Stiftelser och fonder att söka pengar från


Stiftelsen Gunnar Håkanssons hembygdsfond

 Stiftelsen Gunnar Håkanssons Hembygdsfond bildades 14 juni 1947 och har sin upprinnelse i gåvor lämnade under 1940 och 1950-talen av disponent Gunnar Håkansson och hans maka Ruth Håkansson, Sandared. Stiftelsen förvaltas av Kalmar läns hembygdsförbund och har sitt säte i Kalmar kommun. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till föreningar inom Kalmar län, avseende byggnadsvårdande projekt.

Styrelsen för Kalmar läns hembygdsförbund fattar beslut om bidrag i samråd med landsantikvarie Örjan Molander. Beslut fattas kontinuerligt under året. Projekten skall färdigställas och vara slutredovisade inom två år från beslutsdatum.
Från första utbetalningen 1971 och till och med verksamhetsåret 2021 finns det dokumenterat, att 1 937 000 kronor har betalats ut från hembygdsfonden.

Stiftelsen Gunnar Håkanssons Hembygdsfond bildades 14 juni 1947 och har sin upprinnelse i gåvor lämnade under 1940 och 1950-talen av disponent Gunnar Håkansson och hans maka Ruth Håkansson, Sandared.
 

Ansökningsblankett Håkanssonska fonden_ny pdf-version 2022 (1)

Utbetalning hembygdsfond i kronologisk ordning

Utbetalning hembygdsfond per förening

 

 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik samt projekt för barn och ungdomsverksamhet.

Projektanslag 1 april. Program för konstvetenskap och arkeologi 1 juni.

www.wallenberg.org

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Box 16066
103 22 Stockholm

Berit Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen främjar forskning inom arkeologi och konstvetenskap. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Sista ansökningsdag 1 juni.

www.wallenberg.org

Berit Wallenbergs stiftelse
Box 16066
103 22 Stockholm

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

Stiftelsen utövar välgörenhet, stödjer litterär och konstnärlig verksamhet, främjar vetenskaplig forskning samt understödjer undervisnings- och studieverksamhet i landet.

Ansökningstid 1 december-1 februari.

www.haxsonj.se

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm

Crafoordska Stiftelsen

Stiftelsens huvudsakliga mål är att utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Ansökningsperiod för vetenskaplig forskning 15 december–1 februari.

Ansökningsperiod för övriga bidrag 1 juli–5 september.

www.crafoord.se

Crafoordska stiftelsen
Box 137
221 00 Lund

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.

Bidrag kan även ges till allmännyttig organisation eller förening för vissa sociala ändamål, särskilt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare stöds allmännyttiga slöjder och näringar.

Stiftelsen ger bidrag till planerade väl motiverade projekt, dock inte till redan genomförda projekt. Föreningar kan även beviljas bidrag till verksamheten.

Ansökningsperiod: 15 augusti – 1 oktober

www.larshiertasminne.se

Stiftelsen Lars Hiertas minne
Eriksbergsgatan 3
114 30 Stockholm

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond

Siftelsen har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige.

Stiftelsen erbjuder fyra ansökningsperioder per år.

[email protected]

www.ekmanstiftelserna.se

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond
103 38 Stockholm

Estrid Ericssons stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier och workshops, kursavgifter, material och till sådana projekt och kurser som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden.

Stöd kan lämnas till enskilda, vedertagna institutioner och grupper inom ovan nämnda ämnesområde.

Stiftelsen har tre årliga ansökningsperioder. De infaller 6 veckor innan sista ansökningsdag som är den 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

www.estrid-ericsons-stiftelse.nu

Estrid Ericssons stiftelse
SE-banken, stiftelseavdelningen
106 40 Stockholm

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden

Fonden skall främja humanistiska vetenskaper inbegripet teologi och juridik, naturvetenskaper inbegripet medicin, konst och litteratur inbegripet musik, dans, film mm samt folkbildningsverksamhet

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter och liknande. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Ansökningsperiod: 1 oktober – 15 januari.
Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

www.langmanska.se

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Box 5073
102 42 STOCKHOLM

Sparbanksstiftelsen Öland

Stiftelsens har möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur till sökanden som är bosatta eller verksamma på Öland eller till verksamheter med anknytning till Öland.

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad och tar då ställning till inkomna ansökningar. Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.

www.sparbanksstiftelsenoland.se

Ölands Bank
Löttorpsvägen 57
387 72 Löttorp

Ölandsklubben i Stockholm

Klubben har enligt stadgarna till ändamål att främja Ölands utveckling särskilt vad gäller konstnärliga, kulturella och naturskyddsintressen eller därmed jämförbara.

Ölandsklubben förvaltar två olika fonder.

Ölandsfonden

Fonden har till ändamål att främja Ölands utveckling vad gäller konstnärliga, kulturella och naturskyddsintressen eller därmed jämförbara.

Falks fond

Fonden är avsedd att ge medel till renovering av väderkvarnar.

Sista ansökningsdag för Ölandsklubbens fonder är 1 februari.

www.olandsklubben.se

Kvarnfonden Ölands Hembygdsförbund

Ölands Hembygdsförbund finns en fond från vilken Ölands hembygdsföreningar kan få bidrag för att renovera sina kvarnar.

Ansökan kan lämnas in löpande och behandlas på nästkommande styrelsemöte.

www.hembygd.se/oland/kvarnfonden

Ölands hembygdsförbund
Ölands Museum Himmelsberga ,
Himmelsberga Bygata 1
387 93 Borgholm

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen ger bidrag till främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.

Sista ansökningsdag är 15 september. Utdelning sker i december.

www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kultur

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Kungliga slottet
107 70 Stockholm
08-402 85 85

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Anslag från fonden utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.

Ansökningstid 1 september-1 november. Utdelning sker i februari.

http://www.margaretas-minnesfond.org

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungl. Slottet
111 30 Stockholm

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.

Bidrag kan sökas under två perioder årligen, 1 januari-1 mars och 1 augusti-1 oktober.

www.gafonden.com

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond
SE-banken, stiftelseavdelningen
106 40 Stockholm

Kulturmiljövårdsanslaget

Kulturmiljövårdsanslaget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser.

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet eller, efter Riksantikvarieämbetets bemyndigande, av länsstyrelsen. För närmare information, kontakta länsstyrelsen i Kalmar län.

www.lansstyrelsen.se/kalmar/forening/samhalle-och-kultur/kulturmiljo.html

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar

Statens kulturråd

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter i hela Sverige och i utlandet. Detta sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden. Intressantast för hembygdsrörelsen är:

Bidrag till kulturtidskrifter

Kulturtidskrifter som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter kan få stöd.

Utställningsgaranti

Kulturrådet ansvarar för den statliga utställningsgarantin som täcker kostnader för skadade eller förstörda föremål. Arrangörer som anordnar tillfälliga utställningar som visas i Sverige kan söka garantin.

www.kulturradet.se

Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Boverket

Ger bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler. Intressantast för hembygdsrörelsen är:

Bidrag till ungdomsverksamhet

Bidraget är avsett till sådant som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet.

Senaste ansökningsdatum 31 augusti.

Stöd till kulturlokaler

Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad, ombyggnad, reparationer och sådant som gör lokalerna mer tillgängliga.

Senaste ansökningsdatum 30 september.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Investeringsbidraget kan ges till nybyggnad, ombyggnad och köp av allmän samlingslokal, men även till reparationer och förbättringar som gör lokalen mer tillgänglig eller spar energi.

www.boverket.se

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Förening:

Kalmar Läns Hembygdsförbund

Skapad av: (2018-10-26 14:52:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kalmar Läns Hembygdsförbund (2022-03-31 14:32:06) Kontakta föreningen