Källakademin

Akademin för de friska källorna

Källakademin arbetar för att bevara och synliggöra de naturliga vattenkällorna i vår natur.

Källakademin

Det finns även massor av annat material som Källakademing gärna vill ha hjälp med att publicera i någon av Hembygdsförbundets skrifter.
De kan också komma till lämplig träff och berätta om projektet och källor i länet.

 

Håkan Kinnerberg
F E Elmgrens gata 2
553 16  Jönköping
Tel 036 13 21 99, 0705 16 81 85

 

Ny skrift om Källor i Småland och på Öland.

Boken ”Källor i Sverige” gavs ut 2006 av Källakademin och blev mycket uppskattad. Många läsare påpekade dock, att man gärna ville få fler källor detaljbeskrivna, så att man kunde åka ut och studera källor i hembygden.

Källakademin beslöt då att starta ett särskilt projekt för att få fram en skrift om Källor i Småland och på Öland. Att man valde denna region berodde på att det fanns dels ett stort underlag i form av inventeringar av källor, främst i Kronobergs län genom insatser av hembygdsföreningarna, dels ett intresse från Länsstyrelserna att få fram en skrift. Slutligen fanns också en grupp källkunniga personer, som var villiga att arbeta ut en skrift. Ett liknande projekt har startats i Dalarna och ett annat pågår i Blekinge.

Källakademin tillsatte en projektgrupp, som under flera år arbetat med en inventering av intressanta och besöksvärda källor i Småland och på Öland. Dessutom har ett stort antal teman (regionala särdrag, källtyper, vattentäkter, brunnskultur, musik, konst, källkult, Vilhelm Moberg, Linné, skydd och vård mm) relaterade till källor i ett regionalt perspektiv beskrivits. Arbetet har nu slutförts och presenteras i en skrift i form av en ringpärm med de allmänna avsnitten i en huvudtext (ca 60 sidor). I en bilaga för vardera av de tre länen lämnas en detaljerad beskrivning med färgbilder och kartor av en hand-full källor inom varje kommun, vilka sammantaget bedömts vara särskilt intressanta och besöksvärda. Ytterligare några källor i varje kommun presenteras i en tabell. Totalt omfattar dessa beskrivningar 166 sidor.

På vardera av de tre berörda länsstyrelserna utsågs en kontaktperson till projektet. Detta bedömdes särskilt angeläget, eftersom kunskap om källor är viktig även på myndighetsnivå för miljöövervakning, t.ex. för att uppnå det av Riksdagen fastställda miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Kontaktpersonerna bidrog med värdefull information och gjorde det också möjligt att dels få tillgång till kartor, dels kunna trycka skriften.

Kunskapen om källor har försämrats i samband med landsbygdens avfolkning och stordrift inom jord- och skogsbruk. Den nuvarande markanvändningen samt natur- och miljöförändringar har lett till att många källor tyvärr förstörts eller skadats och att de flesta kvarvarande källor inte vårdas längre. Vid inventeringen av källor har sålunda konstaterats, att många källor vuxit igen, dränerats ut, fyllts igen eller skadats på annat sätt, t.ex. genom stormfällningar och vid skogsavverkning. Åtskilliga källor kan inte längre återfinnas. Syftet med denna skrift är främst att sprida kunskap om ännu sevärda källor och hälsobrunnar från natur- och kultursynpunkt i respektive kommun och därigenom stimulera hembygdsföreningar, naturskyddsföreningar, markägare, myndigheter och andra att skydda och vårda sådana källor.

Skriften har presenterats vid informationsmöten i de tre länshuvudstäderna och blivit omnämnd i lokalpressen samt även genom en intervju i Sveriges Radio Jönköping. Det är en för-hoppning att skriften skall bli känd runtom i regionen, så att källintresserade människor i allmänhet och särskilt i hembygds- och naturskyddsföreningar kan besöka sevärda källor i resp. hembygd och därefter ta ansvar för skydd och vård av källorna. Skriften går nu att hämta från Källakademins hemsida: www.kallakdemin.se , liksom från respektive länsstyrelses hemsida. Skriften kan också beställas från Lars Kylefors, tel. 070-2491648, e-post: [email protected] till en kostnad av 250 kr inkl. frakt.

Gert Knutsson

Projektledare