Protokoll m.m.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Styrelsen för LERUMS BYGDEGILLE får härmed avge följande årsberättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Anita Borke, ordförande, Bo Anders Berntsson, vice ordförande, Jan Sjödahl, sekreterare, Viva Hildingsson, kassaförvaltare,Örjan Wennersten, ordinarie ledamot.

Ersättare: Ingrid Båth, Lars Axelsson, Ingela Svärdström, Barbro Örtenblad, (t.o.m oktober) och Bertil Karlsson

Revisor:  Ann-Marie PåhlssonRevisorssuppleant: Ninni Sjödahl

Valberedning: Berit Olausson och Jan Olausson

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden – förutom årsmötet och det konstituerande mötet – under 2019. 

Underhållsarbeten, såsom målning av fönster, har bedrivits, en del har utförts av entreprenör. Bräder för vattenavrinning på verkstadens gavel bytta och målade. DNA-märkning av vissa föremål pågår. Spridning av sand har utförts där gångtrafik förekommer mest.

Även detta år har ideella krafter gjort stora insatser i parken vad gäller gräsklippning, lövkrattning och löpande parkskötsel. Vi har haft hjälp av Lerums kommun (Naturagruppen) med gräsklippning samt borttransport av ris och annat skräp.

Avtalet med Lerums kommun att anlägga en parkering bakom Hallsåshuset under tiden Lerums Arena byggts, har flutit utmärkt. Marken är nu återställd i det ursprungliga skicket och nya aroniabuskar har planterats.

Betalande medlemmar i Bygdegillet år 2019 var 251 stycken.

AKTIVITETER LERUMS BYGDEGILLE 2019. Utförligare referat av aktiviteterna kan läsas i vår medlemstidning MJÖLKPALLEN som kommer ut 2 gånger om året.

7 januari.       Julgransplundring

Medlemmar som bidragit med arbete under 2018 tackades under trevlig samvaro i Johns stuga. Anita läste ”Tomten” som uppskattades av deltagarna!

4 mars           Årsmöte i Lerums församlingshem 

Mötet i församlingshemmet besöktes av drygt 65 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna leddes av Anita Borke. Kompletterande styrelse- och revisorsval gjordes. Verksamhetsrapporten samt resultat- och balansrapporter föredrogs och godkändes. Revisionsrapporten lästes upp och revisorerna var nöjda med skötseln av räkenskaperna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I vanlig ordning såldes lotter och serverades kaffe med dopp. Lerums Ukulelesällskap underhöll med sprittande musik. 

Arbetsdagar 25 och 27 april. 

Nya vindskivor har satts upp på en del av husen. Läckaget av spån i Johns stuga är åtgärdat.

Allsång

Allsång 2 söndagar, 9 och 16/6. i samarbete med Nääs dragspelsklubb. Det serverades kaffe med tilltugg och lotter såldes av dragspelsklubben. 

6 juni            Nationaldagen 

Dagen firades traditionsenligt i samarbete med Lerums församling samt i år även med Lerums kommun, då ett tjugotal nya medborgare hälsades välkomna. ”Lennart´s” underhöll med musik. Högtidstalet hölls av kommunfullmäktiges andre vice ordförande Gun-Britt Delsvik Svensson, som också delade ut diplom till våra nya medborgare. Andakten hölls av Gunilla Rödström, präst i Lerums församling med bistånd av Christine och Jan Jidsten. Sveriges nationalsång sjungs unisont och Per-Olof Jönbrink spelade trumpetsolo under flagghalningen. Kaffe med hembakat serverades.

2 juni            Jazz i det gröna 

Mycket trevligt med rekordpublik, c:a 500 gäster.

Juni/juli       Torsdagskaféer/Sommarkaféer 

Sommarkaféerna ägde rum i 4, 11, 18, 25 juli samt 1 augusti. (5 st). Det blev succé med många besökare (80 i genomsnitt). Årets utställning ”Barnmorskor” i Hallsåshuset invigdes på den första kafédagen. Flera av husen hölls öppna och många tittade in i dem. 

29 augusti     Hembygdsdagen 

Många besökare infann sig i hembygdsparken på hembygdsdagen. Det var en härlig sommardag.  Wättlebygdens spelmanslag hade förlagt sin stämma till Dergårdens hembygdspark fram till kl. 14. Deras medverkan var uppskattad. Bokförsäljning gick bra. Likaså honungsförsäljningen och konstverksförsäljningen. Lotterier, försäljning av saft, sylt m.m. lockade många köpare. En av familjen Björks veteranbilar lockade många besökare. "El-museet" visade intressanta föremål. Utställningen "Barnmorskor" var flitigt besökt. Som vanligt serverades kaffe med hembakat och våfflor med sylt och grädde. St. Lundby Folkdansgille uppträdde.

22 oktober.            Höstmötet   

Mötet med ca 75 medlemmar hölls som vanligt i församlingshemmet.  Christer Pålsson underhöll med sång och musik tillsammans med sin partner Monica Olaisson.

1 december.           Julmarknad i Dergårdens Hembygdspark

Traditionsenligt på första advent hölls julmarknad i hembygdsparken. Många prövade lyckan vid våra aktiviteter, bl a lotterier och chokladhjul. Färre besökare än vanligt på grund av många evenemang i närheten. Alla barnen fick träffa tomten i Mossetorpet.

Studiebesök m m i Dergårdens Hembygdspark 

Under året gjordes flera besök av bl.a. lärare och skolklasser, bl.a. Almekärrsskolan och SFI. Lärare har informerats om vad vi kan stå till tjänst med.

Övrigt:

Svensk Fastighetsförmedling hade 30/3 ett event i parken med bl.a. ponnyridning. Vi hade öppet i Johns stuga med bokförsäljning.

Odd Fellow och Rebeckorna besökte oss den 13/6. Fick historiebeskrivning av Dergården. Mycket uppskattat.

Konstutställning med konstnären Jörgen Asp och Kinne Hwang ägde rum i ladan lördag/söndag 26/27 oktober samt 2/2 november.

Lerumsarvet – ny bok av David Riccius lanserades på höstmötet. Vi hjälper till att marknadsföra den. Föreningen har köpt ett antal fotografier av honom för visning i Hallsåshuset.

Brandredskap: En del av våra brandredskap har tagits över av Nilssons Elmuseum.

Styrelsen vill slutligen tacka alla medlemmar för det gångna året, framför allt dem, som på ett eller annat sätt hjälpt till på arbetsdagar och vid våra evenemang. Vi ser med tillförsikt fram mot kommande verksamhetsår.

Lerum i mars 2020

För styrelsen 

Anita Borke                                                        Jan Sjödahl                           

Ordförande                                                         Sekreterare    

 

PROTOKOLL FÖRT VID LERUMS BYGDEGILLES ÅRSMÖTE DEN 4 MARS 2019.

§ 1

Mötets öppnande

 

Ordförande Anita Borke hälsade alla deltagare

(ca 65 personer) välkomna och öppnade mötet.

§ 2

Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes.

§ 3

Mötets behöriga utlysande

Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 4

Val av ordförande för mötet

Anita Borke valdes.

§ 5

Val av sekreterare

Jan Sjödahl valdes.

 

Val av två justerare

Britt-Marie Persson och Jan Olausson valdes.                                                         

§ 7

Verksamhetsberättelsen

Ordföranden sammanfattade verksamhetsberättelsen, som 

fanns tillgänglig i skriftlig form. Berättelsen godkändes. 

§ 8

Kassaförvaltarens rapport

Ordföranden presenterade resultat- och balansrapporter för 2018. 

Rapporterna visades på bildskärmen godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 9

Revisorernas berättelse

Ninni Sjödahl läste upp revisionsberättelsen, undertecknad av Ann-Marie Påhlsson och Ninni Sjödahl. Berättelsen lades till handlingarna.

 

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

§ 11

Fastställa årsavgift

Årsavgiften för 2020 fastställdes till oförändrat 100 kr 

(125 kr för familj).

§ 12

Val av ordförande för kommande verksamhetsår

Anita Borke omvaldes på ett år (2018).

 

§ 13

Val av styrelseledamöter

Omval 2 år (2019 – 2020): Bo-Anders Berntsson, Jan Sjödahl.

Kvarstående 1 år: Örjan Wennersten och Viva Hildingsson.

§ 14

Val av ersättare i styrelsen

Omval 2 år (2019 – 2020): Bertil Karlsson, Lars Axelsson och 

Ingrid Båth.

Kvarvarande 1 år: Ingela Börjesson och Barbro Örtenblad.

§ 15

Val av revisorer

Omval på två år (2019 – 2020): Ann-Marie Påhlsson.

Kvarstående på ett år (2019): Ninni Sjödahl.

 

 

§ 16

Val av ersättare för revisorer

Kvarstående på ett år (2019): Kerstin Backman.

§ 17

Val av valberedning

Omval av Berit Olausson och Jan Olausson.

§ 18

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

9

Budget- och verksamhetsplan 2018,

 

 

 

 

övriga frågor 

Mötets avslutande

 

Underhållning  

 

 

 

 

 

 

Anita Borke presenterade förslag till budget- och verksamhetsplan 

samt förslag till åtgärder 2019. 

Anita informerade om att vi får hjälp av kommunen med skötsel av 

gräsytor.

Under året har vi haft många besökare från skolorna, vilket vi hoppas 

på även i år.

Vi visar gärna parken för ev. besökare. Vid intresse, ring oss.

Anita Borke tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Lotter såldes och vinster delades ut. Kaffe med tilltugg serverades.

Lerums UkuleleZällskap underhöll med medryckande musik och 

historier.

Lerum den 4 mars 2018

Anita Borke                                 Jan Sjödahl

Ordförande                                  Sekreterare

Britt_Marie Persson                    Jan Olausson                                

Justerare                                       Justerare

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Bo-Anders Berntsson (2020-02-01 07:34:30)