STADGAR

STADGAR FÖR KARLSKOGA BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING

Revision nr 3.
Föregående utgåvor: 1922-05-26, 1934-06-22 och 1993-09-12
Organisationsnummer: 876400-0413
Antagna vid årsmötet 2011-04-10 samt föreningsmötet 2011-10-02

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Karlskoga Bergslags Hembygdsförening, en ideell förening, vars styrelse har sitt säte i Karlskoga kommun. Föreningens namn kan förkortas KBH.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till uppgift att
– slå vakt om och dokumentera bygdens kulturella arv
– forska och sprida kunskap om bygden och alla dess livsyttringar
– främja kontakter mellan bygdens innevånare och mellan karlskogabor i 
  förskingringen
– värna om bygdens natur och miljö
– vårda hembygdsarkivet och hembygdsgården i Aggerud och dess samlingar
– i verksamheten tillämpa Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn

§ 3 Medlemskap
Medlemskap erhålles av den som anmäler intresse för föreningens verksamhet och betalar den årsavgift som årsmöte fastställer.
Ny medlem i föreningen som inträder under sista kvartalet, anses ha betalt medlemsavgift även för hela nästkommande år. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Medlemskap upphör om medlemsavgift ej erlagts före den 1 september.

§ 4 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs på årsmöte. Styrelsen skall bestå av en ordförande, som väljs varje år, samt åtta övriga ordinarie ledamöter, valda för två år, varav växelvis hälften väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt därutöver erforderligt antal funktionärer. Till dessa funktioner kan styrelsen utse medlem utanför styrelsen. Denne adjungerade medlem kan delta i styrelsens arbete, men saknar rösträtt. Styrelsen beslutar vid konstituerande av styrelse hur och av vilka föreningens firma skall tecknas.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande. Vid omröstning skall majoritetsbeslut gälla. (Se § 10)

§ 5 Valberedning
Årsmöte utser en valberedning om två personer på en mandattid om ett år att till kommande årsmöte avge förslag till styrelse och två revisorer. Valberedning äger rätt att föreslå ny valberedning. Vid uppkomna vakanser äger styrelsen rätt att tillsätta ledamöter i valberedningen.

§ 6 Revision
Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall årligen granskas av valda revisorer, som till årsmötet skall avge en redogörelse för sin granskning. Därutöver skall de även yttra sig om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för den verksamhetsperiod revisionen omfattar.

§ 7 Räkenskapsperiod
Räkenskapsperiod för föreningen sammanfaller med kalenderår. Föreningens revisorer skall minst 30 dagar före fastställd tidpunkt för årsmöte ges tillfälle att granska föreningens protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse.

§ 8 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall årligen hållas under april/maj. Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte utfärdas av styrelsen och utsänds till varje föreningsmedlem minst fjorton dagar före mötet. Med kallelse jämställs programblad samt annons i lokalpressen. Motion till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Dagordning till årsmöte skall minst omfatta följande:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Val av två justeringsmän
c) Fastställande och godkännande av dagordning samt mötets stadgeenliga       utlysande
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Bokslut och revisionsberättelse, fastställande av resultaträkning och balansräkning
f) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
g) Val av ordförande på ett år
h) Val av styrelseledamöter
i) Val av två revisorer på ett år
j) Val av valberedning samt sammankallande för ett år (Se § 5)
k) Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
l) Behandling av inkomna motioner
m) Övriga frågor

§ 9 Extra föreningsmöte
Då styrelse eller revisorer påkallar det eller då minst en tiondel av samtliga medlemmar därom skriftligen gör framställning, skall styrelsen utfärda kallelse till extra föreningsmöte för att besluta i viss fråga, som skall anges i kallelsen. Vid extra föreningsmöte skall tillämpas § 8 punkterna a), b) och c).

§ 10 Beslutsordning
Beslut och val vid föreningsmöte eller styrelsemöte fattas med enkel majoritet genom acklamation – såvida inte annan bestämmelse finns i dessa stadgar. Varje medlem äger en röst. Val kan på begäran ske med öppen eller sluten votering. Vid omröstning med lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Rösträtt vid föreningsmöte eller styrelsemöte får ej utövas med fullmakt. Alla möten protokollförs.

§ 11 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs samstämmiga beslut vid minst två på varandra följande föreningsmöten med minst fjorton dagars mellanrum, varav det ena mötet skall vara årsmöte. Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast två månader före nästefterföljande årsmöte. Kallelse till dessa möten skall innehålla förslag till ny lydelse. Stöd av minst två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar fordras för en stadgeändring.

§ 12 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett är årsmöte. Stöd av minst tre fjärdedelar av de vid varje möte närvarande medlemmar fordras för att beslut om upplösning av föreningen kan tas. Upplöses föreningen, skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommuns kulturförvaltning, med villkor att föreningens fasta egendom, dokumentation och samlingar allt skall framgent vårdas och bevaras.