Lilla Sicklas vänner tycker till om förtätningsplan Hammarby-Björkhagen

Remissvar program för Hammarbyhöjden-Björkhagen från Hembygdsföreningen Lilla Sicklas vänner 2014-08-27

Lilla sicklas vänner är en lokal hembygdsförening som tillhör Stockholms hembygdsförbund. Föreningens syfte är att utveckla kultur- och naturvärdena i och kring lilla Sickla gård. Lilla Sickla ingår inte i programområdet så vårt yttrande kommer framförallt att beröra de indirekta effekterna på området i form av barriärer, gröna samband och dagvattenavledning.

Återställ vattenflödet i Sickla kvarnbäck

Vi vill framförallt ge synpunkter på förslaget om en dagvattenanläggning på Nytorps gärde i anslutningen till Kärrtorps IP och anslutningen till Nackareservatet. Vi välkomnar att åtgärder vidtas för att hantera dagvattnet i området som till stor del består av kombinerade system där dagvatten blandas ihop med avloppsvatten istället för att omhändertas lokalt. Ett lokalt omhändertagande av dagvattnet minskar risken för bräddning till recipienterna i form av orenat vatten i samband med skyfall.

Omfattningen av ombyggnaden av dagvattensystemet har vi svårt att utläsa av programmet men enligt Stockholms dagvattenstrategi ska ombyggnad ske i samband med andra större åtgärder vilket detta exploateringsprogram torde vara ett exempel på.

Genom markförsäljning i och med programförslaget frigörs stora resurser. Dessa bör återföras till stadsdelen som genom programförslaget förlorar en stor del av områdets närnatur i form av grönmarkskompensation. Sådan grönmarkskompensation föreslår vi används för att i möjligaste mån återställa vattenföring och avrinning i Björkhagen-området genom att renat dagvatten leds till Sickla kvarnbäck samt att kulverteringen av bäcken minskas.

Fördelarna med att återställa vattnets historiska väg är flera förutom möjligheten att bättre hantera skyfall. Ett jämnare vattenflöde skulle öka naturvärdena i bäcken samt förstärka de redan stora estetiska värdena i bäckravinen. Ett återställt vattenflöde skulle också göra det möjligt att vid något tillfälle starta kvarnen vid lilla Sickla och öka förståelsen för hur livet levdes här förr. Kvarnen vid Råcksta träsk i Blackeberg är ett gott liknande exempel. Vi tror att en omledning av dagvattnet också skulle ha pedagogiska värden för närliggande skolor.

En ytlig undersökning av möjligheterna att göra en dylik omledning av dagvattnet har tidigare påbörjats i form av ett ”bus-projekt” (biologisk utveckling av Stockholm). Lilla sicklas vänner har tidigare också skrivit till Stockholm Vatten i frågan men brist på medel har varit ett hinder. Vi menar att det är bra att frågan tas upp men vill istället föreslå att dagvattnet efter att det renats i dammar leds ned till Sicklasjön via Sickla kvarnbäck som är den historiska avvattningen av området kring den numer försvunna Lillsjön som låg i närheten av Markuskyrkan.

När det gäller dammarnas placering på Nytorps gärde vill vi samtidigt passa på att betona vikten av att inte ”täppa igen” hela östra delen av gärdet med dagvattenanläggningen. Detta då denna del utgör den viktiga anslutningen in i Nackreservatet för ett stort antal skidåkare, cyklister, joggare, mfl från stadsdelarna runt Nytorps gärde.

Öka tillgängligheten till Lilla Sicklaområdet genom att gräva ned banvallen

Ett syfte som enligt programförslaget framhålls som viktigt med programmet är att, citat från samrådsförslagstexten, ”stadsdelarna ska knytas samman”. Tyvärr har vi inte på något ställe i programmet sett någon beskrivning av banvallens barriäreffekt inom stadsdelarna. Tunnelbanans banvall delar upp både Björkhagen och Hammarbyhöjden i två delar och det finns få passager under och över banvallen. Banvallen bidrar därmed till lägre tillgänglighet och kännedom om Lilla Sickla för stadsdelens invånare söder om banvallen. Detta i sin tur leder till lägre utnyttjande av området hos dessa invånare för rekreativa syften.

Detsamma gäller Hammarbyvägen där överdäckningen beskrivs som ett eventuellt projekt och inga andra åtgärder föreslås för att minska vägens barriäreffekt. Vi beklagar denna brist i programmet och undrar om viljan att ta bort barriärer mest varit vackra ord för att motivera byggen på grönmark.

Säkra de biologiska spridningsvägarna till/från Lilla Sicklaområdet

Lilla Sickla är en av Stockholms förnämaste ekmiljöer som ligger i det värdefulla naturreservatet Nackareservatet som i sin tur hänger ihop med ett grönt samband till Årstaskogen. Hammarbyskogen utgör denna viktiga länk för spridning av fauna och flora mellan Lilla Sickla och Nackareservatet samt Årstaskogen. Den föreslagna bebyggelsen i Hammarbyskogen samt den nya vägen genom Hammarbyskogen kommer påverka detta gröna samband påtagligt negativt. Sannolikt finns arter som inte längre kommer att kunna spridas denna väg om området bebyggs enligt programförslaget. Detta kommer att påverka biodiversiteten negativt i dessa värdefulla naturområden.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter