1. Styrelsen beslutar att öppna ett swishkonto till föreningen, på Bergslagens Sparbank.
  2. Kassörerna ger information om en dator som kommer att installeras.
  3. Diskussion om samarbete med ungdomar ifrån gymnasieskolan, historielärare samt samverkan gällande lokalhistoria.
  4. Diskussion om stadsvandringar i Lindesberg under sommaren.
  5. Skylten, beställd och tillverkad av Tommie, kommer att sättas upp på väggen på Blombergska. Trottoarpratare sätts ut vid öppethållande, onsdagar och fredagar.
  6. Nyckel till lokalen, återlämnad av Holger Andersson övertas nu av Cicki Eriksson.
  7. Kyrkbergets dag är söndagen den 15 maj.
§16 Ordförande avslutar mötet.
Tack till Cicki för gott fika.
. · . ­
Vid protokollet  Justeras
Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark
Sekreterare Ordförande

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
2016-04-07

Plats: Blombergska gården
Närvarande: Ingrid Nordmark,
Per-Ivar Åkerlind, Siv Kalmö
Tommie Eriksson, Cicki Eriksson
Ingegerd Olofsson, Kjell Guldbrand
och Roland Andersson.

 

 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till
Roland Andersson och Kjell Guldbrand
§2 Dagordningen godkändes
§3 Det föregående protokollet gicks igenom, och läggs till handlingarna
§4

Kassören redogjorde för ekonomin, som är stabil

Ansökan om driftbidrag för Munkhyttan är inlämnad.

§5 Bidragsansökan till Riksantikvarieämbetet för Munkhyttan har inlämnats .
 §6 Omförhandling av avtalet gällande Munkhyttan med Kommunen är på gång.
Svar på ansökan till Sparbankstiftelsen gällande hyran för Blombergska
Under 20217 kommer under veckan.
 §7 Lindesjön runt 11 maj
  1. På bron station 8, en liten utställning där vi deltar.
  2. Barnaktiviteter anordnas på Loppholmarna, förslag är att barn i tidsenliga

kläder medverkar och representerar Munkhyttans skolmuseum.

§8 Kommande program
Närmast 13/4 Kloten med Lars Hagström, Stadsvandring med Curt Lindmark
Förslag om samverkan med Lindesbergs Trädgårdsförenin.
Kjell Guldbrand undersöker och ger förslag.
§9 Utställningar inför sommarennde Trädgårdsdagar i augusti, samt utställning i Munkhyttan den 3 juli
av äldre skolböcker, Skansen den 26 augusti. Utställning i maj på Biblioteket
( väggen ) av gamla skolplanscher.
Skolmuseet hålles öppet söndagar kl 13-16 med start söndagen efter midsommar.
§10 Öppethållande i lokalen
Fredagar 12 – 15 på rullande schema, vi utökar med onsdagar ojämn vecka kl 15 –17
onsdagar jämn vecka 14 – 16.
Invigning av nya och omarbetade lokalen nämndes men inget datum är bestämt.
§11 Skoldagarna. 17/5 19/5 24/5 26/5 31/5
Ordförande delade ut schema med info. Om skolor, antal elever och medverkande
lärare och övriga medverkande.
§12 Planering av Kommittéarbeten :
A. Lokalgrupp för Munkhyttan – Siv Kalmö
B. Skoldagar för 2016 – Ingrid Nordmark
C. Modellbygget – Cicki och Tommie Eriksson
D. Fotogruppen – Cicki Eriksson, Ingrid Nordmark
E. Dokumentgruppen – PI Åkerlind, Kjell Guldbrand
F. Programgruppen – Siv Kalmö + hela styrelsen
§13 Post. Bergslagens familjeveckor. En fråga om målare Svedberg sändes till
Per Bäckman
§14

 Övriga frågor.

  • Bergslagens familjeveckor tar Ingrid Nordmark och P-I Åkerlind hand om.<%