Bevara och bruka

 Museiföremål eller rekvisita, föremål med olika funktion.

Vi har rena museiföremål som är märkta och registrerade och som föreningen tagit ansvar för att bevara. I våra samlingar ingår även fotografier, arkivhandlingar och naturligtvis byggnader. Men vi har även andra föremål som brukas lite friare, vi kan kalla dem för rekvisita och dessa är en viktig del när det gäller kunskapsöverföring av äldre hantverk och tekniker.

Vad vill vi samla på och måste man samla?

Innehållet i våra samlingar speglar det som föreningen vill förmedla, både idag och i framtiden. Därför är det bra om föreningen kan ta ett beslut om vad man vill berätta. Det blir annars svårt att härbärgera allt som skänks.

Föreningen har ingen skyldighet att ta emot föremål, det står föreningen fritt att besluta om vad man skall samla och arbeta med.

Man ska tänka på att ta hand om ett arkiv eller föremål är viktigt för att bevara vårt kulturarv men innebär samtidigt ett åtagande och kostnader.

För att göra det lite enklare!

  • Formulera föreningens insamlingspolicy skriftligt. Ta upp den till diskussion med jämna mellanrum så alla i föreningen är medvetna om den.
  • Dokumentera samlingen.
  • Kanske kan arbetet förenklas om man definierar ett geografiskt insamlingsområde, kanske en socken eller en kommun.

 Men många förening arbetar även med inventeringar och dokumentation och då använder man sig kanske av ett större insamlingsområde än när det gäller samlandet av föremål.

Deposition, köp eller gåva

Föreningen kan förvärva ett föremål på olika sätt, det kan vara en gåva, ett köp eller en deposition. En deposition innebär att föreningen åtar sig att förvara och vårda ett föremål som ägaren när som helst kan kräva tillbaka. Men ett förvärv genom gåva eller köp innebär att föremålet helt övergår i föreningens ägo.

Man kan ställa vissa frågor för att underlätta beslut om ett förvärv.

  • Tillför föremålet något till våra samlingar och finns det något liknande redan?
  • Har vi en lämplig lokal?
  • Har vi rätt säkerhet som krävs?

Att tänka på vid gåvor

När föreningen får en gåva är det viktigt att ni skriver ett förvärvskvitto som undertecknas av föreningens representant och givaren. Kvittot visar att föremålet övergått i föreningens ägo.

Registrering

Nya föremål bör registreras på ett konsekvent sätt. Det kan ske antingen på papper eller digitalt. Det är inte bara ett inventarienummer som behövs, glöm inte att beskriva föremålet, utseende, tillverkningsteknik och dokumentera dess eventuella historia. Alla föremål bör fotograferas som en del av registreringen. Förvara alltid bilden tillsammans med registreringsblanketten.

Många föreningar registrerar sina föremål digitalt i en databas som ökar sökbarheten och tillgängligheten. Men det viktigaste är inte vilken teknik man använder utan att föremålen blir registrerade och fotograferade så att inte informationen går förlorad. Alla som sett Antikrundan vet ju hur viktig föremålets historia, proveniens, är för dess värde.

Information om ett föremåls ursprung, tillverkning, ägarförhållanden, användningsområden, kallas proveniens. God proveniens höjer ett föremåls kulturhistoriska värde.

 Märkning

Alla museiföremål märks med en museikod och ett unikt inventarienummer, HH 124. Placera märkningen diskret men så att den ändå är lätt att hitta. Anpassa märkningen efter föremålets storlek. Använd åldersbeständigt märkningsmaterial, vilket kan köpas från t.ex. Museiservice, www.museiservice.se.

Registrering av äldre samlingar

I många föreningar finns föremål som tillhör äldre samlingar och som av olika skäl aldrig blivit dokumenterade och märkta. Kanske har märkningen fallit av eller med tiden nötts bort. Har man tur kan föremålet kopplas samman med uppgifter i ett äldre register och då får det en ny märkning med samma inventarienummer som den tidigare haft. Är man inte helt säker på att föremålet hör samman med uppgifter i äldre registrering, bör det behandlas det som ett nyförvärv.

Visa eller magasinera nyförvärv

Då föremålet är registrerat ska det placeras på en lämplig plats i föreningens utställnings lokaler eller ska det magasineras. Man kanske inte alltid kan eller bör visa allt som finns i föreningens ägo.

Det är mycket viktigt att inte överlasta miljöer och utställningar med för många föremål, då riskerar man att förlora den pedagogiska berättelsen.

Att tänka på vid förvaring

  • Textilier och papper är ömtåliga material som mår bra av ett stabilt och relativt torrt klimat.
  • Väg in stöldbegärlighet då ni bestämmer föremålens förvaringsplats.
  • Försäkringsbolagen kan informera om vilka föremål som är stöldbegärliga för tillfället.
  • Får man in gamla vapen så kan polisen kan ge aktuell information vad som gäller vid förvaring.
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter