Stadgar


STADGAR 
antagna vid Höstmöte 2017-10-22 och Vårmöte 2018-05-13
(ersätter tidigare gällande stadgar från 2010-10-24 resp 2011-05-05)

 

§ 1 
Namn, verksamhetsområde

Föreningens namn är Länna Hembygdsförening bildad 17 oktober 1925, nedan kallad Föreningen. 

Föreningen är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har sitt säte i Norrtälje kommun och verksamhetsområdet utgörs av Länna församling.
    
§ 2
Ändamål 
   
Föreningen ska vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. 

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden samt vilar på ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Hembygdsrörelsen är öppen för alla samt skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.  

Föreningens ändamål är att värna om, vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. 

Föreningen ska i detta syfte arbeta för: 

 • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer
 • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla
 • att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället 
 • att med kunskap om kultur- och naturarvet delta i formandet av framtidens hembygd 
 • att vårda föreningens fasta egendom och övriga tillgångar

§ 3
Medlemskap och avgifter  
 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställs av föreningens Höstmöte föregående år och som delar föreningens grundsyn enligt § 2.

Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 4 
Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom:
a/ föreningsmöten
b/ styrelse
c/ revisorer

§ 5
Föreningsmöten    

Föreningsmöten hålls enligt beslut av Vår-/Höstmötet eller på kallelse av styrelsen. 

Kallelse utsänds till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Varje medlem äger en röst. Medlems rösträtt kan utövas av ombud med skriftlig fullmakt.  Ombud får dock ej företräda mer än en medlem.

Beslut fattas med enkel majoritet utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

Vårmöte hålls under april-maj och Höstmöte under september-oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Följande ärenden ska behandlas vid Vårmöte:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet
 8. Information, avrapportering från andra sammanslutningar där föreningen representerats
 9. Behandling av styrelsens förslag
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 11. Övriga frågor

Följande ärenden ska behandlas vid Höstmöte:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 6. Budget för kommande verksamhetsår
 7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
 8. Val av 3 styrelseledamöter, 2 suppleanter för en tid av två år
 9. Val av 2 revisorer samt suppleanter för dessa
 10. Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
 11. Information, avrapportering från andra sammanslutningar där föreningen representerats
 12. Behandling av styrelsens förslag
 13. Övriga frågor 

§ 6
Styrelse, ledamöter, mandattid, beslutsförhet, protokoll  
 
Mellan föreningsmöten är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och föreningsmötesbeslut. 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som ska bestå av 7 ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och 6 övriga ledamöter. Därtill kommer 4 ersättare (suppleanter). Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och suppleanter har en mandattid på två år.
 
Föreningsstämman utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.  

Styrelsen utser inom sig eller bland medlemmarna representantskap vid möten inom regionalt hembygdsförbund eller i andra sammanslutningar, vars stadgar föranstaltar om deltagande från föreningen.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar. Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda personer i förening eller var för sig.

§ 7
Styrelse, förvaltning  
 
Styrelsen ska:

 • förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
 • förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
 • föra förteckning över föreningens medlemmar
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper och till föreningens Vårmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 • inom två månader från räkenskapsårets slut överlämna redovisningshandlingar till revisorerna 
 • i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 2

§ 8
Revision 
   ¨
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie vårmöte.

§ 9
Räkenskapsperiod  
 
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie vårmöte.

§ 10
Motioner    

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk-samhet. Inlämnade motioner ska behandlas på Vårmöte och ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. 

Styrelsen ska yttra sig över motionerna. Av yttrandet ska framgå till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

§ 11
Stadgeändring  
 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten. Förslag till stadgeändring ska framgå av kallelse till möte. 

Beslut måste fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster för att bli gällande. 

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

Beslut måste fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster för att bli gällande.

§ 12
Upplösning  
 
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 
 
Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans föreningsmötet beslutar om. Föreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Förening:

Länna Hembygdsförening

Skapad av: Länna Hembygdsförening (2019-03-13 11:21:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Länna Hembygdsförening (2019-03-14 12:20:57) Kontakta föreningen