Historik

Historik

På 1930-talet bildades Lindes Fornminnesförening med uppgift att samla in kulturhistoriskt värdefulla föremål. Avsikten var att skapa ett museum.

År 1939 blev det möjligt att köpa Tellandska gårdenTellandska gårdentack vare anslag från Linde sparbank och hjälp från staden. Gården rustades upp och samlingarna ordnades och 1943 invigdes museet i samband med 300-årsfirandet av stadsprivilegierna. År 1982 sålde föreningen museet till Lindesbergs kommun.

Föreningens fortsatta verksamhet diskuterades nu mycket ingående och 1985 antogs nya stadgar och föreningens namn ändrades till

Linde Fornminnes- och Hembygdförening.

LFHFotograf: LFH

I stadgarna angavs föreningens ändamål vara ”att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer”. Arbetet har inriktats på att dokumentera händelser och människor genom föredrag, intervjuer, bilder och studieresor. År 1989 fick föreningen dispositionsrätten till Munkhyttans gamla skola genom ett arrendekontrakt med Lindesbergs kommun.

Munkhyttans skolaFotograf: Munkhyttans skola

Skolan rustades upp och på övervåningen iordningställdes ett skolmuseum.