Verksamhetsplan 2017-2019

Bakgrund
Kalmar läns Hembygdsförbund består för närvarande av 110 föreningar som förvaltar ett kulturarv av stor betydelse, såväl materiellt som immateriellt. Inom våra medlemsföreningar finns mer än 700 byggnader med miljöer samt 250 000 föremål. Därtill kommer dokumentation, arkivering och bildhantering.
Den publika programverksamheten är stor. Medlemsföreningarna lägger varje år enligt rapportering ner uppskattningsvis 174 165 timmar ideellt arbete i denna verksamhet.
Våra värdefulla kulturmiljöer har betydelse för många människor lokalt, men har även en regional betydelse för tillväxt och sysselsättning. Kalmar läns Hembygdsförbund är en av stiftarna i Kalmar läns museum och utgör en viktig länk för kulturarvsarbetet i regionen.
Kalmar Läns Hembygdsförbund tillhör på riksnivå Sveriges Hembygdsförbund. Som grund för verksamheten ligger målen för en nationell kulturpolitik som beslutats av riksdagen.

Grundsyn (enligt våra stadgar, § 2)
”Hembygdsförbundet är en del av det levande samhället. Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsförbundet har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Det är öppet för alla, oavsett bakgrund.
Det respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”

Syfte och ändamål
Kalmar läns Hembygdsförbund har följande uppgifter:

 • att samordna och initiera insatser för att främja och utveckla hembygdsrörelsens arbete med att bevara, bruka, utveckla och sprida kunskap om kulturarvet i Kalmar län.
 • att arbeta för förnyelse och utveckling av hembygdsrörelsen ur såväl ett kultur- som ett tillgänglighets- och hållbarhetsperspektiv.
 • att arbeta för att tillvarata hembygdsrörelsens samlade kunskaper, såväl materiella som immateriella.
 • att främja samverkan mellan hembygdsrörelsen och de professionella institutionerna på läns- och riksnivå.
 • att synliggöra hembygdsrörelsen som samhällsaktör.
 • att synliggöra föreningarna som lokal resurs inom turism- och kulturarvssektorn.

Verksamhet

 • Vi ska ha en hembygdskonsulent och en kanslifunktion.
 • Vi ska öka vårt värde som samordnande organisation för hela hembygdsrörelsen i Kalmar län.
 • Vi ska stödja våra medlemsföreningar i deras utvecklingsarbete.
 • Vi ska informera om olika möjligheter att söka bidrag och stötta föreningarna i arbetet med ansökningar.
 • Vi ska förvalta våra fonder och informera om ansökan om medel från dem.
 • Vi ska ge ut en tidskrift för att skapa möjligheter för kontakter och informationsutbyte både inom rörelsen och med allmänheten. Vi ska verka för att nå prenumeranter också utanför rörelsen.
 • Vi ska ha en väl fungerande hemsida.
 • Vi ska initiera kunskapsutveckling för kulturarvets vård och bevarande, t ex genom att
  a) ha nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i vår region.
  b) ge råd för utveckling av ny teknik och digitalisering för registrering och arkivhantering.
  c) sprida kunskap ifråga om byggnadsvård och föremålsvård.
  e) sprida kunskap om vård av det gröna kulturarvet.
  f) sprida kunskap om metoder för att nå fler barn och unga.
 •  Vi ska hjälpa hembygdsrörelsen i Kalmar län till en ökad synlighet.
 • Vi ska uppmuntra beundransvärda insatser genom utdelning av diplom och utmärkelser.
 • Vi ska arbeta för ett bredare samarbete med andra regionala aktörer på olika nivåer.
 • Vi ska samarbeta med övriga länshembygdsförbund i vår närhet.
 • Vi ska delta i Kalmar läns Museums styrelsearbete och stödja arbetet med en gemensam årsbok samt verka för att våra medlemmar får förmånlig entrérabatt till museet.

Utmaningar
Under den kommande 3-årsperioden ska vi särskilt utveckla följande:

 • Vi ska skapa nya mötesplatser och former för dialog och mellan länsförbundet och medlemsföreningarna.
 • Vi ska bli en viktig aktör för att utveckla det lokala kulturarvets värden för framtiden.
 • Vi ska främja samarbetet med övrigt föreningsliv.
 • Vi ska stödja arbetet med att nå fler barn och unga i hembygdsrörelsen och verka för ett utökat samarbete med skolan.
 • Vi ska se till att även nyinflyttade invånare i länet blir målgrupp i hembygdsrörelsen.
 • Vi ska verka för att inom kulturarvssektorn främja kulturella och kreativa näringar för regional tillväxt.

Utvärdering
I vår verksamhetsberättelse skall måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsplanen framgå.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter