Stadgar


 

STADGAR för Laxforsens Bygdeförening
Antagna 1999-03-15
Reviderade 2004-06-12


§ 1
Föreningens ändamål är:

Att bevara Färjestugan i Laxforsen i ursprungligt skick på dess nuvarande plats.
Att verka för upprättande av autentisk 1930-1950 tals färjemiljö vid Färjestugan.
Att värna om Laxforsens natur och kultur.
Att främja skyddandet av Laxforsens fornlämningar.
Att tillvarata och medverka i övriga Laxforsen-intressen av gemensam karaktär.

Härvid önskar föreningen samarbete med Jukkasjärvi Hembygdsförening, Kiruna Forskarförening, Kiruna kommuns Fritids- och kulturförvaltning, Norrbottens museum och landsantikvarien i Norrbottens län.

§ 2 Envar, som till föreningen erlagt stadgad årsavgift och av dess styrelse beviljats inträde, är medlem i föreningen.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse som ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljes av ordinarie medlemsmöte/årsmöte. Dessa väljes för en tid av 2 år, dock att 2 ledamöter och 1 suppleant kan väljas för 1 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt tillsätter vid behov ytterligare funktionärer och handläggare.

Styrelsen ska hålla minst 2 protokollförda sammanträden per verksamhetsår som är kalenderår – 1 januari till och med 31 december.

§ 4 Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av antalet ledamöter och därutöver 1 ledamot deltager i beslutet. Vid lika röstetal inom styrelsen gäller den mening ordföranden företräder. Styrelsen som sammankommer på kallelse av ordföranden har till uppgift:

¤ att förvalta föreningens penningmedel och egendom.
¤
att förslå budget och verksamhetsplan samt medlemsavgift.
¤
att redovisa verksamheten i form av årsberättelse och ekonomisk redogörelse till årsmötet.
¤
att inom och utom sig fördela och övervaka verkställandet av föreningens löpande arbetsuppgifter samt att i övrigt ansvara för föreningens verksamhet.
¤
att företräda föreningen inför domstolar och myndigheter.

§ 6 Ordförande och kassör, äger rätt att var för sig underteckna styrelsens och föreningens handlingar.

§ 5 Protokollen från årsmöten, medlemsmöten och styrelsesammanträden ska tillställas samtliga ledamöter och suppleanter, samt revisorerna.

§ 8 Vid årsmötet handlägges följande ärenden:

1 Mötets behöriga utlysande.
2
Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet.
3
Föredragning av styrelsens verksamhets/årsberättelse och ekonomiska redogörelse samt revisionsberättelsen.
4
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.
5
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för det nya verksamhetsåret.
6
Val av 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
7
Val av valberedning, 2 valberedare.
8
Fastställande av budget och verksamhetsplan samt medlemsavgift.
9
Överläggning och beslut i av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
10 Frågor eller motioner, som av föreningsmedlem väckts minst 1 vecka för årsmötet. Dessa ska vara inlämnade till och beredda av styrelsen.
11 Övriga ärenden.

§ 9 Vid föreningens sammanträden har varje medlem en röst. Omröstning är öppen, där ej sluten sådan begärs. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§ 10 Ändring av stadgarna är giltigt när beslut fattats med 2/3-dels majoritet vid 2 på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 11 Beslut om föreningens upplösning eller disposition av dess egendom, ska för att vara gällande fattas med 2/3-dels majoritet vid 2 på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 12 Upplöses föreningen överlåtes föreningens egendom till kommunen.

Justeras:
Hans Johansson, Ordförande
Rune Henriksson, Sekreterare
Helena Bergman Larsson, Justerare

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-06-20 14:31:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 14:04:30) Kontakta föreningen