Valborgsfirande på Lilla Sickla 2018

Välkommen att fira in våren på Lilla Sickla gärde. Lilla sickla ligger ca 400 meter öster om Hammarbybacken. Barnen tänder valborgsbrasan kl 19.30 med små facklor. Från kl 19.00 finns fikaförsäljning och möjlighet att lyssna på talet till våren.

Sofiakören sjunger in våren samtidigt som elden tänds. Vi tar med sångblad för den som vill fortsätta sjunga genom vår spontankör och sjunga in våren med traditionella vårsånger.

Barn från årskurs 6 på Kulturskolan Raketen i Björkhagen säljer kaffe, saft och hembakta bullar.

Firande genomförs i samarbete med Sjöstadens hembygdsförening.

Varmt välkommen!

Årsmöte 28 maj 2018 vid lusthuset

Den 28 maj är alla medlemmar välkomna till årsmöte med Lilla sicklas vänner. Samling vid Lusthuset kl 18.00 där vi har en lite picknic om vädret tillåter. Dagordning och årsmöteshandlingar finns att få på plats eller innan på begäran. Motioner kan skickas till ordföranden eller till någon styrelsemedlem.

Valberedningen representeras av Mårten Wallberg

Välkommen!

Valborgsfirande på lilla sickla 2017

Välkommen att fira in våren på Lilla Sickla gärde. Lilla sickla ligger ca 400 meter öster om Hammarbybacken. Barnen tänder valborgsbrasan kl 19.30 med små facklor. Från kl 19.00 finns fikaförsäljning och möjlighet att lyssna på talet till våren.

Sofiakören sjunger in våren samtidigt som elden tänds. Vi tar med sångblad för den som vill fortsätta sjunga genom vår spontankör och sjunga in våren med traditionella vårsånger.

Barn från årskurs 5 på Kulturskolan Raketen i Björkhagen säljer kaffe, saft och hembakta bullar.

Firande genomförs i samarbete med Sjöstadens hembygdsförening.

Varmt välkommen!

Slyröjning i Engelska parken 1 april 2017

Välkommen till vårens slyröjning!

Vi röjer ihop till den traditionella valborgsbrasan. Lördag den 1 april är alla medlemmar och intresserade välkomna till lusthuset vid Lilla Sickla för att röja sly i engelska parken. Mindre asp och gran tas bort till förmån för hassel, lind och ek.

Samling kl 11 vid lusthuset, avslut vid  14-tiden.

Medtag lämplig klädsel för sågning t.ex. handskar och overall och gärna en såg eller en sekatör. Slyet kommer vi elda upp på valborgsmässoafton. Vi avslutar med en fikapaus så
ta med egen fika. Grillen tar vi fram för den som önskar.

Vi ses!

Årsmöte den 10 maj vid lusthuset

Den 10 maj är alla medlemmar välkomna till årsmöte med Lilla sicklas vänner. Samling vid Lusthuset kl 18.00 där vi har en lite picknic om vädret tillåter. Dagordning och årsmöteshandlingar finns att få på plats eller innan på begäran. Motioner kan skickas till ordföranden eller till någon styrelsemedlem.

Valberedningen representeras av Mårten Wallberg

Välkommen!

Valborgsfirande på Lilla Sickla 2016

Välkommen att fira in våren på Lilla Sickla gärde. Lilla sickla ligger ca 400 meter öster om Hammarbybacken. Barnen tänder valborgsbrasan kl 19.30 med små facklor. Från kl 19.00 finns fikaförsäljning och möjlighet att lyssna på talet till våren av riksdagsledamot Pernilla Stålhammar.

Sofiakören sjunger in våren samtidigt som elden tänds. Vi tar med sångblad för den som vill fortsätta sjunga genom vår spontankör och sjunga in våren med traditionella vårsånger.

Barn från årskurs 4 på Kulturskolan Raketen i Björkhagen säljer kaffe, saft och hembakta bullar.

Firande genomförs i samarbete med Sjöstadens hembygdsförening.

Varmt välkommen!

Lilla Sicklas vänner tycker till om förtätningsplan Hammarby-Björkhagen

Remissvar program för Hammarbyhöjden-Björkhagen från Hembygdsföreningen Lilla Sicklas vänner 2014-08-27

Lilla sicklas vänner är en lokal hembygdsförening som tillhör Stockholms hembygdsförbund. Föreningens syfte är att utveckla kultur- och naturvärdena i och kring lilla Sickla gård. Lilla Sickla ingår inte i programområdet så vårt yttrande kommer framförallt att beröra de indirekta effekterna på området i form av barriärer, gröna samband och dagvattenavledning.

Återställ vattenflödet i Sickla kvarnbäck

Vi vill framförallt ge synpunkter på förslaget om en dagvattenanläggning på Nytorps gärde i anslutningen till Kärrtorps IP och anslutningen till Nackareservatet. Vi välkomnar att åtgärder vidtas för att hantera dagvattnet i området som till stor del består av kombinerade system där dagvatten blandas ihop med avloppsvatten istället för att omhändertas lokalt. Ett lokalt omhändertagande av dagvattnet minskar risken för bräddning till recipienterna i form av orenat vatten i samband med skyfall.

Omfattningen av ombyggnaden av dagvattensystemet har vi svårt att utläsa av programmet men enligt Stockholms dagvattenstrategi ska ombyggnad ske i samband med andra större åtgärder vilket detta exploateringsprogram torde vara ett exempel på.

Genom markförsäljning i och med programförslaget frigörs stora resurser. Dessa bör återföras till stadsdelen som genom programförslaget förlorar en stor del av områdets närnatur i form av grönmarkskompensation. Sådan grönmarkskompensation föreslår vi används för att i möjligaste mån återställa vattenföring och avrinning i Björkhagen-området genom att renat dagvatten leds till Sickla kvarnbäck samt att kulverteringen av bäcken minskas.

Fördelarna med att återställa vattnets historiska väg är flera förutom möjligheten att bättre hantera skyfall. Ett jämnare vattenflöde skulle öka naturvärdena i bäcken samt förstärka de redan stora estetiska värdena i bäckravinen. Ett återställt vattenflöde skulle också göra det möjligt att vid något tillfälle starta kvarnen vid lilla Sickla och öka förståelsen för hur livet levdes här förr. Kvarnen vid Råcksta träsk i Blackeberg är ett gott liknande exempel. Vi tror att en omledning av dagvattnet också skulle ha pedagogiska värden för närliggande skolor.

En ytlig undersökning av möjligheterna att göra en dylik omledning av dagvattnet har tidigare påbörjats i form av ett ”bus-projekt” (biologisk utveckling av Stockholm). Lilla sicklas vänner har tidigare också skrivit till Stockholm Vatten i frågan men brist på medel har varit ett hinder. Vi menar att det är bra att frågan tas upp men vill istället föreslå att dagvattnet efter att det renats i dammar leds ned till Sicklasjön via Sickla kvarnbäck som är den historiska avvattningen av området kring den numer försvunna Lillsjön som låg i närheten av Markuskyrkan.

När det gäller dammarnas placering på Nytorps gärde vill vi samtidigt passa på att betona vikten av att inte ”täppa igen” hela östra delen av gärdet med dagvattenanläggningen. Detta då denna del utgör den viktiga anslutningen in i Nackreservatet för ett stort antal skidåkare, cyklister, joggare, mfl från stadsdelarna runt Nytorps gärde.

Öka tillgängligheten till Lilla Sicklaområdet genom att gräva ned banvallen

Ett syfte som enligt programförslaget framhålls som viktigt med programmet är att, citat från samrådsförslagstexten, ”stadsdelarna ska knytas samman”. Tyvärr har vi inte på något ställe i programmet sett någon beskrivning av banvallens barriäreffekt inom stadsdelarna. Tunnelbanans banvall delar upp både Björkhagen och Hammarbyhöjden i två delar och det finns få passager under och över banvallen. Banvallen bidrar därmed till lägre tillgänglighet och kännedom om Lilla Sickla för stadsdelens invånare söder om banvallen. Detta i sin tur leder till lägre utnyttjande av området hos dessa invånare för rekreativa syften.

Detsamma gäller Hammarbyvägen där överdäckningen beskrivs som ett eventuellt projekt och inga andra åtgärder föreslås för att minska vägens barriäreffekt. Vi beklagar denna brist i programmet och undrar om viljan att ta bort barriärer mest varit vackra ord för att motivera byggen på grönmark.

Säkra de biologiska spridningsvägarna till/från Lilla Sicklaområdet

Lilla Sickla är en av Stockholms förnämaste ekmiljöer som ligger i det värdefulla naturreservatet Nackareservatet som i sin tur hänger ihop med ett grönt samband till Årstaskogen. Hammarbyskogen utgör denna viktiga länk för spridning av fauna och flora mellan Lilla Sickla och Nackareservatet samt Årstaskogen. Den föreslagna bebyggelsen i Hammarbyskogen samt den nya vägen genom Hammarbyskogen kommer påverka detta gröna samband påtagligt negativt. Sannolikt finns arter som inte längre kommer att kunna spridas denna väg om området bebyggs enligt programförslaget. Detta kommer att påverka biodiversiteten negativt i dessa värdefulla naturområden.

Höstens slyröjning i engelska parken tillsammans med Natursnokarna

Lördag den 18 oktober från kl 10 är alla medlemmar och intresserade välkomna
till lusthuset vid Lilla Sickla för att röja sly i engelska parken. Mindre asp och gran tas bort till förmån för hassel, lind och ek.

Natursnokarna, Söderort, kommer vara med och träffas på temat
Träd, bark och insekter, kl 10-14. Välkomna alla barn!
För mer info http://stockholm.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/

Medtag lämplig klädsel för sågning t.ex. handskar och overall och gärna en såg eller en sekatör. Slyet kommer vi elda upp på valborgsmässoafton. Vi avslutar med en fikapaus så
ta med egen fika. Grillen kommer vara igång.

Boka almanackan redan nu – Välkommen! 🙂

Valborgsfirande på Lilla Sickla gärde 2014

Välkommen att fira in våren på Lilla Sickla gärde. Lilla sickla ligger ca 400 meter öster om Hammarbybacken. Barnen tänder valborgsbrasan kl 19.30 med små facklor. Vi tar med sångblad för den som vill delta i vår spontankör och sjunga in våren med traditionella vårsånger.

Barn från Kulturskolan Raketen säljer kaffe, saft och hembakta bullar.

Innan elden finns aktiviteter för barn. Barnen kan prova att baka pinnbröd tillsammans med Friluftsfrämjandets nystartade lokalkrets och grilla bröden över en mindre eld.   Barnen kan också prova balansbanan som Friluftsfrämjandet sätter upp.

Varmt välkommen!

Öppet möte om valborgsfirande på Lilla Sickla gärde

Eldvakter behövs till valborgselden!

Valborgselden vid Lilla Sickla har blivit en omtyckt tradition för de som vill ha ett valborgsfirande i mindre skala och på en naturskön plats. Flera av de som tidigare år hjälpt till med arrangemanget har flyttat från området så nu behöver vi nya personer som kan hjälpa till. Vi vill gärna fortsätta med traditionen men behöver din hjälp!

Är du intresserad av att hjälpa till så kom på detta möte eller anmäl ditt intresse till Erik Stigell(stigell.erik @gmail.com).

Det vi behöver hjälp med är korta inhopp som inte kräver erfarenhet eller planering:

  • Vi behöver hjälp av ett antal eldvakter som håller ett vakande öga på gnistor och flagor som kan komma från elden under den första timmen. Du har en hink vatten som beredskap. (brinner det på riktigt ringer vi brandkåren)
  • Vi behöver också någon som kan förbereda tändningsceremonin. Vi brukar låta barn tända elden med förberedda facklor. För att förbereda den delen behöver vi hjälp av en eller två personer. Du behöver förbereda ett antal facklor med linolja och trasor och lägga in lite tidningspapper i bålet så barnen ser att det flammar upp.
  • Elden ska också släckas framåt natten (midnatt). Vi behöver förstärkning av en eller flera personer som kan tänka sig att stanna kvar vid elden eller ansluta senare. Det brukar vara en fin gemenskap vid elden när flertalet valborgsfirare gått hem.
  • Vill man hjälpa till men inget av ovanstående känns lockande kan man dela ut sångtexter eller information om föreningen till de församlade. Vi behöver t.ex. samla ihop pengar för att täcka avgiften för polistillståndet ca 600kr.

Välkommen på detta möte och hjälp till med planeringen av valborgsfirandet. Samling Lyckebyvägen 17 i Björkhagen ingång från gaveln kl 19.30.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter