Årsmötesprotokoll 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022


 
 
 
 
Image
Image
Image

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Årsmötesprotokoll 2021
 2.  
 3. KILA HEMBYGDSFÖRENING
 4.  
 5. Dambroängen den 29 maj 2021
 6.  
 7. § 1. Mötet öppnas
 8. Årsmötet hölls utomhus vid Dambroängen.
 9. Ordförande Börje Eriksson kunde hälsa 26 medlemmar välkomna i det soliga vädret och förklarade årsmötet öppnat.
 10. En tyst minut utlystes för att hedra minnet av de medlemmar som gått bort under det gångna året.
 11. § 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 12. Annonsering har skett i SN och NT. Även mail har skickats ut till medlemmarna.
 13. Årsmötet ansåg därmed att kallelse skett i laga ordning.
 14. § 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 15. Till ordförande valdes Stellan Molinder och till sekreterare valdes Lars-Ove Bohman.
 16. § 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 17. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Elisabeth de Mander och Bo Pettersson.
 18. § 5. Godkännande av dagordningen.
 19. Den föreslagna dagordningen godkändes.
 20. § 6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
 21. Styrelsens verksamhetsberättelse finns införd i årsskriften "Kilabygden"  årgång 32.
 22. Ordförande Stellan Molinder läste rubrikerna.
 23. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 24. § 7. Rapporter från kommittéansvariga.
 25. Inga rapporter förelåg.
 26. § 8. Redovisning av ekonomisk rapport och bokslut för 2020.
 27. Kassören Kerstin Ljunggren föredrog 2020 års utgifter och inkomster.
 28. Verksamhetsåret visade  ett underskott  på 7.088 kronor. Föreningens ekonomi är fortsatt god med en utgående balans på 175.534 kronor.
 29. Rapporten godkändes.
 30. § 9. Revisionsberättelse.
 31. Revisor Marie-Louise Carlsson  föredrog revisorernas berättelse vilken godkändes.
 32. Revisorerna föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 33. § 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga överskott/vinstmedel.
 34. Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen och överföringen av överskott/vinstmedel till kommande balansräkning fastställdes.
 35. § 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 36. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.
 37. § 12. Förslag till budget för 2021.
 38. Kassören Kerstin Ljunggren föredrog budgetförslaget  för år 2021, vilket godkändes av  årsmötet.
 39. § 13. Beslut om medlemsavgift för 2022.
 40. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2022 skall vara oförändrad 100 kronor/medlem.
 41. § 14. Val av ordförande, mandattid 1 år.
 42. Till ordförande på 1 år valdes Börje Eriksson, omval.
 43. § 15. Val av 3 ledamöter, mandattid 2 år.
 44. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Kerstin Ljunggren, Monica Svensson samt Tommy Hagfalk. Samtliga omval.
 45. § 16. Val av 2 revisorer och 1 suppleant, mandattid 1 år.
 46. Till revisorer valdes  Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz, omval. Till suppleant valdes Eva Pettersson, nyval.
 47. § 17. Val av 2 valberedare och 1 suppleant, mandattid 1 år.
 48. Till valberedare valdes Leif Johansson och Björn Carlsson, omval. Suppleant Leif Almberg, omval.
 49. § 18. Anmälan av sammankallande till kommittéer och vissa funktionärer.
 50. Stugfogde:  Göran Frank
 51. Stugvärdinna:  Kristina Karlsson
 52. Torpkommitté:  Stellan Molinder, Bo Pettersson samt Mats Lindenmo.
 53. Redaktionskommitté:  Bertil Sinander, Berny Gustafson, Lennart de Mander, Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren.
 54. Programkommitte:  Leif Almberg tillsammans med styrelsen.
 55. Nunnebanekommitte:   Leif Almberg
 56. Muséikommitté:  Lennart de Mander
 57. Arkivvårdare:  Monica Svensson
 58. Distribution Kilabygden:  Bertil Sinander och Lennart de Mander
 59. Hemsidan administratör:  Börje Eriksson
 60. Redaktörer:  Lennart de Mander, Stellan Molinder och Thomas Rodestrand
 61. § 19. Behandling av motioner och propositioner.
 62. Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.
 63. § 20. Utdelning av hederstecken.
 64. Till hedersmedlem utsågs Lars Lamberg  som mångårig medlem och f.d. kassör i föreningen.
 65. Börje Eriksson överlämnade ett diplom till Lamberg.
 66. Börje Eriksson överlämnade en föreningsnål till samtliga styrelsemedlemmar.
 67. § 21. Övriga frågor.
 68. Monica Svensson pålyste om en vandring runt Rökens kärr den 5/6.
 69. § 21. Övriga frågor forts.:
 70. Lars-Ove Bohman informerade om en dagsutflykt till bl.a. Stendörren och Nynäs Slott den 15/6.
 71. Kerstin Ljunggren informerade om att tidskriften Kilabygden finns ute till försäljning  nu.
 72. § 22. Avslutning.
 73. Mötesordförande Stellan Molinder tackade årsmötet  och överlämnade klubban till ordförande Börje Eriksson som framförde ett tack till styrelsen för gott samarbete.
 74. Därefter tackade ordföranden  för visat intresse och förklarade årsmötet  avslutat.
 75. Efter mötet vidtog trevlig underhållning med Bo Pettersson gitarr och Nils-Åke Walle´n på dragspel  medan grillad korv, dricka samt kaffe serverades.
 76.                                                                                                                                                                                 
 77. Vid protokollet:                                                                                  Ordförande för mötet:
 78. Lars-Ove Bohman                                                                               Stellan Molinder
 79. Justeras:                                                                                                Justeras:
 80. Elisabeth de Mander                                                                           Bo Pettersson
 81.  

 

____________________________________________________________________________________

 

Årsmötesprotokoll  2020

KILA HEMBYGDSFÖRENING

Kilagården den 2 mars 2020

§ 1. Mötet öppnas. 

Ordförande Börje Eriksson kunde hälsa 40 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet  öppnat.

En tyst minut utlystes för att hedra minnet av de medlemmar som gått bort under förra året.

§ 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet finns utlyst i programbladet som gått ut till samtliga medlemmar. Annonsering har även skett

i SN och NT. Årsmötet ansåg därmed att kallelse skett i laga ordning.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande valdes Stellan Molinder och till sekreterare valdes Lars-Ove Bohman.

§ 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lennart de Mander och Åke Karlsson.

§ 5. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.

Styrelsens verksamhetsberättelse finns införd i årsskriften "Kilabygden"  årgång 31.

Ordförande Stellan Molinder läste rubrikerna. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Rapporter från kommittéansvariga.

Inga rapporter förelåg.

§ 8. Redovisning av ekonomisk rapport och bokslut för 2019.

Kassören Kerstin Ljunggren föredrog 2019 års utgifter och inkomster. Verksamhetsåret visade  ett överskott 

på 6.205 kronor. Föreningens ekonomi är fortsatt god med en utgående balans på 182.302 kronor. Rapporten godkändes.

§ 9. Revisionsberättelse.

Revisor Ingela Prytz föredrog revisorernas berättelse vilken godkändes. Revisorerna föreslog att styrelsen skall 

beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§ 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga överskott/vinstmedel.

Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen och överföringen av överskott/vinstmedel till kommande 

balansräkning fastställdes.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§ 12. Förslag till budget för 2020.

Kassören Kerstin Ljunggren föredrog budgetförslaget  för år 2020, vilket godkändes av  årsmötet.

§ 13. Beslut om medlemsavgift för 2021.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2021 skall vara oförändrad 100 kronor/medlem.

§ 14. Val av ordförande, mandattid 1 år.

Till ordförande på 1 år valdes Börje Eriksson, omval.

§ 15. Val av 3 ledamöter, mandattid 2 år.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Lars-Ove Bohman, Thomas Rodestrand samt Stellan Molinder. Samtliga omval.

§ 16. Val av 2 revisorer och 1 suppleant, mandattid 1 år.

Till revisorer valdes  Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz, omval. Till suppleant valdes Börje Pettersson, omval.

§ 17. Val av 2 valberedare och 1 suppleant, mandattid 1 år.

Till valberedare valdes Leif Johansson och Björn Carlsson, omval. Suppleant Leif Almberg, nyval.

§ 18. Anmälan av sammankallande till kommittéer och vissa funktionärer.

Stugfogde: Göran Frank.  Stugvärdinna: Kristina Karlsson.  Torpkommitté: Stellan Molinder.

Nunnebanekommitté: Leif Almberg.  Programkommitté: Leif Almberg tillsammans med styrelsen.

Redaktionskommitté: Bertil Sinander, Svea Johansson, Berny Gustafson, Lennart de Mander, 

Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren. Muséikommitté: Lennart de Mander.  Arkivvårdare: Monica Svensson.

Distribution Kilabygden: Bertil Sinander och Lennart de Mander.

Hemsidan administratör: Börje Eriksson.  Redaktörer: Lennart de Mander, Stellan Molinder och Thomas Rodestrand.

§ 19. Behandling av motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.

§ 20. Övriga frågor.

Leif Almberg informerade om kommande aktiviteter i Stavsjö, exempelvis en musikkväll 

med Haga 49´ers den 21 mars i Föreningshuset.

Föreningen förfogar över ett ganska stort kapital. Kerstin Winemo ställde frågan om det finns några planer 

på att använda någon del av kapitalet till något speciellt. Börje Eriksson svarade att detta har varit uppe 

till diskussion i styrelsen, men något beslut är ännu inte taget.

§ 20. Övriga frågor forts.:

Lennart de Mander framförde önskemål om att en scanner som klarar glasplåtar köps in till föreningen. 

Beslutades att frågan tas upp i styrelsen. Berny Gustafson informerade om att Ålberga Elektriska övergår i ny ägo.

Monica Svensson undrade om det finns önskemål om aktiviteter i föreningen, medan Leif Almberg framförde 

att det nu finns möjlighet att ha lite dyrare evenemang, eftersom föreningens ekonomi är god.

Lars Lamberg föreslog att man har ett visst samarbete och samordning mellan  hembygdsföreningarna 

i Kiladalen så att man kan ta del av varandras programpunkter.

Thomas Rodestrand föreslog att man via nätet går in på Södermanlands Hembygdsförbund, som 

är ett paraplyorgan, och därifrån kan man söka sig vidare till hembygdsföreningarna i Södermanland.

§ 21. Avslutning.

Ordförande Stellan Molinder tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:                                                                                                     Ordförande för mötet:

 

Lars-Ove Bohman                                                                                                 Stellan Molinder

 

Justeras:                                                                                                                   Justeras:

 

Lennart de Mander                                                                                                Åke Karlsson

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Årsmötesprotokoll 2019

KILA HEMBYGDSFÖRENING

Kilagården den 4 mars 2019

§ 1. Mötet öppnas, parentation.

Ordförande Börje Eriksson kunde hälsa 39 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. En tyst minut utlystes för att hedra minnet av de medlemmar som gått bort under 2018.

§ 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet finns utlyst i programbladet som gått ut till samtliga medlemmar. Annonsering har även skett i SN och NT. Årsmötet ansåg därmed att kallelse skett i laga ordning.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till ordförande valdes Stellan Molinder och till sekreterare valdes Lars-Ove Bohman.

§ 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Elisabeth och Lennart de Mander.

§ 5. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.

Styrelsens verksamhetsberättelse finns införd i årsskriften "Kilabygden" nr 30. Ordförande Stellan Molinder läste rubrikerna.                                                   Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Rapporter från kommittéansvariga.

Monica Svensson efterlyste någon medlem som kan hjälpa till med digitaliseringen av föreningens  arkiv.

§ 8. Redovisning av ekonomisk rapport och bokslut för 2018.

Kassören Kerstin Ljunggren föredrog 2018 års utgifter och inkomster. Verksamhetsåret visade  ett underskott  på 13.994 kronor, vilket beror på  föreningens 40-årsjubileum som inte var budgeterat. Föreningens ekonomi är fortsatt god med en utgående balans på 175.897 kronor. Rapporten godkändes.

§ 9. Revisionsberättelse.

Revisor Marie-Louise Carlsson föredrog revisorernas berättelse vilken godkändes. Revisorerna föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§ 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga  överskott/vinstmedel.

Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen och överföringen av överskott/vinstmedel till kommande balansräkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 12. Förslag till budget för 2019.

Kassören Kerstin Ljunggren föredrog budgetförslaget  för år 2019, vilket godkändes av  årsmötet.

§ 13. Beslut om medlemsavgift för 2020.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2020 skall vara oförändrad 100 kronor/medlem.

§ 14. Val av ordförande, mandattid 1 år.

Till ordförande på 1 år valdes Börje Eriksson, omval.

§ 15. Val av 3 ledamöter, mandattid 2 år.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Monica Svensson och Kerstin Ljunggren, omval samt Tommy Hagfalk, nyval.

§ 16. Val av 2 revisorer och 1 suppleant, mandattid 1 år.

Till revisorer valdes  Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz, omval. Till suppleant valdes Börje Pettersson, omval.

§ 17. Val av 3 valberedare och 1 suppleant, mandattid 1 år.

Till valberedare valdes Leif Johansson, omval, samt Björn Carlsson och Leif Almberg, nyval. Suppleant Lars Lamberg, omval.

 § 18. Anmälan av sammankallande till kommittéer och vissa funktionärer.

Stugfogde: Göran Frank,  Stugvärdinna: Kristina Karlsson,  Torpkommitté: Stellan Molinder,  Nunnebanekommitté: Leif Almberg,  Programkommitté: Leif Almberg tillsammans med styrelsen.  Redaktionskommitté: Bertil Sinander, Svea Johansson, Berny Gustafson, Lennart de Mander, Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren.  Muséikommitté: Lennart de Mander.  Arkivvårdare: Monica Svensson.  Distribution Kilabygden: Bertil Sinander och Lennart de Mander.  Hemsidan: Administratör: Börje Eriksson.  Redaktörer: Stellan Molinder och Lennart de Mander.

§ 19. Behandling av motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.

§ 20. Övriga frågor.

Berny Gustafson  uppgav att hembygdsföreningen har erhållit nästan 200 svart/vita bilder från Bengt Klasson. Några av dessa bilder finns införda i årets upplaga av Kilabygden. Även från Nils-Erik Hultberg har föreningen erhållit ett album med svart/vita bilder. Kerstin Ljunggren uppmanade medlemmarna att lämna tel.nr. och mailadresser för att underlätta vid utskick och dylikt.

§ 21. Avslutning.

Börje Eriksson avtackade avgående styrelseledamoten Yvonne Andersson med blommor. Även valberedarna  Frauke och Winfried Ros avtackades, men eftersom de inte var närvarande fick Monica Svensson uppdraget att överlämna varsin blombukett. Winfried Ros avgick även som anvarig för hemsidan. Vi framför föreningens tack till dessa funktionärer för deras  arbete.

Ordförande Stellan Molinder tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                                                                                                     Ordförande för mötet

Lars-Ove Bohman                                                                                                 Stellan Molinder

Justeras                                                                                                                   Justeras

Elisabeth de Mander                                                                                             Lennart de Mander

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2018

Kilagården den 5 mars 2018

§ 1. Mötet öppnas.
Ordförande Börje Eriksson kunde hälsa 41 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet finns utlyst i programbladet som gått ut till samtliga medlemmar. Annonsering har även skett i SN och NT. Årsmötet ansåg därmed att kallelse skett i laga ordning.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande valdes Stellan Molinder och till sekreterare valdes Lars-Ove Bohman.
§ 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Thomas Rodestrand och Lennart de Mander.
§ 5. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
Styrelsens verksamhetsberättelse finns införd i årsskriften "Kilabygden" nr 29. Ordförande Stellan Molinder läste rubrikerna. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 7. Rapporter från kommittéansvariga.
Inga rapporter förelåg.
§ 8. Redovisning av ekonomisk rapport och bokslut för 2017.
Kassören Lars Lamberg föredrog 2017 års utgifter och inkomster. Verksamhetsåret visade ett överskott på 1.902 kronor. Föreningens ekonomi är fortsatt god med en utgående balans på 190.091 kronor. Rapporten godkändes.
§ 9. Revisionsberättelse.
Revisor Ingela Prytz föredrog revisorernas berättelse vilken godkändes. Revisorerna föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
§ 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga överskott/vinstmedel.
Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen och överföringen av överskott/vinstmedel till kommande balansräkning.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
Kassören Lars Lamberg föredrog budgetförslaget för år 2018, vilket godkändes av årsmötet.
§ 13. Beslut om medlemsavgift för 2019.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2019 skall vara oförändrad 100 kronor/medlem.
§ 14. Val av ordförande, mandattid 1 år.
Till ordförande på 1 år valdes Börje Eriksson, omval.
§ 15. Val av 3 ledamöter, mandattid 2 år.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Lars-Ove Bohman och Thomas Rodestrand, båda omval. Stellan Molinder, nyval.
§ 16. Val av 2 ledamot, mandattid 1 år.
Till styrelseledamot på 1 år valdes Kerstin Ljunggren, fyllnadsval och Yvonne Andersson, nyval.
§ 17. Val av 2 revisorer och 1 suppleant, mandattid 1 år.
Till revisorer valdes Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz, omval. Till suppleant valdes Börje Pettersson, omval.
§ 18. Val av 2 valberedare och 1 suppleant, mandattid 1 år.
Till valberedare valdes Leif Johansson, Frauke och Winfried Ros, samtliga nyval. Suppleant Lars Lamberg, nyval.
§ 19. Anmälan av sammankallande till kommittéer och vissa funktionärer.
Stugfogde: Göran Frank
Stugvärdinna: Kristina Karlsson
Torpkommitté: Stellan Molinder.
Nunnebanekommitté: Leif Almberg.
Programkommitté: Leif Almberg tillsammans med styrelsen.
Redaktionskommitté: Bertil Sinander, Svea Johansson, Berny Gustafson, Lennart de Mander,
Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren.
Muséikommitté: Lennart de Mander.
Arkivvårdare: Monica Svensson.
Distribution Kilabygden: Bertil Sinander och Lennart de Mander.
Hemsidan: Winfried Ros.
§ 20. Behandling av motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.
§ 21. Övriga frågor.
Elisabeth de Mander påtalade att trappräcket till Sockenstugan är i dåligt skick och behöver åtgärdas.
Börje Eriksson informerade om att Hembygdsföreningen firar 40-årsjubileum på Stavsjö Krog den 5/10 kl. 17.30. Det blir en 3-rättersmeny samt underhållning till ett subventionerat pris av 200 kr./person.
Lennart de Mander framhöll att årsskriften Kilabygden kommer nästa år att utökas med ett antal sidor med anledning av 40-årsjubiléet.
§ 22. Avslutning.
Avgående styrelseledamöterna Lars Lamberg, som varit kassör, samt Anne Pettersson och Mona Karlsson avtackades med blommor.

Ordförande Stellan Molinder tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Ordförande för mötet: Stellan Molinder
Justeras:
Lars-Ove Bohmann ,Thomas Rodestrand, Lennart de Mander

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2017
den 6 mars 2017

§ 1. Mötet öppnas, Ordförande Börje Eriksson hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat. En tyst minut utlystes för att hedra minnet av de medlemmar som gått bort under året.
§ 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet finns utlyst i programbladet som gått ut till samtliga medlemmar. Annonsering har även skett i SN och NT. Årsmötet ansåg därmed att kallelse skett i laga ordning.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande valdes Stellan Molinder och till sekreterare valdes Lars-Ove Bohman.
§ 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingela Prytz och Elisabeth de Mander.
§ 5. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.
§ 6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 Styrelsens verksamhetsberättelse finns införd i årsskriften "Kilabygden" nr 28. Ordförande Stellan Molinder läste rubrikerna. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 7. Rapporter från kommittéansvariga Inga rapporter förelåg.
§ 8. Redovisning av ekonomisk rapport och bokslut för 2016 Kassören Lars Lamberg föredrog 2016 års utgifter och inkomster. Verksamhetsåret visade ett överskott på 1.814 kronor. Föreningens ekonomi är fortsatt god med en utgående balans på 188.189 kronor. Rapporten godkändes.
§ 9. Revisionsberättelse Revisor Ingela Prytz föredrog revisorernas berättelse vilken godkändes. Revisorerna föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
§ 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga överskott/vinstmedel Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen och överföringen av överskott/vinstmedel till kommande balansräkning.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§ 12. Förslag till budget för 2018 Kassören Lars Lamberg föredrog budgeten för år 2017, vilken godkändes av årsmötet.
§ 13. Beslut om medlemsavgift för 2018 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2018 skall vara oförändrad 100 kronor/medlem.
§ 14. Val av ordförande, mandattid 1 år Till ordförande på 1 år valdes Börje Eriksson, omval.
§ 15. Val av 2 ledamöter, mandattid 2 år Till styrelseledamöter på 2 år valdes Lars Lamberg och Monica Svensson, båda omval.
§ 16. Val av 1 ledamot, mandattid 1 år Till styrelseledamot på 1 år valdes Thomas Rodestrand, nyval.
§ 17. Val av 2 revisorer och 1 suppleant, mandattid 1 år Till revisorer valdes Marie-Louise Carlsson och Ingela Prytz, omval. Till suppleant valdes Börje Pettersson, omval.
§ 18. Val av 2 valberedare och 1 suppleant, mandattid 1 år Eftersom valberedningen avgick och ingen ny valberedning fanns att tillgå, beslutades att styrelsen ser till att ta fram en ny valberedning.
§ 19. Anmälan av sammankallande till kommittéer och vissa funktionärer Stugfogde: Göran Frank Stugvärdinna: Kristina Karlsson Torpkommitté: Sune Johansson och Stellan Molinder. Nunnebanekommitté: Leif Almberg. Programkommitté: Leif Almberg tillsammans med styrelsen. Redaktionskommitté: Bertil Sinander, Svea Johansson, Berny Gustafson, Lennart de Mander, Bo Pettersson och Kerstin Ljunggren. Muséikommitté: Lennart de Mander och Winfried Ros. Arkivvårdare: Monica Svensson. Distribution Kilabygden: Bertil Sinander och Lennart de Mander. Hemsidan: Winfried Ros.
§ 20. Behandling av motioner och propositioner Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.
§ 21. Övriga frågor Leif Johansson informerade om att han har sökt reda på samtliga milstenar utefter väg 800, mellan länsgränsen och Nyköping. Dessa har med största sannolikhet gjutits vid Stafsjö Bruk.
Bernt Eriksson rapporterade att han har en del filmmaterial från Kiladalen som han skulle kunna visa vid tillfälle.
Monica Svensson rapporterade att besök skall göras vid skyddsvärda träd i Kiladalen och att eventuellt märka ut ytterligare några träd som kan vara av intresse.
Kjell Mellén undrade om inventarierna i Sockenstugan är avfotograferade, för att ha som bevis mot försäkringbolag vid en ev. brand. Lars Lamberg informerade om att försäkringsbeloppet för inventarierna är 10 x basbeloppet. Beslutades att se över detta med att fotografera av inventarierna.
Till hedersmedlemmar utsågs Bernt Eriksson, Berny Gustafson och Sune Johansson. Dessa erhöll diplom och blomstercheck:
Elisabeth de Mander som nu lämnade styrelsen avtackades med en hedersnål.
Kerstin Winemo och Marianne Lindenmo som suttit i valberedningen avtackades med varsin blomstercheck.
§ 22. Avslutning Ordförande Stellan Molinder tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande för mötet
Justeras: Lars-Ove Bohman,  Stellan Molinder, Ingela Prytz, Elisabeth de Mander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Kila Hembygdsförening

Skapad av: (2014-03-09 18:40:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kila Hembygdsförening (2022-04-05 20:26:49) Kontakta föreningen