Väderkvarnar


Stubbkvarnens historia på Öland

Väderkvarnen står idag som en symbol för Öland, men Ölandskvarnarnas historia går tillbaka till medeltiden. Flertalet kvarnar på Öland är stubbkvarnar. Namnet har typen fått av den massiva ekstubbe som utgör basen för hela kvarnen. Det äldsta bevarade exemplet på en öländsk väderkvarn är en bevarad hjärtstock med årtalet 1441 inristat. Stocken skall ha suttit i en kvarn i Torslunda socken, men finns numera på Borgholms stadsmuseum.
Det äldsta skriftliga belägget för väderkvarnar på ön är från 1546 och är en dom från tinget i Holmetorp i Algutsrums socken. Det gäller ett kvarnbygge i Kastlösa som inte blivit avslutat inom avtalad tid. Då dömdes ”Olof Persson vid vite att färdiggöra Nils Anderssons kvarn vid midfastotid nästkommandes”.
Redan på de första lantmäterikartorna från 1640-talet finns väderkvarnar utmärkta och vid en kvarninventering 1697 registrerades 375 kvarnar på ön. Under 1700- och 1800-talet ökade antalet drastiskt och vid mitten av 1800-talet fanns det ca 2.000 kvarnar. Det betyder att nästan varje gård hade en egen kvarn. Ja, i vissa fall hade en gård flera kvarnar. Idag återstår drygt 350 stycken. Kvarnen ingick inte i gårdsfastigheten utan räknades som lösöre.
Nedgången för väderkvarnarna inleddes vid sekelskiftet 1900 då det skedde stora förändringar i det öländska jordbruket. Åkerarealen utökades och spannmålsodlingen blev mer storskalig för att möta efterfrågan på livsmedel i de växande städerna. De små väderkvarnarna hade inte kapacitet att mala de allt större volymerna säd och ersattes därför efterhand av nya och större kvarnar drivna av el-, ång- eller råoljemotorer.

Kastlösa Hembygdsförening äger tre kvarnar.

Kvarnen i Stora Dalby

Kring sekelskiftet 1900 fanns sex kvarnar vid byn Stora Dalby varav fyra stod väster om och två norr om bykärnan. Det har även stått en kvarn på landsvägens östra sida, rakt väster om byn. Ingen av dessa finns kvar idag. Den kvarn som idag står öster om landsvägen flyttades till socknen från Högsrum 1958. Från början ställdes den upp vid en parkeringsplats väster om vägen och närmare Kastlösa. När denna parkeringsplats lades igen på 1980-talet, flyttades kvarnen till sin nuvarande plats öster om landsvägen och invid grundfundamenten till en gammal dansbana. Kvarnen saknar idag inredning.
Under 2014 fick kvarnen nya jordträn och 2015 byttes två skadade vingar, en ny gångås sattes in och brädtaket mot väster byttes ut.

Antikvarisk medverkan av renovering av kvarn 2015, dokumentet öppnas som en pdf-fil
Renovering av kvarn.

Kvarnen i Bjärby

Kvarnen står på byallmänningen sydost om Bjärby by. Den kommer ursprungligen från Mellösa by på norra Öland men flyttades 1958 på intiativ av hembygdsföreningen till Bjärby då de kvarnar som tidigare stått på landborgen öster om by alla var borttagna. Hur många kvarnar det funnits vid Bjärby är ovisst men på en karta från 1641 finns tre kvarnar markerade på landborgen öster om byn.
Vid en storm den 26 januari 1990 blåste kvarnen omkull, men byggdes upp igen. Tyvärr upptäckte man inte att stubben var skadad och den 27 mars 1997 blåste den omkull för andra gången. En ny stubbe hämtades i Beteby och nya vingar tillverkades. Den 6 maj 2000 var kvarnen helt återuppbyggd.
Kvarnen saknar kvarnutrustning.

Kvarnen i Övra Västerstad

Hur länge det funnits väderkvarnar i Övra Västerstad är okänt, men på en lantmäterikarta från 1641 är en kvarn inritad. Enligt Börje Johansson, som skänkt kvarnen till hembygdsföreningen, fanns det flera kvarnar i byn på 1800-talet och en äng väster om byn kallas fortfarande kvarnängen.
Hur gammal just den här kvarnen är vet vi inte, men den är uppförd före 1889. Detta år härjades byn av en brand och flertalet byggnader förstördes. Kvarnen skonades dock från lågornas rov och i samband med att hela gården återuppbyggdes norr om byn, flyttades kvarnen till sin nuvarande plats 1898. Flytten kostade 170 kr, en upplysning som finns inristad på mjölkaret i kvarnen. Kvarnen var i bruk till början av 1920-talet. Den är mycket välbevarad och nästan hela inredningen är i originalskick.
Under 2011 och 2012 gjordes en större renovering, bl.a. byttes jordträn, gångås och tak.

Antikvarisk medverkan av renovering av kvarn 2011, dokumentet öppnas som en PDF-fil
Renovering
Antikvarisk medverkan vid byte av gångås 2012, dokumentet öppnas som en pdf-fil Byte av gångås.

Förening:

Kastlösa Hembygdsförening

Ändrad av: Kastlösa Hembygdsförening (2018-12-06 13:14:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Kastlösa Hembygdsförening (2016-02-07 18:53:37) Kontakta föreningen