Årsberättelser för verksamhetsåren; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021


Image

Image

Image

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kila Hembygdsförenings årsberättelse för verksamhetsåret 2020.

År 2020 blev inte som alla andra år inom Kila Hembygdsförening.
Då bröt nämligen coronapandemin Covid-19 ut och de flesta aktiviteter fick ställas in.
Årsmötet den 2 mars kunde dock genomföras i Kilagården och därutöver har vi haft
9 protokollförda styrelsemöten, varav 2 stycken genomfördes i form av telefonmöten
samt 1 styck i Ålberga GIF:s klubblokal vid Dambroängen.
Digitaliseringen av föreningens arkiv fortgår alltjämt.
Vid årsskiftet var vi 245 medlemmar. Årsavgiften har varit oförändrad 100 kr./medlem.

Styrelsen:

Börje Eriksson ordförande

Monica Svensson vice ordförande

Kerstin Ljunggren kassör

Lars-Ove Bohman sekreterare

Thomas Rodestrand ledamot

Tommy Hagfalk ledamot

Stellan Molinder ledamot

Revisorer:

Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz ordinarie

Börje Pettersson ersättare

Valberedning:

Leif Johansson och Björn Carlsson ordinarie

Leif Almberg ersättare

Sammankallande kommittéer:

Göran Frank stugfogde

Kristina Karlsson stugvärdinna

Stellan Molinder torpkommitté

Leif Almberg nunnebanekommitté

Bertil Sinander, Berny Gustafsson, Svea Johansson, Lennart de mander, Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren redaktionskommitté

Leif Almberg programkommitté tillsammans med styrelsen

Lennart de Mander museiansvarig

Monica Svensson arkivvårdare

Lennart de Mander och Bertil Sinander distribution av Kilabygden

Börje Eriksson administratör hemsidan

Lennart de Mander, Stellan Molinder och Thomas Rodestrand redaktörer för hemsidan

Återblick:

Kurser och konferenser:

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma som skulle hållas i Nyköping den 22-24 maj fick
ställas in p.g.a. Covid-19.
Thomas Rodestrand deltog i workshop i Nyköping angående StorySpot den 15/1.
Börje Eriksson deltog i ett möte i Lunda församlingsgård den 20/2 angående sammanställning
av en församlingsinstruktion, som Kiladalens församling inbjudit till.
Kretsmöte i Tunaberg som Börje Eriksson skulle ha deltagit i den 18/3 blev inställt.
Börje Eriksson närvarade vid Södermanlands Hembygdsförbunds årsmöte i Sparreholm
den 25/8. Pehr Bengtsson valdes till ny ordförande efter bortgångne Thomas Ohlsson.
Monica Svensson deltog digitalt när Södermanlands Hembygdsförbund hade sitt
höstmöte den 21/11.
3 februari  hölls kvartalsmötet i Kilagården. Dagens gäst Sture Nordmark berättade om
Ruben Nilson och sjöng hans visor till eget gitarrackompanjemang.
30 medlemmar hade infunnit sig vid detta tillfälle.
2 mars  var det dags för årsmöte i Kilagården och stadgeenliga val hölls. 40 medlemmar var
närvarande. Stellan Molinder var mötesordförande. Till ordförande omvaldes Börje Eriksson
på ett år. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Lars-Ove Bohman, Stellan Molinder samt
Thomas Rodestrand.
Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz omvaldes på ett år som revisorer.
Börje Pettersson omvaldes på ett år som suppleant.
Till valberedning på ett år omvaldes Leif Johansson och Björn Carlsson medan Leif Almberg
nyvaldes som ersättare.
Efter mötesförhandlingarna bjöds det på smörgåstårta samt kaffe och kaka.
29 april  genomfördes den årliga vårstädningen i och omkring Sockenstugan.
Denna gång var det 9 stycken medlemmar ställde upp och hjälptes åt med detta.
18 maj  var det dags för städning och röjning vid Nunnebanans vändskiva i Virå under ledning
av Leif Almberg. Det var 12 stycken flitiga medlemmar som ställde upp och hjälptes åt.
25 juli  företogs en utflykt med egna bilar för att titta på Vanerna, figurerna vid motorvägen,
E4:an i Ålberga. Ett 25-tal personer under ledning av Monica Svensson åkte till det gamla
torpet Trefottorp invid vägen. Där har konstnären Rikard Högberg placerat stora konstverk
och han var personligen med och guidade bland konstverken, som är gjutna i betong och en
del huggna i granit. De första konstverken har stått där sedan 1995. De föreställer Vaner,
fruktbarhetsgudar som fanns före de krigiska asagudarna. Visningen avslutades med kaffe
och fortsatt diskussion om bronsåldern i det vackra sommarvädret, till det besvärande ljudet
av bilar på motorvägen.
29 augusti  firades Hembygdens dag vid Sockenstugan, med ett 50-tal besökare. Kaffeservering,
lotteri, visning av muséet samt försäljning av must genom Kolmårdens äppelmusteri
förekom. Sång- och musikprogrammet om Dan Andersson "En visa till gitarr"
med Göran Bjarnegård och Carina Johansson fick flyttas in i kyrkan p.g.a. ett ihållande regn.
12 september  genomfördes en kyrkogårdsvandring på Kila kyrkogård med Irene Thunholm.
11 personer deltog vid detta tillfälle.
12 september  var det också, med anledning av Kulturarvsdagarna en guidad naturvandring
i skogen söder om Stavsjö med ett 10-tal deltagare. Färdledare Monica Svensson berättade
under vandringen om de gamla fornlämningarna från 1600-talet, vilka bestod av dammanläggningar
samt sprängda och grävda kanaler. Under färden passerades bland annat
Tranmossen, Kyrksjön och Rökens kärr, där man också kunde beskåda en bäverhydda.
19 september a rrangerades en bilutflykt med egna bilar till Önskehemsvägen.
Ett 10-tal medlemmar deltog under ledning av Berny Gustafsson och Åke Karlsson.
Första stoppet var platsen där missionshuset låg 1885-1919. Sedan passerades Önskehem,
där den första lanthandeln etablerades i länet. Vid Vretaån kunde man beskåda en vacker
stenbro, innan det var dags för medhavt kaffe som intogs vid Stensnäshage. Här kunde man
också se en fin stenmur.
17 oktober  var det arbetsdag vid Sockenstugan med vinterboning och lövräfsning.
9 stycken flitiga medlemmar deltog i arbetet.

Nya medlemmar 2020:

Margret Bönnemark, Ålberga
Lena och Kenty Franzén, Stavsjö
Virpi Gustafsson, Stavsjö
Hans Hedlund, Ålberga
Kerstin Lundin Hagblom, Solna
Eva Fernvall och Hans Markstedt, Stockholm
Ove och Vivi-Ann Niklasson, Norrköping
Anna-Lena Olausson, Ålberga
Göran Olsson, Ålberga
Ingegärd Sundqvist, Stavsjö

Vi hälsar dessa hjärtligt välkomna
till föreningen.

Kila socken i december 2020.
Lars-Ove Bohman
sekreterare

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsberättelse 2019,   Kila Hembygdsförening

Kila Hembygdsförening har under året haft 18 programlagda aktiviteter.

Årsmötet hölls den 4 mars och därutöver har vi haft 9 protokollförda styrelsemöten.
Den nya hemsidan togs i drift i början av året. Börje Eriksson är administratör medan
Lennart de Mander, Stellan Molinder och Thomas Rodestrand är redaktörer.
Digitaliseringen av föreningens arkiv fortgår alltjämt.
I samarbete med Kiladalens församling håller en pilgrimsled genom Kiladalen på att planeras.
Kiladalens Intresseförening utsåg vår ordförande Börje Eriksson till årets eldsjäl 2019 i
samband med Kiladalens dag den 31 augusti.
Vid årsskiftet var vi 250 medlemmar. Årsavgiften har varit oförändrad 100 kr./medlem.

Styrelsen:

Börje Eriksson ordförande

Monica Svensson vice ordförande

Kerstin Ljunggren kassör

Lars-Ove Bohman sekreterare

Thomas Rodestrand ledamot

Tommy Hagfalk ledamot

Stellan Molinder ledamot

Revisorer: Marie-Louise Carlsson Ingela Prytz ordinarie

Börje Pettersson suppleant

Valberedning: Leif Johansson, Björn Carlsson samt Leif Almberg ordinarie

Lars Lamberg ersättare

Sammankallande kommiteér:

Göran Frank stugfogde

Kristina Karlsson stugvärdinna

Sune Johansson och Stellan Molinder torpkommité

LeifAlmberg nunnebanekommitté

Bertil Sinander, Berny Gustafsson,Svea Johansson, Lennart de Mander,Bo Pettersson och Kerstin Ljunggrenredaktionskommitté

Leif Almberg tillsammans med styrelsenprogramkommitté

Lennart de Mander museíansvarig

Monica Svensson arkivvårdare

Lennart de Mander, Bertil Sinander distribution av Kilabygden

Börje Eriksson hemsidan

Återblick:

Kurser och konferenser:

Börje Eriksson och Monica Svensson deltog vid ordförandekonferensen i Malmköping 7/5.
Kerstin Ljunggren har deltagit vid en utbildning i föreningens bokföringsprogram.
Styrelsen har genomgått en kurs i "Säker föreningsgård" för att certifiera sig.
Kursen handlade om att skydda sig mot brand, inbrott och vattenläckage bl.a.
Thomas Rodestrand och Lennart de Mander deltog i en introduktionskurs om digitalt
bevarande och e-arkivering i Eskilstuna den 1/10.
Monica Svensson och Lennart de Mander har deltagit i en kurs om arkivering "Samla,
vårda, gallra" på Stadsvakten i Nyköping den 23/10.
4 februari på kvartalsmötet i Kilagården berättade Göran Forsmark om Albert Engströms liv
och leverne. Tillsammans med gitarristen Bo Pettersson och dragspelaren Rune Hertz och
Nils-Åke Wallén framfördes ett antal tonsättningar av Albert Engströms dikter.
29 medlemmar hade infunnit sig vid detta tillfälle.
4 mars var det årsmöte i Kilagården och stadgeenliga val hölls. 39 medlemmar var
närvarande. Stellan Molinder var mötesordförande. Till ordförande omvaldes Börje Eriksson
på ett år. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Monica Svensson och Kerstin Ljunggren,
medan Tommy Hagfalk nyvaldes på två år.
Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz omvaldes på ett år som revisorer.
Börje Pettersson omvaldes på ett år som suppleant.
Till valberedning på ett år omvaldes Leif Johansson medan Björn Carlsson och Leif Almberg
nyvaldes med Lars Lamberg som ersättare.
1 april samlades 43 medlemmar till årets vårbuffé vid Virå Bruk. God mat och dryck avnjöts.
15 april deltog 28 medlemmar i en utflykt till Hålvägen i närheten av Borgs såg. Vid
"Ormberget" berättade Berny Gustafson och Gunnar Persson om den gamla
fornlämningsvägen. Jan Moberg har skrivit boken "Från hålväg till motorväg".
24 april var det dags för vårstädning i och omkring Sockenstugan.
5 medlemmar ställde upp och arbetade.
27 april deltog 22 medlemmar i en utflykt till Brandtornet i Lundaskog och Sankte Bengts
kyrka. Kurt Nyström berättade om brandtornet, medan Elsy Nyström berättade om kyrkan.
6 maj besökte 15 medlemmar Getåravinen med guidning av Annette Aspegren-Güldorff.
13 maj var det städning vid vändskivan i Virå under ledning av Leif Almberg.
10 stycken flitiga medlemmar ställde upp och hjälptes åt.
25 maj deltog 14 stycken medlemmar i en torpvandring till Råsta Hagstuga och Lundängshult
under ledning av Berny Gustafson.
8 juni var det dags för gökotta under Berny Gustafsons ledning. 14
stycken medlemmar samlades vid Kila kyrka för att åka till Övergården i Rogstabyn.
11 juni genomfördes en heldagsutflykt med egna bilar till Lantbruksmuséet i
Ljusfallshammar. Här intogs det medhavda förmiddagskaffet och information gavs om
muséet, innan det var dags för en rundvandring i det enorma muséet. Färden gick sedan till
golfrestaurangen i Finspång för lunch. Eftermiddagen ägnades åt ett besök i S:ta Maria kyrka
med guidning och därefter besöktes Björke Vävstuga. Även här blev det guidning samt eftermiddagskaffe.
19 nöjda deltagare återvände till hemorten framåt kvällen.
18 augusti firades Hembygdens dag med ett 100-tal besökare. Dagen började med en
mässa i kyrkan och fortsatte sedan vid Sockenstugan med visning av samlingarna, försäljning
av grönsaker, must samt kaffeservering och lotteri. För underhållningen svarade
Nyköpingshus Spelmansgille.
31 augusti firades Kiladalens dag tillsammans med Ålberga Bruk, där kraftstationen fyllde
100 år. Martina Hallström från Ålberga Bruk bjöd på tårta medan Hembygdsföreningen stod
kaffe, bullar och kakor. Arrangemanget lockade ett 100-tal besökare.
5 oktober genomfördes en torpvandring till Dammtorp/Gromossen under ledning av Åke
Karlsson och Berny Gustafson. 13 medlemmar deltog i denna vandring.
7 oktober var det kvartalsmöte i Kilagården med 32 medlemmar närvarande.
Dagens gäst var Bengt Klasson som visade sin film Stafsjö Jernväg "Nunnebanan".
19 oktober var det arbetsdag vid Sockenstugan med vinterboning och lövräfsning.
12 flitiga medlemmar deltog i arbetet.
9 november inföll Arkiven dag och det var Öppet Hus i Sockenstugan mellan kl. 10.00-14.00
och 15 personer kom för att botanisera bland våra samlingar av bilder, tidningsurklipp
och dokument.
1 december stod Hembygdsföreningen för kyrkkaffet i Kilagården.
2 december var det dags för den årliga grötaftonen med paketauktion. Ordförande
Börje Eriksson hälsade 30 medlemmar välkomna. Risgrynsgröt och smörgåsar avnjöts
medan Gösta Pettersson på dragspel och Bo Pettersson på gitarr underhöll med sång
och musik. Sedan blev det paketauktion med Gösta Pettersson vid klubban innan det
var dags för kaffe och pepparkaka.

Nya medlemmar 2019:
Susanne Arnberg, Stavsjö
Ulrika och Petter Andersson, Ålberga
Karin Boström, Ålberga
Tommy Hagfalk, Ålberga
Tomas Karlsson och Anneli Rådeby Karlsson, Ålberga
Gunilla Linder, Sorsele
Olle och Monika Sinander, Ålberga

Vi hälsar dessa hjärtligt välkomna
till föreningen.

Kila socken i december 2019,
Lars-Ove Bohman
sekreterare

----------------------------------------------------------------------------------------

Årsberättelse 2018,   Kila Hembygdsförening

Kila Hembygdsförening har under året haft 22 programlagda aktiviteter.
Årsmötet hölls den 5 mars och därutöver har vi haft 9 protokollförda styrelsemöten.
Den 5 oktober firade föreningen sitt 40-årsjubileum på Stavsjö Krog & Café.
Vid årsskiftet var vi 249 medlemmar. Årsavgiften har varit oförändrad 100 kr. per medlem.

Styrelsen:
Börje Eriksson ordförande
Monica Svensson vice ordförande
Kerstin Ljunggren kassör
Lars-Ove Bohman sekreterare
Thomas Rodestrand ledamot
Yvonne Andersson ledamot
Stellan Molinder ledamot
 

Revisorer:
Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz
ordinarie
Börje Pettersson suppleant
 

Valberedning:
Leif Johansson samt
Frauke och Winfried Ros ordinarie
Lars Lamberg ersättare

Sammankallande kommittéer:
Göran Frank stugfogde
Kristina Karlsson stugvärdinna
Sune Johansson och
Stellan Molinder torpkommitté
Leif Almberg nunnebanekommitté
Bertil Sinander, Berny Gustafsson,
Svea Johansson, Lennart de Mander,
Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren
redaktionskommitté
Leif Almberg tillsammans med styrelsen
programkommitté
Lennart de Mander museíansvarig
Monica Svensson arkivvårdare
Lennart de Mander, Bertil Sinander
distribution av Kilabygden
Winfried Ros hemsidan

Återblick:
5 februari på kvartalsmötet i Kilagården
berättade Stig "Lotsen" Nilsson om sitt
yrkesverksamma liv som lots. 25 medlemmar
hade infunnit sig till detta tillfälle.
5 mars var det årsmöte och stadgeenliga
val hölls. 41 medlemmar var närvarande.
Till ordförande omvaldes Börje Eriksson på
ett år. Ledamöterna Lars-Ove Bohman och
Thomas Rodestrand omvaldes på två år
medan Stellan Molinder nyvaldes på två
år. Till styrelseledamot på ett år valdes
Kerstin Ljunggren, fylln.val och Yvonne
Andersson nyval 1 år.
Monica Svensson kvarstår 1 år.
Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz
omvaldes på ett år som revisorer.
Börje Pettersson omvaldes på ett år som
suppleant. Till valberedning på 1 år
nyvaldes Leif Johansson samt Frauke och
Winfried Ros med Lars Lamberg som
ersättare.
9 april 55 medlemmar njöt av god mat
och dryck vid årets vårsupé på Wreta
Gästgifveri.
18 april var det dags för vårstädning i och
runt Sockenstugan. 12 st. arbetsvilliga
ställde upp.
28 april genomfördes en torpvandring
till Lönnhagslätten under ledning av
Stellan Molinder. 9 medlemmar deltog.
7 maj besökte 13 medlemmar
Koppartorp i Tunabergs socken. Marcus
Sjöström guidade i den gamla träkyrkan
från 1600-talet samt i den gamla byn från
1700-talet.
14 maj var det städning av vändskivan i
Virå under ledning av Leif Almberg.
11 flitiga medlemmar ställde upp.
26 maj deltog 22 medlemmar i en
torpvandring till Ekstugan, Sofielund under
ledning av Berny Gustafsson.

9 juni var det dags för gökotta under Berny
Gustafssons ledning. 17 morgonpigga
medlemmar samlades vid Stavsjö
Wärdshus för att gå upp till sjön Skiren.
13 juni genomfördes en heldagsutflykt
med egna bilar. Färden gick till Mias
Betongbod i Björkvik. Därefter blev det
fm.kaffe vid hembygdstugan Grindtorp,
där ordf. Inger Bergqvist guidade oss.
Inger följde också med till Björkviks
gamla kyrkoruin och guidade även där.
Färden gick sedan till Vrå Stenåldersby och
lunchintogs i Katrineholm. Eftermiddagen
ägnades åt ett besök i Floda kyrka, där
Bror Johansson guidade. Avslutningsvis
intogs eftermiddagskaffet vid Ekenäs
kvarn i Vadsbro, där Sara Salomonsson
guidade i kvarnen. 19 nöjda deltagare
återvände till hemorten framåt kvällen.
Bjarnegård, som sjöng visor av Dan
Andersson till eget gitarr-
1 oktober var det kvartalsmöte i
Kilagården. Ordförande Börje Eriksson
kunde hälsa 37 medlemmar välkomna.
Dagens gäst var Mikael Andersson från
Norrköping som på ett mycket intressant
sätt berättade om Getåolyckan, vilken
inträffade exakt på dagen för 100 år
sedan.
5 oktober firade Hembygdsföreningen
sitt 40-årsjubileum på Stavsjö Krog & Café.
Ordförande Börje Eriksson kunde hälsa 65
medlemmar och inbjudna välkomna,
däribland Barbro Lamberg och Bertil
Sinander, vilka var med och bildade föreningen.
4 augusti var det kyrkogårdsvandring
på Kila kyrkogård med 10 deltagare under
ledning av Åke Karlsson och Sune
Johansson.
19 augusti firades Hembygdens dag
med ett 100-tal besökare. Dagen började
med en mässa i kyrkan och fortsatte sedan
vid Sockenstugan med visning av
samlingarna, kaffeservering samt lotteri.
För underhållningen svarade Hardemo
kyrkokör från Närke.
25 augusti genomfördes Kiladalens dag
med Öppet Hus i Sockenstugan och
muséet samt kaffeservering.
Detta lockade 15 besökare.
3 september var det sång- och
musikunderhållning i Kilagården med
Peter Waerme och Lars-Erik Åström.
21 medlemmar närvarade.
7-9 september inföll Kulturarvsdagarna.
Sockenstugan var öppen den
8 september och hade 5 besökare.
16 september var det Kolarkojans dag
vid Verbykojan i Ålberga. 13 personer
infann sig för att lyssna till Göran
Bjarnegård, som sjöng visor av Dan
Andersson till eget gitarrkomp.
Bjarnegård, som sjöng visor av Dan
Andersson till eget gitarrkomp.
11 november var det arkivdag i
Sockenstugan med Monica Svensson.
19 intresserade personer besökte
arkivdagen.
4 december var en mycket uppskattad
grötafton med musik, sång och
paketauktion. Ett fyrtiotal medlemmar var
på plats. Gösta Pettersson med sitt
dragspel och Bo Pettersson på gitarr stod
för underhållningen. Gösta svingade även
klubban med bravur vid paketauktionen.

Nya medlemmar 2018:
Johan Blomgren, Huddinge
Birgit Johansson, Ålberga
Bo Ohlsson, Stavsjö
Thomas Rodestrand, Stavsjö
Gunda Karlsdotter, Björkvik
Peter Grundström, Ålberga
Ingrid Rosén, Åby
Bo Rosén, Åby
Frida Bergman, Enskede
Eva Blomstrand, Norrköping

Vi hälsar dessa hjärtligt välkomna till
föreningen.
Kila socken i december 2018,

Lars-Ove Bohman
sekreterare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberättelse 2017,   Kila Hembygdsförening

Kila Hembygdsförening har under året haft 21 programlagda aktiviteter. Årsmötet hölls den 6 mars och därutöver har vi haft 7 protokollförda styrelsemöten. Under året har Elisabeth och Lennart de Mander snyggat till i muséet och dokumenterat föremål. Vid årsskiftet var vi 245 medlemmar. Årsavgiften har varit oförändrad 100 kr. per medlem.

Styrelsen:
Börje Eriksson ordförande
Monica Svensson vice ordförande
Lars Lamberg kassör
Lars-Ove Bohman sekreterare
Thomas Rodestrand ledamot
Anne Pettersson ledamot
Mona Karlsson ledamot
Revisorer:
Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz ordinarie
Börje Pettersson suppleant
Valberedning:
Vakant
Sammankallande kommittéer:
Göran Frank stugfogde
Kristina Karlsson stugvärdinna
Sune Johansson och Stellan Molinder torpkommitté
Leif Almberg nunnebanekommitté
Bertil Sinander, Berny Gustafsson, Svea Johansson, Lennart de Mander, Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren redaktionskommitté
Leif Almberg tillsammans med styrelsen programkommitté
Lennart de Mander museíkommitté
Monica Svensson arkivvårdare
Lennart de Mander, Bertil Sinander distribution av Kilabygden
Winfried Ros hemsidan
Återblick:
6 februari på kvartalsmötet i Kilagården berättade Jan Moberg (ordförande i
Kvarsebo Hembygdsförening) om "Sjöfarten i äldre tider på Bråviken".
35 medlemmar lyssnade på ett intressant föredrag.
6 mars var det årsmöte och stadgeenliga val hölls. 38 medlemmar var närvarande. Till ordförande omvaldes Börje Eriksson på ett år. Ledamot Lars Lamberg och Monica
Svensson omvaldes på två år, medan Thomas Rodestrand nyvaldes på ett år.
Lars-Ove Bohman, Mona Karlsson samt Anne Pettersson kvarstår ett år. Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz omvaldes på ett år som revisorer. Börje Pettersson omvaldes på ett år som suppleant. Valberedningen blev vakant då ingen ville ta på sig uppdraget.
Det uppdrogs åt styrelsen att ta fram en ny valberedning.
3 april 53 medlemmar njöt av god mat och dryck vid årets vårsupé på Wreta Gästgifveri.
20 april var det dags för vårstädning i och runt Sockenstugan. 9 stycken arbetsvilliga ställde upp.
22 april genomfördes en vandring på Kvarseboleden under sakkunnig ledning av
Jan Moberg. De 20 deltagarna fick veta historien om Kvarsebos tillkomst. Man passerade platsen där Kvarsebo kvarn legat. I norra delen av leden kunde man se resterna av Skenäs såg. Även Kristine kapell passerades innan det avslutningsvis blev en fika hos Qwarsebo Kaffe.
8 maj besökte 29 medlemmar Hults Bruk. Bosse Barv gav deltagarna en intressant guidning i bruksområdet upp mot Ågelsjön
15 maj var det städning av vändskivan i Virå under ledning av Leif Almberg. 8 flitiga medlemmar ställde upp
27 maj var det dags för gökotta under ledning av Berny Gustafsson. Färden gick till Bäcketorp i Ålberga, där värden Ove Leijon tog emot och visade de 16 deltagarna runt. Morgonkaffet intogs på en höjd med vidunderlig utsikt över Bålsjön.
3 juni genomförde 13 medlemmar en rundtur med egna bilar för att se på minnesvärda träd i Kiladalen, under ledning av Monica Svensson.
13 juni genomfördes en heldagsutflykt med egna bilar. Första stopp var Sveriges Trollerimuseum i Hantverksbyn Kolmården. Tim Star guidade deltagarna och visade prov på några magiska trick. Lunch intogs på golfrestaurangen vid Mauritzberg. Avlutningsvis besöktes Zarah Lendermuséet i Häradshammar, där Birgitte Pettersson guidade. 23 nöjda deltagare återvände till hemorten framåt kvällen.
5 augusti var det kyrkogårdsvandring på Kila kyrkogård med 22 deltagare.
20 augusti firades Hembygdens dag med ett 100-tal besökare. Dagen började med en mässa i kyrkan och fortsatte sedan vid Sockenstugan med visning av samlingarna, kaffeservering, lotteri, tipspromenad samt grönsaksförsäljning. För underhållningen svarade Nyköpingshus Spelmansgille.
26 augusti genomfördes Kiladalsdagen med Öppet Hus i Sockenstugan och ett 50-tal besökare.
17 september var det Kolarkojans dag vid Verbykojan i Ålberga. 18 personer infann sig för att lyssna till Göran Bjarnegård, som sjöng visor av Dan Andersson till eget gitarr-ackompanjemang.
23 september deltog 17 personer i en vandring till PustePers grotta under ledning av Berny Gustafsson.
4 september var det bildvisning i Kilagården med 20 närvarande medlemmar. Shkelzen (Kjelle) Behrami visade vackra Kolmårdsbilder.
9-10 september inföll Kulturarvsdagarna. Monica Svensson ledde en vandring på Nunnebanan och sockenstugan hade 6 besökare.
17 september var det Kolarkojans dag vid Verbykojan i Ålberga. 18 personer infann sig för att lyssna till Göran Bjarnegård, som sjöng visor av Dan Andersson till eget gitarr-ackompanjemang.
23 september deltog 17 personer i en vandring till PustePers grotta under ledning av Berny Gustafsson. Bålsjön.
2 oktober var det kvartalsmöte i Kilagården. Ordförande Börje Eriksson kunde hälsa cirka 30 medlemmar välkomna. Dagens gäst Marianne Bokblad kåserade om "Britta-Cajsa på fattigstugan".
14 oktober var det arbetsdag vid Sockenstugan med vinterboning, lövräfsning mm. 10 flitiga medlemmar deltog.
11 november var det arkivdag i Sockenstugan med Monica Svensson.
19 intresserade personer besökte arkivdagen.
4 december var en mycket uppskattad grötafton med musik, sång och paketauktion. Ett fyrtiotal medlemmar var på plats. Gösta Pettersson med sitt dragspel och Bo Pettersson på gitarr stod för underhållningen. Gösta svingade även klubban med bravur vid paketauktionen.

Förening:

Kila Hembygdsförening

Skapad av: (2017-12-13 21:06:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kila Hembygdsförening (2022-02-03 10:53:53) Kontakta föreningen