Stadgar (reviderade augusti 2021)


STADGAR FÖR KASTLÖSA HEMBYGDSFÖRENING 

ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND
(Reviderade vid årsmöte 2021-08-05)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1 Namn, verksamhetsområde
§2 Hembygdsrörelsens grundsyn
§3 Hembygdsrörelsens ändamål
§4 Hembygdsföreningens organisation
§5 Medlemsmöten
§6 Medlemskap
§7 Avgifter
§8 Lokalt samarbete
§9 Ordinarie årsmöte
§10 Extra årsmöte
§11 Hembygdsföreningens styrelse
§12 Räkenskaper och revision
§13 Stadgeändring
§14 Upplösning

§1
Namn, verksamhetsområde
Kastlösa hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitisktoch religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av att verka
för bevarandet av såväl den materiella som den immateriella äldre kulturen i Kastlösa socken och organisera människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Kastlösahembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.
§2
Hembygdsrörelsens grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden ochframtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsettbakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften iengagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§3
Hembygdsrörelsens ändamål
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturliggrund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:
Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommandegenerationer. Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla. Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället. Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.
§4
Hembygdsföreningens organisation
4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningensarbete och främja hembygdsarbetet.
4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena ärstyrelsen högsta beslutande organ.
4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.

§5
Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan varavägledande för styrelsen beslut.

§6
Medlemskap
6:1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökanefter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där personinte delar föreningens grundsyn.
6:2 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.
6:3 Medlemskapet innebär att medlem arbetar ideellt med uppdrag inom föreningen om inte annat skriftligenöverenskommits.

§7
Avgifter
Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

§8
Lokalt samarbete
Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamålsammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

§9
Ordinarie årsmöte
9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Vidhändelser och hinder som står utanför föreningens makt och/eller regler av påbud från regeringen ochmyndigheter har föreningens styrelse rätt att flytta årsmötet till ett datum efter april månads utgång.
9:2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslag- ochyttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9:3 Rösträtt kan utövas genom fullmakt.
9:4 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast tre veckor före mötet.
9:5 Medlem, som så begär, ska senast en vecka före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.
9:6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande Val av årsmötesfunktionärer: Mötesordförande Mötessekreterare Två protokolljusterare Två rösträknare Fastställande av dagordning Årsredovisning Verksamhetsberättelsen Bokslut Fastställande av resultat- och balansräkningarna Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Val av : Ordförande för nästkommande verksamhetsår Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren Två revisorer för nästkommande verksamhetsår En ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår Valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande, samt en ersättare Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag Fastställande av avgifter till föreningen9:7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.
9:8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgörlotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§10
Extra årsmöte
10:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 10 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande. 10:2 Kallelse till extraårsmöte ska ske minst 7 dagar före mötets hållande.
10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställtsmedlemmarna i samband med kallelsen.
10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§11
Hembygdsföreningens styrelse
11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötetsbeslut.
Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningensverksamhet.
11:3 Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars där ordföranden är bosatt.
11:4 Föreningens styrelse ska bestå av minst 7 ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och minst 6övrigaledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Udda antal ledamöter eftersträvas.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på såsätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
11:5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör. 11:6 Anställdav föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse. 11:7 Den eller de ledamöterav styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.
11:8 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gångerper verksamhetsår.
Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ska ske senast 1 vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antaletledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal harordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
11:10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller enskilt. 11:11 Avhembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som fallerunder tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.
§12
Räkenskaper och revision
12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer ochen ersättare för dessa.
12:3 Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiskaställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast en veckaföreårsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggasvid föreningens årsmöte.

§13
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte plus ett extra årsmöte med minst 4 veckorsmellanrum. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§14
Upplösning
14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag ochatt detta förslag vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid varderaårsmöte ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötetbeslutar om.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten sommöjligt.

Kastlösa 2021-08-05/es

Förening:

Kastlösa Hembygdsförening

Skapad av: Kastlösa Hembygdsförening (2014-02-19 10:24:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kastlösa Hembygdsförening (2021-11-06 20:17:43) Kontakta föreningen