Stadgar


Stadgar för Kållandsö hembygds- & fornminnesförening antagna vid årsmöte den 7 mars 2001 och vid medlemsmöte den 6 juni 2001 reviderade vid årsmöte 28 mars 2015 och medlemsmöte 15 april 2015.

§ 1 Syfte

Föreningens syfte är att särskilt inom Otterstads socken insamla forntidsföremål för att på ett illustrativt sätt åt eftervärlden bevara våra förfäders levnadsförhållanden, redskap, möbler, husgeråd samt tavlor, fotografier, böcker m m. Samlingarna förvaras på hembygdsgården och i dess byggnader.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av enskild person som vill verka för föreningens syften. Stadgade avgifter skall betalas på sätt och tid som nedan föreskrivs. Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen utse den som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens verksamhet.

§ 3 Organisation

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av sju (7) personer, tre/fyra män och tre/fyra kvinnor. Dessa väljs på årsmötet och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare medan ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 4 Styrelse

Styrelsen i sin helhet är ansvarig för föreningens tillhörigheter samt äger rätt, om så fordras, tillsätta vaktmästare. Styrelsen skall verka för att samla in sådana föremål som finns ute i bygden och som kan vara av intresse att bevara för framtiden. De föremål som insamlats skall genom styrelsens försorg registreras på lämpligt sätt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta denne finner det behövligt, eller då minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen avger årligen till årsmötet berättelse över sin verksamhet för föregående år.

§ 5 Föreningens ekonomi

För att bli medlem i föreningen betalas en årsavgift, vars belopp beslutas av årsmötet. Medlem har rätt att utan särskild kostnad bese samlingarna. Icke medlem får bese samlingarna mot en avgift som fastställs av styrelsen. Ortens skolbarn äger under lärares ledning fritt bese samlingarna

§ 6 Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av årsmötet. Revisorerna skall framlägga revisionsberättelse för årsmötet.

§ 7 Årsmöte

Föreningen håller årsmöte senast i mars månad. Kallelse härtill sker genom meddelande i ortspressen minst en vecka innan årsmötet. Varje medlem, som betalt stadgad avgift, har vid omröstningar en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Val skall, om så begärs, ske med slutna sedlar.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av en protokollsjusterare
 • Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlys
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 •  Val av:
 •    a. ordförande för (nästkommande verksamhetsår) en tid av ett år
 •    b. halva antalet ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
 •    c. fyra styrelsesuppleanter
 •    d. två revisorer jämte två suppleanter
 •    e. arbetsutskott till det antal som årsmötet finner lämpligt
 • Fastställande av årsavgift
 • Motion, som av styrelsen eller av enskild medlem senast en vecka före årsmötet ingivits till styrelsen.
 • Övriga frågor

§ 8 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma utlyses av styrelsen eller skall sammankallas om minst tio procent av medlemmarna yrkar på ett sådant. Reglerna för årsmöte gäller i tillämpliga delar.

§ 9 Stadgeändring

Stadgeändring skall, för att vara gällande, antas med två tredjedels majoritet i oförändrat skick vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Ändring träder ikraft efter justering av det sista mötesprotokollet.

Förening:

Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening

Skapad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 14:22:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 14:22:07) Kontakta föreningen