Verksamhetsberättelse 2020


Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ole Settergren, ordförande
Per Ahlander, kassör
Magnus Eriksson, sekreterare
Håkan Eriksson, webbredaktör
Birgitta Palmertz, ledamot

Styrelsen har under 2020 haft två protokollförda styrelsemöten. På grund av den pågående Corona-pandemin har antalet fysiska styrelsemöten minskat. Kontakt mellan styrelsens medlemmar har istället skötts via e-post rörande enskilda frågor.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 94 registrerade medlemmar, varav 3 är hedersmedlemmar. Av dessa har 11 blivit medlemmar under året.

Arrangemang

Corona-pandemin har påverkat föreningens verksamhet kraftigt. Många av föreningens arrangemang har uteblivit eller ställts in. Ett bokat besök på Katarina Brandstation ställdes in med kort varsel och inbetalda deltagaravgifter betalades tillbaka. Inte heller föreningens årsmöte har kunnat genomföras som planerat. Årsmötet skulle ha genomförts i maj, men ställdes in p.g.a. sjukdom, och kunde därefter inte genomföras på ett smittsäkert sätt under året. Detta bryter mot föreningens stadgar, men stadgarna är heller inte anpassade för globala pandemier.

Den aktivitet som trots allt kunde genomföras var en kulturvandring i Helgalunden och Tjurbergparken med gatuguiden Peter Frisk. Vandringen genomfördes i oktober med anledning av pågående detaljplanearbete i området och genomfördes i samarbete med Bevara Tjurbergsparken och Helgalunden, Stockholms Naturskyddsförening och Södermalmsparkernas Vänner.

Yttranden

Föreningen har under 2020 lämnat in ett yttrande på detaljplaneförslag som Stockholms Stad presenterat. Yttrandet rör planförslag på ny bostadsbebyggelse m.m. vid Tjurbergsparken. Föreningens yttranden finns att läsa under Yttranden. Föreningen har även skickat skrivelser om Gröna Lund till Stockholms stad och till Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Flera skrivelser om Stigbergsparken har också skickats till staden och stadens folkvalda.

Överklaganden

Föreningen överklagade, tillsammans med boende och bland andra Södermalmsparkernas Vänner, detaljplanen för exploatering av Malongenparken.

Förening:

Katarina Hembygdsförening

Ändrad av: Katarina Hembygdsförening (2021-06-02 22:11:08) Kontakta föreningen
Skapad av: Katarina Hembygdsförening (2021-06-02 22:07:09) Kontakta föreningen