Björskog skytteförening


BJÖRSKOGS SKYTTEFÖRENING
(Köpings skytteförening)


KORTFATTAD HISTORIK


Den frivilliga skytterörelsen i Sverige sträcker sina anor ända tillbaka till början av 1800-talet. De vid denna tid bildade skarpskytteföreningarna voro dock inte skytteföreningar i nuvarande bemärkelse. De gåvo sina medlemmar, förutom övning i skjutning, även ett visst mått av annan militär utbildning, nämligen i exercis och marsch. I mitten av 1860-talet räknade rörelsen omkring 60 000 skarpskyttar inom sina led, och staten visade genom årliga anslag av omkring 125 000 riksdaler, att skytterörelsen uppskattades såsom ett tillskott till Sveriges försvarskraft. Mången fosterlandsvän kände kanske inom sej i dessa dystra tider, då fredsbrotten följde tätt på varandra i Europa, att det var illa ställt med Sveriges försvar. Det var måhända denna känsla, som kom män av alla åldrar och samhällsklasser att fylka sej kring skarpskytterörelsens standar.

Redan innan skarpskytte idén framkommit, väcktes i Köping av borgmästaren O. Schenström frågan om bildande av ett målskjutningssällskap. År 1862 tog tanken fastare former, och i april detta år hölls ett sammanträde, vars beslut stadfästes den 25 maj. ”Köpings stads och Åkerbo härads skarpskytteförening” var därmed bildad. Medlemsantalet uppgick första året till 115, och årsavgifter insamlades 1 500 riksdaler.


Björskogs skytteförening bildades den 29 augusti 1900 av lantbrukaren P. A. Jonsson i Gräsnäs. Redan tidigare fanns i Björskog en underavdelning till Köpings skytteförening, men denna synes hava upplösts. Tävlingsskjutning ägde rum redan följande månad å en provisorisk bana i Hamre. Den nuvarande skjutbanan ligger på Östuna mark och blev färdig 1910.

Under föreningens tidigare verksamhet (före år 1900) var lantbrukaren L. Pettersson, Aspa, den bärande kraften, och under senare år må nämnas lantbrukaren K. Granström, Brottgården, som för sitt arbete inom föreningen erhållit skytteförbundets förtjänstmedalj i silver, kantorn C. E. Biörck, som under 15 år varit ordförande, och herr J. Petersson som under 20 år varit föreningens kassör. Andra personer som bör omnämnas är Ewald Carlsson i Sjöholmen, Martin Gustavsson som var banläggare för fältskjutningarna och som för sitt ansvarsfulla arbete belönades med en förtjänstmedalj av föreningen. Guldsmed Carl Larsson skänkte många priser, Gustav Blixt Östuna som upplät mark för skjutbanan, erhöll föreningens första förtjänstmedalj i silver. Föreningens äger en donation av kaptenen Strömberger á 1 000 kr. Räntan användes till priser och ammunition.


Anton Johansson berättar i en artikel i Bärgslagsbladet på 1960-talet.


Det är omkring 76 år sedan jag och Edvard Åström tjänstgjorde som markörer. Vi hade en stor sten som betäckning. Då en salva var avlossad och vi skulle fram och markera, så tog den ena markörspaden och den andra klisterburken och lapparna som skulle klistras över kulhålen.
Signalen att vi skulle fram gavs med visselpipa. Så det var att ta betäckning igen och sätta upp spaden som tecken på att det var klart för en ny salva.
Skjutbanan låg då på västra sidan om E18 i skogssänkan mellan ålderdomshemmet och viadukten, omkr. 300 meter norr om den plats, där ett flygplan störtade för åtskilliga år sedan.
Vilka som var skjutledare kommer jag ej ihåg. Jag minns bara två, nämligen Johan Petterson i Gräsnäs och Lars Petterson i Aspa ( Pär Anders Lasse) Många fler fanns.
Många år senare var Granström i Brottgården skjutledare och som sådan satte han upp en affisch så lydande: ”Om söndag är det skjutning hos Anders-Lars i Baken, rägnar dä är ni påkade. Granström”.
Det fanns ju de som undrade hur det skulle gå för skomakare Larsson, att sitta vid skodisken, se`n han blivit skjuten i baken. Så illa var det inte. Det var bara G-m som felade lite i stavningskonsten. Stället hette allmänt” Anders Lars i Backen”.
Vad sista raden beträffar, så skulle det ha vara: ”Ni är pockade att komma även om det regnar”.

Den tredje augusti 1908 publicerades i Köpings Posten följande resultatlista:


Björskogs skytteförening hade haft tävlingsskjutning.
Första man i klass lll
H. Johansson Segelsberga, hemförde en rakkniv i pris, 2) R Karlsson Aspa, ett par ljusstakar, 3) L Pettersson Holma, fiskkniv.
Klass II 1) K. Gustavsson Segelsberga, skrivställ, 2) J.Merin Nåberga, tidningsställ, 3) H. Eriksson Sorby, Borrsväng.
Klass I 1)Linus Andersson Holma, brevvåg, 2) K. Fransson Vafle, spritkök, 3) Helge Nilsson Stenvad, raketui.
Rekrytklassen.
Alrik Eriksson Sjöholmen, spånhyvel, Merin. Nåberga, Fickkniv, Ragnar Jonsson Vadstena 50 öre, L. Larsson Segelsberga, 25 öre


Förening:

Kungsörs Hembygdsförening

Skapad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:54) Kontakta föreningen