Sågen brinner 1926


Tidning för övre
Norrlandfolket Lörd. 4 sept
(Händelse torsd. 2/9 ~kl.22). 1926, Lör

Laxforsens såg ödelagd av eld i torsdagnatt.

Skador för över 100,000 kronor

Elden antages ha uppkommit genom varmgång i en s.k. nollskiva.

Mellanklockan halv elva och elva på torsdagskvällen märktes ett starkt eldsken på himlen, i ost-nordostlig riktning från Kiruna. Människor som befunno sig ute voro på det klara med att det måste röra sig om en eldsvåda, antingen vid Laxfors eller också i Jukkasjärvi kyrkoby.

Det var sågverket i Laxforsen som brann. Elden hade börjat i själva såghuset vid halvelvatiden och innan släckningsmanskap hann alarmeras var sågen redan övertänd. Det mötte därför stora svårigheter att ta fram brandattiraljen, emedan denna förvarades i det till sågen hörande maskinhuset. Redan från början stod det klart att man, med de resurser som stodo till buds på platsen, icke skulle kunna få bukt med elden, och därför på kallades hjälp från Kiruna brandkår, från vilken också en avdelning med motorspruta omedelbart ryckte ut. Tack vare vindstillan, det regndigra vädret och motorsprutan lyckades man förhindra att det intill liggande betydliga virkeslagret antändes. Sågen med tillhörande hyvleri kunde däremot icke räddas utan alltsammans blev lågornas rov. Endast maskinhuset, som var uppfört av tegel, samt ångkorstenen återstår nu av hela anläggningen. Hettan var så stark att de över maskinrummet slagna betongvalven sprucko sönder och störtade in. Alla maskiner, tre sågramar, kant och klyvsågar samt en uppsättning hyvel- och andra maskiner, förstördes fullständigt.

Rörande anledningen till eldens uppkomst vet man intet bestämt, men enligt vad vid företagen polisundersökning framkommit vill det synas som om elden skulle ha börjat i närheten av en hyvelmaskin, i vilken man tror att ett lager till en s.k. nollskiva skulle ha gått varmt. Man hade nämligen varit sysselsatt med hyvling av virke under dagens lopp och enligt arbetarnas och arbetsledningens mening kan icke gärna annan orsak till eldens uppkomst tänkas, än att lagret varit upphettat så att smörjan, efter det arbetet slutat och arbetarna avlägsnat sig, antänts, varefter elden givetvis fått riklig näring i spån och avfall som funnos omkring maskinen.

Sågen, som äges av ett norskt företag, Laxforsens nya sågverks aktiebolag, var med maskiner och allt försäkrad i Ocean för 100,000 kronor. Huruvida därutöver någon försäkring tagits i norskt bolag, är ännu icke känt. Sågen har under de sista åren arrenderats av A.B. Lintanen, som även ägde hyvelmaskinen och en del andra träförädlingsmaskiner. Dessa voro enligt uppgifter som lämnats synnerligen lågt försäkrade, i det summan, 8,800 kronor anses täcka endast värdet av den förstörda hyvelmaskinen. Sågen sysselsatte vid drift något över 20 man. Huruvida densamma kommer att återuppbyggas är ännu icke känt.

Redan på så långt avstånd som i Kiruna företedde branden en storslagen anblick i det att himlen, genom det regntunga och disiga vädret, av elden blev praktfullt illuminerad i rött. Det var också en synnerligen kraftig brasa, och med de små resurser som platsens eldsläckningsattiralj erbjöd, var det icke mycket annat att göra än att låta det som var antänt brinna. Ansträngningarna måste därför uteslutande inriktas på att begränsa elden till såganläggningen, och tack vare att man i god tid rev ned den från sågen och till brädgården ledande träbanan, samt genom att avdelningen ur Kiruna brandkår med den kraftiga motorsprutan, inriktade sina ansträngningar på detta håll, kunde även, som sagts, det rätt betydliga virkesupplaget räddas.

Det antagandet att elden skulle ha uppkommit genom varmgång förefaller, med tanke på den långa tid som förflutit mellan det arbetet för dagen avslutats och till dess elden upptäcktes, svävande. Tydligt är att om ett upphettat lager skulle ha vållat elden, så måste antändningen ha skett omedelbart efter det arbetarna lämnade sågen. Redan efter en timme måste ett upphettat lager ha avkylts så mycket, att varje möjlighet till antändning av den anledningen varit utesluten. Skulle elden ha uppstått av denna anledning förefaller det som om den skulle ha ob serverats tidigare, ty med det ytterst lättantända avfall och material som brukar samlas omkring en hyvelmaskin kan det väl svårligen tänkas att elden någon längre tid skulle ha legat och pyrt innan den slagit ut i ljus låga. Saken kommer väl emellertid att bli närmare undersökt, och därvid torde det visa sig huruvida någon annan förklaring kan givas.

Rune E. Henriksson kopierade tidningen 31/3 1999
Maj-Lis Madsén gjorde avskriften 30/6 2012

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-06-30 19:25:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 14:04:42) Kontakta föreningen