BYGGNADER


Solbergs väderkvarn, Rabbalshede Den gamla väderkvarnen vid Solberg, nära Rabbalshede, skänktes av dödsboet efter Gerda Blad till Kville kommun år 1970. Sedan dess har Kville hembygdsförening förvaltat byggnaden. Den siste mjölnaren, Anders Blad, var blind. Han utbildade sig till borstbindare på Tomteboda, och kvarnen innehåller en del av hans borstbinderi-verktyg samt en del verktyg, som han egenhändigt tillverkat. Kvarninredningen revs ut av sista brukaren och har till viss del bytts ut mot sådan från Jore kvarn, när denna revs. Kvarnstenarna ligger på berghällen utanför.

Stavas stuga, Hamburgsund År 1957 skänkte sterbhusdelägarna efter fru Maria Karlsson, den så kallade Stavas stuga, till hembygdsföreningen. Det är en gammal fiskarstuga, bebodd till år 1952. Den är nu Hamburgsundstraktens hembygdsmuseum.

 
  Nestorsgården, Fjällbacka Fjällbacka municipalsamhälle upplät 1959 ett par rum i Nestorsgården som förva-ringsplats. Sedan dess har hela huset jämte två små magasin tillförts, förutom att ett stort magasin byggts, och detta i sin tur tillbyggts under 1970-talet. Tillbyggnaden nödvändiggjordes av att hembygdsföreningen fått lanterninen från Väderöbods fyr, vilken man nu kan se skicka sina ljussignaler inomhus. Nestorsgårdens samlingar utgörs till stor del av sådant, som har med sjöfart och jordbruk, hantverk och affärsidkande, att göra.

Lilla Enerskär, Fjällbacka På Lilla Enerskär utanför Fjällbacka ligger några fiskarbodar. En av dessa förvaltas av Kville hembygdsförening, som också låtit uppföra en vadbock på platsen

 
  Hornborgs slott, Slottet Redan 1941 förhandlade dåvarande ordföranden Anders Olsson om att köpa området där Karlsborgs slott, ofta kallat Hoge slott, var beläget. Numera kanske namnet Hornborgs slott är mer välbekant. Det dröjde dock ända till 1953, innan hembygdsföreningen fick lagfart på området. Med hjälp från Riksantikvarie-ämbetet och Tanums kommuns forn-minneslag har vi röjt och gjort slåtter inför Hornbore ting, det årliga evenemanget, som där löper av stapeln. Hembygdsföreningen deltog alltsedan starten 1993 under en tioårsperiod, i uppbyggnad av marknadsplatsen, samt ansvarade för transport av material till och från nämnda evenemang.

Heekullen, Grind Från att ha varit helt utan lokaler i början av vår verksamhet, har vi nu ett stort antal byggnader att förvalta. Det började år 1955 genom att Erik Olsson, Grind, upplät mangårdsbyggnad och ladugård på Heekullen, båda byggda i början på 1800-talet, till hembygdsföreningen. De gamla byggnaderna har blivit restaure- rade för att motsvara utseendet från tidigt 1900-tal med hjälp av pengar från läns-styrelsen i Göteborgs och Bohus län samt Thordénstiftelsen. I ladugården ryms en del gamla jord-bruksredskap och mangårdsbyggnaden är hembygdsmuseum. Byggnaderna smälter väl in i den pietetsfullt bevarade odlingsmiljön med beteshagar, odlingsrösen mm. I omedel-bar närhet finns rester efter en kölna och en vattenkvarn. Tack, Vägverket, för tunneln som byggdes för den närbelägna motorvägen! På det sättet blev störningen av denna lantliga idyll mindre.

 
  Celas stuga, skvaltkvarn och gårdssmedja i Hjälpesten När Cela flyttade till ålderdomshemmet på 1920-talet, så tog hon med sig stu-gan. Ja, så berättar Annie Wehlin i en artikel i Bohusläningen, när man på 1960-talet beslutat bygga nytt ålderdomshem på Kalkåsliden i Kville. Det var Jonas Andersson i Möre, som lät flytta stugan till det f.d. försörjningshemmet på Hjälpe-sten, så att Cela skulle känna sig bättre till mods. När hembygdsföreningen började förvalta byggnaden har inte kunnat klarläggas, men numera finns, förutom denna ryggåsstuga med öppen eldstad också en skvaltkvarn och en gårdssmedja.
Förening:

Kville Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Inga-Lill Sörgård (2018-11-13 10:29:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Sörgård (2018-11-13 10:29:40) Kontakta föreningen