Färjeolycka


Kopia av NSD-foto från Bengt Jernelöf

Tre Jukkasjärvibor omkom i Torne älv.
Bil gick till botten från Laxforsenfärjan


Avskrift från Norrbottens Kuriren, NK, 31 maj 1951.
(
Uppgifter inom parentes är rättelser enligt nedan).
Tidningsurklipp i ram på väggen i Färjestugan. Gåva av Kerstin Viippola 2001

En drunkningsolycka som krävde tre Jukkasjärvibors liv inträffade tidigt på onsdagsmorgonen vid färjstället vid Laxforsen där en bil från Jukkasjärvi, förd av ägaren, specerihandlaren Helge Torneus kl. 06.15 körde genom skyddsräcket på Laxforsfärjan, slog en helvolt i vattnet och hamnade långt ut i älven på drygt fem meters djup där den blev liggande upp och ned.

Bildtext 1: När den illa tilltygade bilen hade dragits upp på stranden återfann man de omkomna i baksätet. De närvarande läkarna kunde endast konstatera dödsfallen.

I bilens baksäte medföljde Torneus farbröder, smeden Nils Torneus och f. hemmans-ägaren Isak Torneus. Vare sig föraren eller passagerarna kunde ta sig ur bilen, utan alla drunknade. De omkomna var på väg från sina hem i Jukkasjärvi kyrkby till Kiruna där de hade anställning som byggnadsarbetare (se rättelse nedan).

Den tragiska olyckan åsågs av färjkarlen Evald Nyberg, Kiruna, och unge Helge Jonasson från Jukkasjärvi, vilken kommit till färjan med motorcykel omedelbart före olyckan. Nyberg och Jonasson har om olycksförloppet berättat för NK att Helge Torneus, som för övrigt saknade körkort, kört sin bil ut på färjan och alldeles i sin ordning bromsat in bilen, vars motor var igång. Plötsligt syntes bilen göra ett hopp framåt och slog av skyddsräckets spärranordning samt störtade i vattnet och försvann i älvens strömvirvlar. Därvid slog bilen halvvolt och hamnade med hjulen uppåt.

Vattentrycket spärrade dörren. Föraren Helge Torneus sågs innan bilen tog vattnet göra ett försök att öppna bildörren, men denna trycktes omedelbart tillbaka av vatten-trycket. Hela olyckan gick så fort att färjkarlen Nyberg och Helge Jonasson knappast hann fatta hur det gått till. De släppte dock genast ut de vid färjan förankrade livbojarna i hopp att någon av passagerarna skulle ta sig ur bilen. När denna förhoppning grusades och man saknade möjligheter att på annat sätt bistå de förolyckade gick man med färjan över till älvens södra strand, varifrån färjkarlen Nyberg tillkallade ambulans samt polis.

Under tiden gick Jonasson tillsammans med en annan Jukkasjärvibo ut i en forsbåt på älven för att söka efter de försvunna. Efter en stund fann man också den plats där bilen låg på älvbottnen, men några spår efter de tre försvunna såg man ej. Man sökte då peta upp bildörren med en lång stör, vilket dock ej lyckades. Under tiden hade brandkår, ambulans, radiopolis samt stadsläkaren dr Sixten Haraldsson och provinsialläkaren dr Eric Ericson, anlänt till platsen. Inte förrän en större lastbil från Kiruna stad anlänt kunde arbetet med att bärga bilen igångsättas. Efter ett par fåfänga försök med polisens specialkonstruerade draggar, som dock visade sig för klena för en bil, lyckades man göra fast färjans ankare i bilens underrede och med hjälp av en kraftig stålwire kopplad till den stora lastbilen dra upp den havererade bilen. När bilen nådde upp ovan vatten-ytan såg man att alla de ombordvarande fanns i bilens baksäte. De omhändertogs genast av ambulanspersonalen samt underkastades läkarundersökning på platsen. Det visade sig därvid att alla var döda.

Färjans skyddsräcke var otillräckligt.
Det var ett tragiskt skådespel som rullades upp för NK:s utsände medarbetare denna arla vårmorgon, som badade i ett strålande solljus. Ute på älven rörde sig en forsbåt rastlöst av och an i sitt fåfänga sökande efter de föro
lyckade. På ömse sidor om stränderna samlades tillstädeskommande personer i grupper under lågmält samtal om det fruktansvärda som skett.

Det talades man och man emellan att med tanke på färjans dåliga skick – färjan var för övrigt endast för ett par veckor sedan utdömd av fartygsinspektionen – en katastrof till sist skulle inträffa innan den nya bron hinner uppföras. Nu blev visserligen inte färjan i första hand skuld till olyckan, men det kan tyvärr ifrågasättas huruvida skydds- räckets konstruktion ur säkerhetssynpunkt fyllde måttet.

Efter hand som ryktet om olyckan spred sig firades flaggorna på halvstång i Jukkasjärvi by. Helge Torneus var född den 12 sept. 1927 och sörjdes närmast av föräldrar och tre syskon (och en fästmö). Nils Torneus var född den 5 maj 1876 och sörjdes av hustru samt två vuxna barn, medan den tredje, Isak Torneus, född den 12 augusti 1879, närmast sörjdes av vuxna barn.

Enligt vad polisutredningen ådagalagt har olyckan vållats av att bilföraren släppt upp konan (kopplingen) med ettans växel inne. När bilen togs upp låg nämligen ettans växel inne. Därjämte har konstaterats att bilföraren Helge Torneus saknade körkort, samt att ”grindarna” på färjan ej varit så konstruerade att de kunnat hindra bilen från att störta i djupet.

Avståndet
från den plats där bilens främre del först bromsades in var 1,20 meter till färjans främre kant, varjämte färjan sluttade utför något.  Föraren hade därför haft liten tidsmarginal till övers för att hinna bromsa in bilen sedan han upptäckt att växeln låg inne.

Rättelser: Enligt uppgifter från anhöriga och bekanta till de förolyckade, var Nils och Isak på väg till Kauppinen där de hade marker som de skulle se till. Helge skulle bara köra dom dit. Jonasson däremot var på väg till arbete i staden.

Det var denna händelse som var” droppen som fick bägaren att rinna över”. Efter flera allvarliga olyckstillbud och äskanden från förtroendemän i Jukkasjärvi by beslutades att bron skulle byggas skyndsamt. Den första bron öppnades för trafik vintern 1952/53.

Bildtext 2: Den omkomne Helge Torneus

Bildtext 3: Färjkarl Edvard Nyberg var vittne till olyckan, men kunde inte göra någonting för att förhindra den.

Kiruna i november 2001.
Rune Henriksson

Avskrift Maj-Lis Madsén
Norrlandfolket 31/3 1951

Fruktansvärd olycka vid Laxforsens färjställe krävde tre människors liv

Bildtext: Det tog lång tid innan man lyckades få upp bilden ur djupet. De tre innestängdas liv hade redan flytt.

Bil körde av färjan-sjönk på 5 meters djup

KIRUNA, onsdag.
(Nfl) På onsdagsmorgonen kl. 6.20 inträffade en fruktansvärd olycka vid Laxforsens färjställe som kom att kosta tre människor livet, nämligen bröderna Isak och Nils Torneus samt en brorson till dem, Helge Tornéus.

De färdades i bil från sina hem i Jukkasjärvi för att åka till sina respektive arbetsplatser i Kiruna. När de kom till Laxforsens färjställe, körde bilen, som fördes av Helge Tornéus, ut på färjan. Motorn var igång och alla tre satt inne i bilen. Plötsligt gjorde bilen ett hopp och åkte igenom stoppbommen på framsidan av färjan, slog runt och kom med hjulen i vädret ut i älven, där den sjönk på ungefär fem meters djup. Olyckan har troligen gått till på det sättet, att chauffören har haft motorn igång, någon växel inne samt konan intryckt. Troligen har chaufförens fot halkat av fotpedalen till konan eller också har han glömt bort att en växel legat inne och lättat på konan. Därvid har bilen satt fart genom färjans stoppbom. På färjan fanns förutom färjkarlen Nyberg en yngre man, Helge Jonasson. Han uppger att allt gick fruktansvärt fort. Han såg också att chauffören Helge Tornéus hade försökt att få upp dörren men misslyckats. Bilen sjönk nästan omedelbart.

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-07-28 15:17:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 13:57:42) Kontakta föreningen