Stadgar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
§ 2 Ändamål och grundsyn
§ 3 Organisation
§ 4 Medlemskap i Kalmar läns hembygdsförbund
§ 5 Avgifter och förmåner § 6 Ordinarie årsmöte
§ 7 Extra årsmöte
§ 8 Styrelsen
§ 9 Räkenskaper och revision
§ 10 Stadgeändring
§ 11 Upplösning av Kalmar läns hembygdsförbund
§ 12 Regler för utdelande av diplom
§ 13 Regler för utdelande av hederstecken

HISTORIK

Kalmar läns fornminnesförening bildades redan 1871 och Kalmar läns hembygdsförbund bildades ett hundra år därefter nämligen 1971. År 1976 gick de båda, Kalmar läns fornminnesförening och Kalmar läns hembygdsförbund samman och bildade Kalmar läns fornminnes och hembygdsförbund.
Den 1 juli 1992 ändrades sedermera namnet till det nuvarande Kalmar läns hembygdsförbund.

STADGAR
Stadgarna antagna första gången vid årsstämman i Odensvi den 19 maj 1985
Stadgarna antagna för andra gången vid extra förbundsstämma i Mönsterås den 9 november 1985.
Ändring av § 3, ändrad text. Antaget vid årsmöte i Vissefjärda den 13 maj 1990.
Ändring av § 3 taget andra gången vid årsmöte i Hjorted den 12 maj 1991.
Nya Stadgar antagna första gången vid årsstämma i Mörbylånga den 11 maj 2008.
Nya Stadgar antagna andra gången vid årsstämma i Målilla den 11 maj 2009.

Ändring av § 2 och § 5:3 utgår – enhälligt antaget vid årsstämma i Lönneberga 3 maj 2015.

§ 1

Namn, verksamhetsområde och karaktär

Kalmar läns hembygdsförbund är medlem i Sveriges Hembygdsförbund för de hembygdsföreningar vars geografiska hemvist utgörs av Kalmar läns fastland. Kalmar läns hembygdsförbunds geografiska verksamhetsområde utgörs av Kalmar län. Kalmar läns hembygdsförbund är en regional, partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, Ändamål.
§ 2
Ändamål och grundsyn

Hembygdsförbundet är en del av det levande samhället. Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsförbundet har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Det är öppet för alla, oavsett bakgrund. Det respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Hembygdsförbundet skall förverkliga dessa ändamål genom att;

Aktivt stimulera, skapa och förmedla kontakter mellan alla de olika nivåerna inom Sveriges Hembygdsförbund och medlemsföreningarna liksom med regionala och lokala företrädare i samhället.

Med hjälp av omvärldsbevakning aktivera medlemsföreningarna i nya former av verksamhet. Framförallt i arbetet med att rekrytera och engagera nya målgrupper i arbetet med att bevara och sprida kunskaper om kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Kontinuerligt utveckla förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet genom att stimulera till diskussioner om förbundets verksamhet, till inhämtande av ny kunskap samt till samverkan och erfarenhetsutbyte.
Redogöra för förbundets verksamhet och ansvara för publikationer om Kalmar läns kulturmiljöhistoria.
§ 3

Organisation

3.1 Kalmar läns hembygdsförbund består av hembygdsföreningar och andra föreningar, som vill främja det ändamål som framgår av paragraf 2 i dessa stadgar.

3.2 Kalmar läns hembygdsförbunds högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för Hembygdsförbundet. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Kalmar läns hembygdsförbunds verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till och med nästa ordinarie årsmöte.

§ 4

Medlemskap och möten

4.1 Hembygdsförening eller annan ideell samhällsnyttig förening som vill ansluta sig till hembygdsförbundet ansöker om medlemskap hos förbundets styrelse, som även beslutar om medlemskap. När styrelsen beviljat medlemskap träder detta i kraft då fastställd avgift betalats.

4.2 Fysiska eller juridiska personer som vill stödja Hembygdsförbundets arbete, genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt.

4.3 Person som på ett utomordentligt sätt främjat Hembygdsförbundets syfte kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot. Hedersledamot är befriad från avgift.

4.4 Förtjänt person kan enligt av styrelsen fastställda regler tilldelas Hembygdsförbundets diplom. Se bifogade regler § 13.

4.5 Hembygdsförening eller annan ansluten förening som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens ändamål och skadar Hembygdsförbundet kan uteslutas av styrelsen.
§ 5

Avgifter och förmåner

5.1 Årsavgiften för anslutna föreningar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte. Den som blir ny medlem efter den 30 september betalar ingen avgift för inträdes året.

5.2 Medlem som inte erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av Hembygdsförbundets styrelse.

§ 6

Ordinarie årsmöte

6.1 Årsmöte med Hembygdsförbundet ska hållas senast den 31 maj på tid och plats som styrelsen beslutar och samordnas med Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma.
Ombud och rösträtt

6.2 Årsmötet består av medlemsföreningarnas ombud och ledamöterna i Hembygdsförbundets styrelse.

a Ombud och styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt.

b Varje medlem i förening, och stödjande medlem har endast yttrande- och förslagsrätt.

c Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

d Ledamöterna i Hembygdsförbundets styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.3 Varje ansluten medlemsförening representeras med ett ombud för varje påbörjat 100- tal betalande medlemmar dock högst med fem ombud.

Kallelse och dagordning

6.4 Skriftlig kallelse till årsmöte sänds till medlemsföreningarna senast sex veckor före mötet.

6.5 Årsmöteshandlingarna ska vara utsedda ombud, medlemsföreningarna och ledamöterna i Hembygdförbundets styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet. I årsmöteshandlingar skall finnas; Dagordning, verksamhetsberättelse, av styrelsen behandlade motioner och valberedningens förslag samt förslag till budget och verksamhetsplan.

Ärenden vid ordinarie årsmöte

6.6 a. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd

b. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

c. Val av årsmötesfunktionärer:
• mötesordförande
• mötessekreterare
• två protokolljusterare
• två rösträknare

d. Fastställande av dagordning

e. Årsredovisning.
• verksamhetsberättelsen
• bokslut
• fastställande av resultat- och balansräkningarna
• föredragning av revisorernas berättelse

f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av eventuella andra ersättningar

h. Val av:
• ordförande tillika förbundets ordförande för nästkommande verksamhetsår
• sex ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
• ersättare för de två nästkommande verksamhetsåren
• en revisor för två verksamhetsår
• två ersättare för revisorerna för två verksamhetsår
• valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
• val av revisor och ersättare för revisorn i Stiftelsen Kalmar läns museum

i. Behandling av inkomna och av styrelsen behandlade motioner

j. Beslut med anledning av styrelsens samt revisorernas förslag.

k. Fastställande av årsavgifter till Kalmar läns hembygdsförbund

l. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande och framförliggande räkenskapsår

m. Frågor som inte finns med på dagordningen får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade beslutar så, men beslut får inte fattas i sådana frågor.

6.7 Motion till Hembygdsförbundets årsmöte och till riksstämman kan väckas av varje medlem i till hembygdsförbundet ansluten förening. Sådan motion ska vara Hembygdsförbundets styrelse tillhanda senast den 15 mars. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet. Årsmötet fattar beslut med anledning av sådana inkomna motioner.

6.8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Se § 10. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 7

Extra årsmöte

7.1 Extra årsmöte ska hållas när Kalmar läns hembygdsförbunds styrelse eller när revisorerna finner att det finns behov av det. Extra årsmöte kan även hållas när minst en tredjedel av medlemsföreningarna skriftligen begär det.

7.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötet.

7.3 Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som upptagits på den dagordning som sänts till föreningarna i samband med kallelsen.

7.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 8

Hembygdsförbundets styrelse

8.1 Mellan årsmötena är styrelsen Hembygdsförbundets högsta beslutande organ.

8.2 Styrelsen leder Hembygdsförbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut. Härutöver skall styrelsen;

• fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott samt
(i förekommande fall) för anställd personal.

• såsom arbetsgivare svara för verksamheten vid Hembygdsförbundets kansli, vilket bland annat innebär ansvar för att verksamheten vid detta bedrivs med effektivitet, med en god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.

• fastställa organisationsplan och arbetsordning för dess kansli.

• stödja hembygdsföreningarna i deras arbete

• verka för att det bildandas hembygdsråd eller liknande samrådsorgan i samtliga länets kommuner samt stödja dessa i deras arbete

• svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel

• till Sveriges Hembygdsförbund lämna de uppgifter som begärs

• svara för att hembygdsförbundets handlingar förvaras och arkiveras på sätt som står i överensstämmelse med god arkiveringssed

• årligen utse årets hembygdsförening i Kalmar län och utdela årets byggnadsvårdspris

8.3 Hembygdsförbundets styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte verksamhetsberättelse, bokslut samt resultat och balansräkningar, förslag till verksamhetsplan och budget för framförliggande räkenskapsår, sådana övriga förslag som är av betydelse för Hembygdsförbundets verksamhet, yttrande över till årsmötet inkomna motioner och förslag om dag och plats för kommande årsmöte.

8.4 Hembygdsförbundets styrelse utser ombud och ersättare för dessa till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma och förtroenderåd.

8.5 Hembygdsförbundets styrelse har sitt säte i Kalmar eller där kansliet är beläget, annars där ordföranden är bosatt.

8.6 Hembygdsförbundets styrelse ska bestå av högst 13 ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och högst 12 övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av årsmötet så att länets kommuner blir representerade. Antalet ersättare ska vara högst 6. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år, hälften varje år.

Länsmuseichefen och hembygdskonsulenten adjungeras permanent till styrelsens sammanträden, har rätt att yttra sig och få sin mening antecknad till protokollet. Utöver länsmuseichefen kan styrelsen för särskild fråga till sig adjungera person med specialistkompetens. Sådana adjungerade specialister har yttrande och närvarorätt i samband med föredragning av ärende.

8.7 Hembygdsförbundets styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör liksom styrelser för förbundets fonder. Styrelsen kan härutöver utse ledamöter för särskilda uppgifter och för fastställd tid inom styrelsen och på samma sätt i arbetsgrupper. Styrelsen fattar beslut om på vilket sätt arbetsgruppers arbete skall rapporteras.

8.8 Anställd av Hembygdsförbundet kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i hembygdsförbundets styrelse eller ledamot av hembygdsförbundets valberedning.

8.9 Den eller de ledamöter av hembygdsförbundets styrelse som förvägras ansvarsfrihet av årsmötet kan inte omväljas.

8.10 Mellan årsmöten kan Hembygdsförbundet kalla medlemmarna till möten i angelägna frågor.

8.11 Hembygdsförbundet kan inträda som medlem i regionala sammanslutningar vars ändamål gynnar hembygdsförbundet. Styrelsen fattar beslut om inträde i och utträde ur dessa och beslutar även om vilka representanter som ska företräda Hembygdsförbundet och hur dessa skall utses.

8.12 Som en av tre stiftare för Kalmar läns museum skall Hembygdsförbundet i enlighet med länsmuseets stadgar ta del i ansvaret genom att utse representanter till densamma.
8.13 För ändamål som gagnar hembygdsförbundets intressen kan styrelsen besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annan. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar.

Styrelsens arbetsformer
8.14 Hembygdsförbundets styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Därutöver när ordföranden finner lämpligt eller när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då en ledamot mer än hälften är närvarande och alla röstar. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lotten avgör.

Kallelse till sammanträde ska finnas tillgängliga för ledamöter två veckor i förväg.
Vid sammanträde förs protokoll som förs årsvis och justeras på sätt som styrelsen beslutar. Protokoll skall utsändas till samtliga ledamöter tre veckor efter ordinarie sammanträde.

8.15 Hembygdsförbundets firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer utsedda av styrelsen i förening eller var och en för sig. Av Kalmar läns hembygdsförbund anställd personal kan inte ensamma teckna firman.

Teckningen av Hembygdsförbundets plusgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning, fastställd av styrelsen. Giro och bank tecknas av två personer i förening eller var och en för sig.

8.16 Av Hembygdsförbundet tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av Hembygdsförbundets styrelse.

Arbetsutskott

8.17 Hembygdsförbundets styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning. Styrelsen utser utskottets ordförande, vice ordförande och sekreterare plus tre ordinarie ledamöter ur styrelsen. Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen.

Landsantikvarien/ länsmuseichefen och hembygdskonsulenten adjungeras permanent till arbetsutskottets sammanträden, har rätt att yttra sig och få sin mening antecknad till protokollet.

Arbetsutskottet kan till sig adjungera ledamöter för bestämd tid. Därutöver för särskild fråga adjungera person med specialistkompetens. Sådan adjungerad specialist har yttrande och närvarorätt i samband med föredragning av ärende.

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässigt, då minst tre ledamöter är närvarande. Kallelse till sammanträde ska finnas tillgängligt senast två veckor i förväg. Vid sammanträde förs protokoll, som förs årsvis och justeras på sätt som styrelsen beslutar.
§ 9

Räkenskaper och revision

9.1 Hembygdsförbundets räkenskaper förs per kalenderår.

9.2 Medel som deponerats hos Hembygdsförbundet av lokal hembygdsförening ska hållas skilda från Hembygdsförbundets övriga tillgångar och redovisas i bokslutet.

9.3 För granskning av Hembygdsförbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare.

9.4 Styrelsen ska senast den 1 mars till revisorerna överlämna uppgift om
Hembygdsförbundets ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

9.5 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 april till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid årsmötet.
§ 10

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av Hembygdsförbundets ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster, eller vid två på varandra följande årsmöten.
§ 11

Upplösning av Kalmar läns hembygdsförbund

11.1 Beslut om upplösning av Hembygdsförbundet kan fattas; endast om styrelsen framlagt sådant förslag, styrelsens förslag framlagts vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte samt att detta förslag vid vardera årsmötet biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade.

Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

11.2 Är Kalmar läns hembygdsförbunds upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Sveriges Hembygdsförbunds styrelse för förvaltning. Riksförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av det regionala hembygdsförbundets egna tillgångar. Hembygdsförbundets arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

§ 12

Regler för utdelande av Hembygdsförbundets diplom

Hembygdsförbundets diplom kan ges till enskild medlem i lokal förening som inom länet har gjort särskilda insatser i enlighet med förbundets stadgar.

Diplom kan även ges till person, som genom värdefull donation främjat hembygdsrörelsen.

Förslag till diplommottagare skall göras av hembygdsförening eller enskild medlem i sådan förening som är ansluten till Kalmar läns hembygdsförbund

Förslag skall, senast tre månader före datum för utdelningen, lämnas till hembygdsförbundets styrelse som beslutar om tilldelning av diplom.

Diplom delas lämpligast ut i samband med förbunds- eller föreningsarrangemang, eller genom av styrelsen utsedd representant.

Diplomen är numrerade i den ordning de utdelas. Styrelsens beslut skall protokollföras. Uppgifter om diplommottagare skall föras i särskilt register.

§ 13

Regler för utdelande av Sveriges Hembygdförbunds hederstecken

Sveriges Hembygdsförbunds hederstecken kan ges till enskild medlem i lokal förening som inom länet har gjort särskilda insatser i enlighet med förbundets stadgar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter