Verksamhets – och ekonomisk plan för 2022


Verksamhets – och ekonomisk plan för år 2022                                           

                                                                
Bakgrund
Enligt Järfälla Hembygdsförenings stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa en verksamhets – och ekonomisk plan. 2022 års plan utgår ifrån stadgarnas §1, Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn från 2008 samt den 2017 antagna visionen: En levande hembygd öppen för alla. Citat ur föreningens stadgar:  ”Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Föreningens ändamål är att främst inom Järfälla kommun ge kunskap om bygden, bidra till samhörighet och hemkänsla i kommunen samt att vårda dess kulturarv…”

Verksamhetsplanen 2021
2021 års plan antogs vid årsmötet den 12 september 2021. Då var smittspridningen låg och pandemin förväntades långsamt klinga av. Så blev inte fallet, tvärtom skedde en ökning under senhösten och restriktionerna fortsatte. Det ledde till att hembygdsföreningens ambitioner och planer endast i begränsads utsträckning kunde förverkligas. Därför är 2022 års verksamhetsplan lik 2021 års plan.

Verksamhetsplanen 2022
Ökat samarbete med förskola och skola är fortsatt ett prioriterat område, liksom att nå fler unga samt nyinflyttade. Föreningen vill öka sin synlighet både i det offentliga rummet och i civilsamhället. Vikten av ett historiskt perspektiv när samhället växer, ska föreningen lyfta fram, bl.a. i remissyttranden. Informations-och rekryteringsinsatser behövs för att föreningen ska få nya medlemmar. Att bevara, lyfta fram och stärka kulturarvet och kulturmiljöerna är grundpelare i föreningens arbete och ska genomsyra all verksamhet.

Program och arrangemang
Under 2022 räknar hembygdsföreningen med att successivt återgå till normal programverksamhet med minst ett program per månad utom i juli. Den 20 mars hålls årsmöte, den 20 april arrangeras Fagning vid Snåltäppan och den 15 maj en vandring i Jakobsbergs Folkhögskolas park. Vidare planeras invigning av nya museilokaler i Skälby Gård samt någon form av firande tillsammans med kommunen under Nationaldagen den 6 juni. I september anordnas traditionellt Kulturarvsdagen, detta år med temat Hållbart kulturarv.

Järfälla Hembygdsblad
Föreningens medlemstidning utkommer med fyra nummer om året: februari, maj, augusti och november. På senare år har tidningen tryckts i färg, vilket uppskattats av läsarna. Sidantalet har utökats till 20, jämfört med tidigare 16. I det växande Järfälla med stor inflyttning är de historiska perspektiv som hembygdsbladet ger i sina artiklar viktiga för samhörighet, hemkänsla och lokal identitet. Bladets innehåll ska spegla hela Järfälla. Fortsatt skanning sker av äldre hembygdsblad för publicering på hemsidan.
 
Museer
Järfälla Hembygdsförening har inte lyckats samla föreningens föremål på en plats efter uppsägningen 2017 från Jakobsbergs bibliotek. För närvarande finns föremål utställda på två ställen, som föreningen har avtal om: Huset på höjden och Skälby Gård. Det nya hembygdsmuseet i Skälby Gårds annex invigs under året.

Görvälns gårdsmuseum drivs i samverkan mellan kommunen och hembygdsföreningen.
Lokalen ägs av kommunen liksom större delen av föremålen. Hembygdsföreningen ansvarar för att hålla ordning, öppet vid vissa tider och ha visningar.

Bolindermuseet i Kallhäll har hembygdsföreningen ett nära samarbete med. En del av     föreningens Bolinderföremål finns där.

Sociala medier
Hembygdsföreningen har en hemsida inom Sveriges Hembygdsförbunds portal. Under 2021 har förbättringar av portalen skett bl.a. efter synpunkter från vår förening. Genom Facebook tillhandahåller föreningen lättillgänglig information om aktiviteter och uppgifter, vilket kan öka kunskapen om Järfälla samt leda till att nya grupper nås. Målet är att alltfler invånare ska hämta information från hemsidan och Facebook.

Dokumentation
Kulturarv och kulturmiljöer, Järfällabors och organisationers minnen, foton m.m. dokumenteras och kunskapen sprids på olika sätt av hembygdsföreningen: genom program, hembygdsbladet och skrifter. Föreningens hembygdsfotograf dokumenterar program och händelser bl.a. till hembygdsbladet. Föreningen medverkar till att utveckla flera kanaler för spridning av kunskap. Med Klackenbergs böcker och papper har hembygdsföreningen ett avtal om försäljning av föreningens skrifter. Under 2021 har föreningen tagit fram ett bokmärke med information om föreningens ändamål och arbete, som kommer att användas i marknadsförings- och rekryteringssyfte.

Samarbete med Järfälla kommun och föreningar
Hembygdsföreningens samarbete med kommunen gäller flera olika enheter i kommunen, främst Järfälla Kultur och Järfälla Bibliotek. Sedan 2019 har Kultur- demokrati- och fritidsnämnden och hembygdsföreningen en överenskommelse om samverkan som tydliggör våra respektive roller inför och under nationaldagsfirandet. En framgångsfaktor är även samarbetet föreningar emellan. Folkets Hus i Kallhäll, Jakobsbergs Folkhögskola och Naturskyddsföreningen är exempel på goda samarbetspartner. Föreningen kommer fortsatt verka inom det civilsamverkansråd för integration som kommunen inrättade 2021.

Opinionsbildning och medlemsrekrytering
Hembygdsföreningen vill påverka samhällsutvecklingen bl.a. genom att besvara remisser och medverka i opinionsbildande sammanhang, i möten med invånare och beslutsfattare. Under pandemin har möjligheterna att mötas och synas publikt varit begränsade. Vi hoppas att  snart kunna återuppta våra kontakter med skolor, med andra föreningar, med olika kommunala enheter, med allmänheten och erbjuda vår kompetens i olika former. Vår rekrytering ska bli effektivare bl.a. genom riktade insatser till nya invånare och till förskolor och skolor.

Finansiering
Järfälla Hembygdsförenings inkomster kommer huvudsakligen från medlemsavgifter. En del frivilliga gåvor inflyter också. Kulturbidrag kan sökas hos kommunen. För 2022 har föreningen fått 12,000 kr för etableringen av hembygdsmuseet i Skälby Gård. Föreningens medverkan i publika arrangemang innebär ofta god bokförsäljning och nya medlemmar, viktiga inkomstkällor. Dessa har minskat rejält under pandemin. Dessutom innebär hyra för lokaler av Skälby-Barkarby bygdegårdsförening på grund av större yta, en årlig mindre kostnadsökning jämfört med lokalen i Folkets Hus – men det betyder också möjligheter att visa våra föremål och förbättrade kontakter med förskolor och skolor. Den största posten kostnader för föreningen utgörs av tryckning och distribution av hembygdsbladet. Denna kostnad ökar årligen. Etablering av ”det nya” hembygdsmuseet i Skälby gård ger en kostnad även 2022, som delvis täcks av kulturbidraget från kommunen.2021, men det är en investering och engångsutgift. Föreningen beräknas under 2022 ha en obetydlig kostnad för sin programverksamhet.  

Styrelsen   

Förening:

Järfälla Hembygdsförening

Skapad av: Carina Ingerby (2019-04-01 09:50:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Carina Ingerby (2022-04-06 10:17:08) Kontakta föreningen