Gamla stadgar

Stadgar för Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförbund.

Reviderade 1990.03.04. 2007.02.28.

§ 1
Förbundet är allmännyttigt och ideellt.
Förbundets uppgift är att inom Knutby-Faringe-Bladåkers socknar:
– Arbeta för stärkande av hembygdskänsla och hembygdskunskap.
– Samla och bevara sådant som kan belysa traktens historiska utveckling.
– Sprida kännedom om områdets fornlämningar.

§ 2
Medlem av förbundet är varje person som vill stödja förbundets verksamhet och erlagt stadgad årsavgift.
Årsmötet bestämmer avgiftens storlek.

§ 3
Årsmöte hålls senast under mars månad.
Kallelse till årsmöte görs senast två veckor före mötet.

§ 4
Rösträtt utövas personligen.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid val då lott avgör.

§ 5
Motion till årsmötet kan väckas av medlem.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§6
Förbundets styrelse och arbetsgrupper väljs av årsmötet.
De olika arbetsgrupperna bör representeras i styrelsen.
Det bör tillses att förbundets tre socknar är representerade i styrelsen.
Ordförande väljs på l år. Övriga ledamöter väljs på 2 år.
Hälften av styrelseledamöterna väljs vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen fungerar från årsmöte till årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid årsmötet förrättas även val av revisorer, valberedning och representanter till Upplands Fornminnes och Hembygdsförbund.
Valberedningen meddelas i god tid före avsägelse av uppdrag.

§ 7
Vid årsmötet granskas föregående års räkenskaper och förvaltning.
Räkenskaperna förs kalenderårsvis.
Revisionen skall vara avslutad i god tid före årsmötet.
Styrelsens gemensamma ansvar omfattar förvaltning av förbundets angelägenheter, ekonomi och anförtrodda samlingar.

§ 8
Extra förbundsmöte hålls när förbundets styrelse så beslutat eller då minst 10 medlemmar därom anhållit.

§ 9
Ändring av förbundets stadgar kan endast ske genom samstämmiga beslut vid två årsmöten.

§ 10
Förbundets upplösning kan endast ske genom samstämmiga beslut vid två årsmöten.

§ 11
I händelse av upplösning tillfaller förbundets samlingar Upplands Fornminnes och Hembygdsförbund eller annan för hembygdskänslan verksam organisation i enlighet med förbundets närmare beslut.

§ 12
Förbundets arbetsnamn skall vara: Hembygdsförbundet Knutby.