Anders Andersson


Från Anders Ljung, barnbarn till Anders Andersson i Salgutsered har Kinna Hembygdsförening fått mottaga en utförlig redogörelse om byn Salgutsered, och då i första hand den gård som uppgiftslämnaren stammar från. Från den texten är uppgifterna härunder hämtade, mestadels i form av citat.

Anders Andersson i Salgutsereds far hette också Anders Andersson och var en av de större vävnadsförläggarna i Kinna.

I Mannerfeldt/Danielssons arbete "Rydboholms Fabriker" sägs att Andersson på Salgutsered var "en religiöst lagd, allvarlig man av den gamla ansedda marbostammen". Han blev åttiofyra år gammal och hade en mycket framgångsrik levnad bakom sig. Han hade varit stor vävnadsförläggare och varit den som år 1834 uppfört det stora manhuset med flyglarna som än i dag, etthundrasextiofem år senare, står kvar oförändrade.”

Följande bild från dennes begravning 1893 återges gärna olika texter:

"Det var en förmiddag i mitten av april. Borta i väster dök det upp mörka molnbankar på himlen men i sydost sköt solen hela kvastar av strålar över dalen. Genom de vita grindarna på Salgutsered Storegården skred sex män med tunga steg ut på vägen ner mot landsvägen. Mellan sig bar de kistan med sin husbonde. Bakom dem vandrade ytterligare sex män, beredda att avlösa när de första bärarna tröttnade. Efter ett par hundra meter nådde den mörkklädda gruppen landsvägen, vek av åt höger och påbörjade den halvmilslånga marschen mot Kinna. Ingen sade något, alla gick i egna tankar. Var tionde minut byttes de om vid kistan. Husbonden var lätt, han hade tynat bort under de sista åren av sin levnad men kistan var av ek och tyngde i armarna. De hade med sig ett par bockar som de ställde ned kistan på då och då och sträckte på ryggarna.

Husbonden hade i alla tider varit en man som höll på traditioner. En tid före sin bortgång hade han gjort klart att han enligt gammal sed gärna ville bli buren av sina torpare och drängar till kyrkan vid sin begravning. Den seden brukade man hålla på i bygden, oavsett hur lång kyrkvägen var.

Vårsolen värmde och det blev hett för männen i de ovana begravningskläderna. Men molnbankarna i väster sköt allt högre upp på himlen och snart gick solen i moln. När processionen närmade sig Kinna började ett fint regn falla, som svalkade svettiga pannor.

Morfar anlitades till en rad offentliga uppdrag, som ledamot i kommunalnämnden, som barnavårdsman, som förmyndare etc.
För alla sina offentliga engagement tilldelades han Vasaorden."

Det finns ingen gravsten bevarad från denna begravning.

Anders Andersson, vars gravvård från familjegraven vi ser på bilden, ägnade sig dels åt jordbruket hemma på gården och dels åt en rad offentliga uppdrag. Exempelvis kan nämnas att han och fadern 1874 lät dika ut hela åkerarealen från gårdsbyggnaderna ända ned till Häggån. På en gammal täckdikningskarta kan man se det täta nätet av diken, som hade en sammanlagd längd av femton kilometer. Enligt en dåtida anteckning kördes det 3.380 lass sten! Några år senare dikade morfar också ut en stor skogsmosse, Långåsmossen, och planterade björkskog där.

I det gamla brygghuset nere vid bäcken, ovanför och bakom ladugården, började Anders 1892 tillverkning av tallbarrsolja som han sålde till badanstalter i södra Sverige. Tyvärr visade det sig att någon redan förut hade fått patent på tallbarrsolja, varför han fick upphöra med verksamheten efter några år. I byggnaden fabricerade han också en läderolja som gjorde läder blankt och smidigt. Av bokföringen kan man se att han sålde oljan till bönderna runtom i hela Sjuhäradsbygden.

Sin huvudsakliga syssla hade morfar dock, som nämnts, under många år vid Hushållningssällskapet i Borås, dels som dess kamrer och dels som dess ordförande. Han kördes dagligen med häst och vagn till stationen i Fritsla av drängen Ludvig som också hämtade honom där på eftermiddagen. Järnvägen var utbyggd till Kinna från Borås i slutet av 1870-talet.

På stenen återfinnes också tre av barnen och ett par barnbarn.

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-05 02:33:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 10:21:40) Kontakta föreningen