Norra Kungsladugården

Norra Kungsladugården.

I ”Olof Graus Beskrifning Öfver Wästmanland” från 1754 kan man läsa följande:

Kungsörs kungsladugård ligger här vid kungsgården, som konung Karl XI anlagt. Den består af 23 och ett åttondels mantal. Af dess ligga 11 och sju åttondel mantal söder om Arbogaån och i Torpa socken samt kallas Södra ladugården och 11 ¼ mantal norr om ån ofvanför kungsgården. De höra till Kungs Barkarö socken och kallas Norra ladugården. Vid denna sistnämnda består åkerjorden dels af sand- och mojord, dels af god sandblandad lerjord och af svartmylla, dels af stark lera, hvilken jord, reducerad till första graden, gör i årligt säde 41 tunnl. och 8 kappl. eller utsäde till 50 à 60 tunnor. Härtill finnes godt mulbete i goda hagar och något skog. Vid Södra ladugården, söder om ån, för detta Runna ägor, är åkerjorden bättre, och större delen består af god lera men resten af sand och lättmylla. Reducerad till första graden är årligt säde 67 tunnland och 23 kappland. Ängsmarken till hela denna ladugård är ganska bärande och beräknas gifva (eller beräknas till) 786 och ett sextiofjärdedels lass hö *). Till kungsgården utgöras 980 ¼ ök- och 1.960 ½ drängdagsverken hvilka blifvit ökade med 235 ök- och 470 drängdagsverken, så att nu skola 1.215 ¼ ök- och 2.430 ½ drängdagsverken årligen utgöras af invånare i detta fögderi till kungsladugårdens bruk och häfd. En stor humlegård af innemot 3.000 goda kupor **) har funnits här vid gården. Ett stuteri af norska hästar skall äfven anläggas här ***). År 1743 bortarrenderades kungsladugården åt kaptenen herr Johan Fredrik von Rosen. 19 kronotorp äro med dagsverkens utgörande lagda under kungsladugården. Säterifrihet åtnjuter arrendatorn efter kungl. kammarkollegi bref den 26 november 1745 för säteri- och ladugårdsbyggningarnas uppbyggande.
Äfven ängarna här omkring, som äro anslagna till kungl. stallstaten och innehålla 1.558 tunnland och 9 kappland, skall allmogen i fögderiet afbärga, och äro för den skull indelade i vissa delar för bärgning, liksom kungl. stallägarne vid Strömsholms kungsgård åt inbyggarne i Snefringe härad.

*) Se och jämför påskrifterna på gamla kartor öfver jordägor.
**) Jordkupor, som uppskottas omkring plantorna eller efter de i gropar satta humlegosarne (själkskotten)
***) Stuteriet flyttades 1811 till Stömsholm.

Gårdarna sambrukades ända fram till 1939. En färgstark person som arrenderade Kungsladugårdarna fram till 1872 var C.E. Blomberg. Blomberg var även ägare till Gästgivargården i Kungsör ( se Gästgivargården Kungsgata n ) och var gästgivare mellan åren 1836 och 1879. De sista arrendatorerna som brukade båda gårdarna var Carl Viktor Borgaman som arrenderade från 1872 till sin död 1882. Arrendet övertogs därefter av hans son agronom Gustaf Viktor Borgman som var arrendator fram tills gårdarna skildes åt 1939. Norra Kungsladugården arrenderades därefter av Bröderna Hilmer, Helmer, Herbert och Gösta Pettersson. Södra Kungsladugården kom att arrenderas av agronom Yngve Nilsson.

I bokverket ”Svenska Gods och Gårdar” från 1940 kan man läsa följande fakta om gården:

Kungsladugården Norra.
Postadress:Kungsör. Telefon: 14.
Areal:Totalt 250,4 har, därav 215 åker, 15 betesmark, 20,4 tomt och övrig mark.
Taxeringsvärde: 203.000.
Jordart: Styv lera och lättlera på lerbotten. Manbyggnaden uppförd efterbrand 1822.. Det gamla ladugårdskomplexet uppfört 1688 och får ej ändras, övriga byggnader av yngre datum.
13– 14 hästar, varav 4 varmblodsston, c:a 10 unghästar, 1 föreningstjur, 80 kor, c:a 50 ungdjur. Stambokförd besättning av låglandsras. Gården arrenderas sedan 1939 av nuvarande brukaren. Den hörde till nämnda år samman med Södra Kungsladugården i Kung Karls socken. Bland tidigare innehavare märks C.V. Borgman och hans son agronom Gösta V. Borgman, vilken här bedrev en omfattande remontuppfödning. Under hans tid levererades sammanlagt 366 hästar till staten.
Arrendator: Bröderna Hilmer, Heimer, Herbert och Gösta Pettersson födda respektive 02, 03, 07 och 17. Söner till Lars Viktor Pettersson och hans hustru Anna Josefina f. Larsson.
Hilmer Pettersson gift 31 med Elly f. Andersson. Barn: Klas.


Förening:

Kungsörs Hembygdsförening

Skapad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-21 19:53:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kungsörs Hembygdsförening (2017-02-13 17:31:44) Kontakta föreningen