Uppskjutet årsmöte i din förening?

Varför ska man ha årsmöte?

 • När föreningen bildades utsågs ett antal personer som skulle sköta det praktiska – en styrelse.
 • Den har ansvaret att leda föreningen och ska dessutom sköta det ekonomiska.
 • Varje år hålls ett årsmöte där styrelsen redovisar en verksamhetsberättelse och avger en ekonomisk rapport. Medlemmarna har där möjlighet att påverka verksamheten och ska också ge styrelsen förnyat förtroende och eventuellt välja nya ledamöter.

Revision

 • På årsmötet väljs en eller flera revisorer.
 • När styrelsen har gjort ett årsbokslut granskas detta av revisorerna.
 • Efter genomgången kan revisorerna godkänna bokslutet och sedan föreslå årsmötet att ge styrelsen
 • ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Det är sedan årsmötet som beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Stadgar

 • Föreningens viktigaste dokument.
 • Ett ”avtal” mellan föreningens medlemmar och den valda styrelsen.
 • Årsstämman beslutar om stadgar.
 • Ingen utomstående kan klaga om ni inte följer stadgarna, däremot kan ex kommuner ha krav på
 • stadgarna för att ge bidrag.
 • Kontrollera era stadgar – vad står där?
 • Revidering av stadgar kräver ofta två föreningsmöten varav ett är årsstämma.

Normalstadgar

Stadgerekommendation för hembygdsförening:

 • 4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ
 • 4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.
 • 9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under xxxx månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Uppskjutet årsmöte?

 • Styrelsen kan frångå stadgarna om så krävs – men man måste kunna motivera det inför medlemmarna. Pandemi ett godtagbart skäl
 • Meddela medlemmarna om beslutet i rätt tid!
 • Skriv verksamhetsberättelse, gör årsbokslut och lämna till revisorerna
 • Styrelsen sitter kvar till nästa årsmöte enligt stadgarna
 • Verksamheten bedrivs enligt senaste årsmötesbeslut
 • Skjut inte upp för länge! Om omöjligt med fysiskt möte: Överväg ett digitalt möte

Problematik

 • Kontakta eventuellt kommun och bank
 • Styrelseledamot avgår/avlider: Styrelsen jobbar vidare fast med färre ledamöter
 • Ordförande/kassör avgår: Styrelsen kan inom sig utse en tillförordnad
 • Se till att det alltid är två personer som har firmateckningsrätt – var för sig - om det händer den ena något
 • Det går att ha två årsmöten samtidigt (2020 och 2021)

Digitala möten

 • Kan hållas trots pandemin
 • Idag ett beprövat medium. Finns flera verktyg, t ex Teams, Zoom, Google meeting
 • Även långväga medlemmar kan delta – men datorovana kan känna sig utestängda
 • Håll inte mixade möten med både fysiskt och digitalt närvarande
 • Komplicerade och diskussionskrävande frågor bör skjutas upp


Anna-Karin Andersson, vice ordförande i Sveriges hembygdsförbund


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2021-02-04 17:09:24)

Kontakta oss

 Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Box 104 391 21 Kalmar
 070-672 94 03 [email protected]