Byggnader


Image
Heekullen, Grind
Från att ha varit helt utan lokaler i början av vår verksamhet, 
har vi nu ett stort antal byggnader att förvalta. Det började år
1955 genom att Erik Olsson, Grind, upplät mangårdsbyggnad
och ladugård , båda byggda i början på 1800-talet, till hembygds-
föreningen. De gamla byggnaderna har blivit restaurerade för
att motsvara utseendet från tidigt 1900-tal med hjälp av pengar
från Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt Thordén-
stiftelsen. I ladugården ryms en del gamla jordbruksredskap
och mangårdsbyggnaden är hembygdsmuseum. 
Byggnaderna smälter väl in i den pietetsfullt bevarade odlings-
miljön med beteshagar, odlingsrösen mm. I omedelbar närhet
finns rester efter en kölna och en vattenkvarn.
Tack Vägverket, för tunneln som byggdes för den närbelägna
motorvägen! På det sättet blev störningen av denna lantliga 
idyll mindre.


Image

Celas stuga , skvaltkvarn och gårdssmedja, Hjälpesten
När Cela flyttade till ålderdomshemmet på 1920-talet, så tog
hon med sig stugan. Ja, så berättar Annie Wehlin i en artikel
i Bohusläningen, när man på 1960-talet beslutat bygga nytt
ålderdomshem på Kalkåsliden i Kville.
Det var Jonas Andersson i Möre, som lät flytta stugan till det
f d försörjningshemmet på Hjälpesten, så att Cela skulle
känna sig bättre till mods.
När hembygdsföreningen började förvalta byggnaden har
inte kunnat klarläggas, men numera finns, förutom denna
ryggåsstuga med öppen eldstad, också en skvaltkvarn och
en gårdssmedja.
 
Image
Nestorsgården Fjällbacka
Fjällbacka municipalsamhälle upplät 1959 ett par rum i 
Nestorsgården som förvaringsplats. Sedan dess har hela 
huset jämte två små magasin tillförts, förutom att ett stort
magasin byggts och detta har i sin tur tillbyggts under 1970-
talet. Tillbyggnaden nödvändiggjordes av att hembygds-
föreningen fått lanterninen från Väderöbods fyr, vilken man
nu kan se skicka sina ljussignaler inomhus.
Nestorgårdens 
samlingar utgörs till stor del av sådant, som
har med sjöfart och jordbruk, hantverk och affärsidkande, 
att göra.
Image
Solbergs väderkvarn, Rabbalshede
Den gamla väderkvarnen vid Sohlberg, nära Rabbalshede, skänktes av 
dödsboet efter Gerda Blad till Kville kommun år 1970. Sedan dess har 
Kville hembygdsförening förvaltat byggnaden. Den siste mjölnaren,
Anders Blad, var blind. Han utbildade sig till borstbindare på Tomteboda
och kvarnen innehåller en del av hans borstbinderiverktyg samt en del
verktyg, som han egenhändigt tillverkat.
Kvarninredningen revs ut av siste brukaren och har till viss del bytts ut
mot sådan från Jore kvarn, när denna revs. Kvarnstenarna på berghällan
utanför.  
Image
Stavas stuga, Hamburgsund
År 1957 skänkte sterbhusdelägarna efter fru Maria Karlsson, den
så kallade Stavas stuga, till hembygdsföreningen. Det är en gammal
fiskarstuga, bebodd till år 1952. Den är nu Hamburgsundstraktens
hembygdsmuseum.
Image
Lilla Enerskär,  Fjällbacka
På Lilla Enerskär utanför Fjällbacka ligger några fiskarbodar. En 
av dessa förvaltas av Kville hembygdsförening, som också låtit
uppföra en vadbock på platsen.


Hornborgs slott, Slottet
Redan 1941 förhandlade dåvarande ordföranden Anders Olsson
om att köpa området där Karlsborgs slott, ofta kallat Hoge slott,
var beläget. Numera kanske namnet Hornborgs slott är mer väl-
bekant. Det dröjde dock ända till 1953, innan hembygdsföreningen
fick lagfart på området.
Med hjälp av Riksantikvarieämbetet och Tanum kommuns forn-
minneslag har vi röjt och gjort slåtter inför Hornbore ting, det 
årliga evenemanget, som där löper av stapeln. Hembygdsföreningen
deltog alltsedan starten 1993, under en tioårsperiod, i uppbyggnad
av marknadsplatsen, samt ansvarade för transport av material till
och från nämnda evenemang.  

 

 

 

 

Förening:

Kville Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Inga-Lill Sörgård (2018-12-14 12:26:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Sörgård (2018-12-14 13:29:55) Kontakta föreningen