Vad innebär medlemskap i Kalmar läns hembygdsförbund?


 

Vi är förvissade om att ett starkt länsförbund behövs för hembygdsrörelsens överlevnad och utveckling i Kalmar län.

Bakgrund
Kalmar läns hembygdsförbund har sitt ursprung i Kalmar läns fornminnesförening, som bildades 1871. Kalmar läns hembygdsförbund samordnar och utvecklar ett hundratal föreningar inom hembygdsvård och kulturarv i länet under följande grundsyn: En levande hembygd öppen för alla
Hembygdsförbundet är en del av det levande samhället. Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsförbundet har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.

Organisation 
Kalmar läns hembygdsförbund består i början av 2021 av 97 hembygds- och kulturarvsföreningar, varav 80 på fastlandet och 17 på Öland. Vi har 22 293 medlemmar, varav 41 är enskilda medlemmar.

Statistik från våra medlemsföreningar -  2019 och pandemiåret 2020:

 

Antal föreningar

Ideella timmar

Antal aktiviteter

 Antal besökare

2019

103

181 439

1 660

158 062

2020

97

91 146

414

27 242


Sammanlagt förvaltar och vårdar dessa föreningar ett kulturarv med 715 byggnader och 258 306 föremål.

Styrelse
Kalmar läns hembygdsförbund leds av en styrelse bestående av 13 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Valberedningen har som mål att länets alla tolv kommuner ska finnas representerade i styrelsen. Förbundet samlas varje år till stämma med årsmöte hos en värdförening ute i länet.

Kansli
Kalmar läns hembygdsförbund har ett kansli beläget hos Kalmar läns museum, Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Kalmar. Vår hembygdskonsulent är Peter Danielsson, som har 80-procentig tjänst som hembygdskonsulent, mobil 070-672 94 03 eller e-post [email protected]

Verksamhet

- Vi arbetar för att samordna, främja och utveckla hembygdsrörelsens arbete


Konsulentens verksamhet – samordning, råd och stöd till utveckling
Vår hembygdskonsulent ger råd i vård- och utvecklingsarbete samt hjälper till vid samordning och utformning av projekt. Han vill ge inspiration till lokalt utformade projekt, aktiviteter och program, inspirerade av den lokala historien.

Kurser, konferenser och kunskapsutveckling
Kalmar läns hembygdsförbund ordnar kurser i olika ämnen enligt önskemål från våra medlemmar. Så har vi t ex under de senaste åren anordnat kurs i tidsresemetodik, i hemsidesadministration, i lieslåtter, i jordkällarrenovering och i arkivering. Vid dessa kurser tas experter till hjälp.

Hembygdsförbundets medlemsföreningar bjuds årligen in till konferenser för aktiva funktionärer, där aktuella teman tas upp.

Kalmar läns hembygdsförbund är också årligen medarrangör i en byggnadsvårds- och trädgårdsmässa i Bötterum, tillsammans med Kalmar läns museum, Långemåla hembygdsförening och Länsstyrelsen Kalmar län.

- Vi arbetar för att tillvarata hembygdsrörelsens samlade kunskaper och ge ökad synlighet


Medlemstidning
Kalmar läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Stenmuren med fyra nummer per år. Medlemsföreningar får gratis prenumeration till fem personer i sin styrelse och kan köpa till ytterligare prenumerationer till styrelsemedlemmar subventionerat, samt till övriga medlemmar.
Medlemsföreningar erbjuds ökad synlighet genom att publicera artiklar och annonser  i tidskriften. Redaktör är Monica Björklund, mobil 070-853 04 10 eller e-post [email protected]

Hembygdsförsäkringen
Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Sveriges hembygdsförbund. Grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till Sveriges hembygdsförbund omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan utökas med försäkring för byggnader och lösöre.
Lisbeth Svensson, hembygdsförbundets ordförande, är också försäkringsansvarig, mobil 076-852 11 88, e-post [email protected]

Diplom
Föreningar, som vill visa medlemmar sin uppskattning för föredömliga och värdefulla insatser inom hembygdsvården, kan ansökan om vårt diplom. Skriv ner en motivering och skicka uppgifterna till Lisbeth Svensson, Tvärgatan 2 A, 388 30 Ljungbyholm eller till [email protected]

Förvaltning av Stiftelsen Gunnar Håkanssons hembygdsfond
Stiftelsen Gunnar Håkanssons hembygdsfond bildades 14 juni 1947 och har sitt ursprung i gåvor lämnade under 1940- och 1950-talen av disponent Gunnar Håkansson och hans maka Ruth Håkansson. Stiftelsen förvaltas av styrelsen för Kalmar läns hembygdsförbund och har som ändamål att lämna bidrag till föreningar inom Kalmar län, avseende byggnadsvårdande projekt. Till dags dato har 1,8 miljoner kr delats ut.

Styrelsen för Kalmar läns hembygdsförbund fattar beslut om bidrag i samarbete med landsantikvarie Örjan Molander. Beslut fattas kontinuerligt under året. Projekten ska färdigställas och vara slutredovisade inom två år från beslutsdatum. Ansökningsblankett hittar du via den här länken.
Ansökningar skickas till Lisbeth Svensson, Tvärgatan 2 A, 388 30 Ljungbyholm eller till [email protected]


Samverkan

  • Vi är våra föreningars samverkansorgan på riks-, regions- och länsnivå.
  • Vi deltar i Sveriges hembygdsförbunds verksamhet på riksnivå samt i treläns- samarbete inom hembygdsrörelsen i Småland och i andra angränsande förbund.
  • Vi är en av stiftarna och har tre ordinarie representanter i Kalmar läns museums styrelse.
  • Vi arbetar för att våra föreningarna ska få del av regionala satsningar.
  • Vi är part i ett antal länsprojekt avseende kulturarv i Kalmar län, tillsammans med t ex Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet, Kalmar konstmuseum och Kalmar läns arkivförbund.


Medlemskap
Hembygdsförening eller annan ideell samhällsnyttig förening inom kulturarv kan ansöka om medlemskap i Kalmar läns hembygdsförbund. Medlemsavgiften är i dag 25 kr per föreningsmedlem och år, varav 13 kr går till Sveriges hembygdsförbund och 12 kr går till Kalmar läns hembygdsförbund.

Man kan också som enskild person eller som juridisk person gå in med stödjande medlemskap. Medlemsavgift för enskild medlem är 250 kr och för juridisk person 2 500 kr, varav 2 000 utgör avgift till Sveriges hembygdsförbund. Man får då Stenmuren. Stödjande medlemmar har inte rösträtt vid årsmötet.

En särskild medlemsförmån är 50 procent rabatt på entréavgift till Kalmar läns museum för alla våra medlemmar, såväl i medlemsförening som enskild medlem. Du får även rabatt på årskort.

Välkomna i Kalmar läns hembygdsförbund!
Lisbeth Svensson, ordförande

Förening:

Kalmar Läns Hembygdsförbund

Skapad av: (2021-03-11 13:54:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kalmar Läns Hembygdsförbund (2023-05-18 10:47:43) Kontakta föreningen