Verksamhets – och ekonomisk plan för 2019


Verksamhets – och ekonomisk plan för 2019
Enligt Järfälla Hembygdsförenings stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa en verksamhets – och ekonomisk plan för det kommande året. 2019 års plan utgår ifrån ändamål och uppgifter som fastställts i stadgarna samt Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn antagen 2008 och den år 2017 antagna visionen. Visionen lyder: En levande hembygd öppen för alla med de förklarande underrubrikerna
• Vi ska värna kulturarvet över tid
• Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
• Vi ska verka i lands-och stadsbygd
• Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
• Vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer
Visionen stämmer väl med de mål som föreningen haft sedan 2015. Vi kommer att arbeta för ett ökat samarbete med förskola och skola, medverka i kommunens integrationsarbete, öka vår synlighet i lokalsamhället, genomföra informations-och rekryteringsinsatser, stärka vårt arbete med att bevara och sprida kunskap om kommunens kulturmiljöer.
Program och arrangemang
Minst ett arrangemang per månad utom i juli ska anordnas. Ämnen och teman ska vara varierade och lockande. Våren 2019 års program är klara, varav Nationaldagen kräver stora insatser från föreningen, även om kommunen numera är samordnare. Slåtter genomförs den 18 augusti och Kulturarvsdag den 8 september. Föreningen medverkar liksom tidigare år i Stockholm Hemslöjds Kul med ull den 12 oktober i Kallhälls Folkets Hus. I maj invigs det nya hembygdsmuseet i Huset på Höjden.
Järfälla Hembygdsblad
Föreningens medlemstidning utkommer med fyra nummer om året: februari, maj, augusti och november. Omslag i färg, även hela nummer i färg, har prövats några år och detta kommer att fortsätta. I ett växande samhälle med stor expansion och ökande inflyttning är de historiska perspektiv som hembygdsbladet ger i sina artiklar viktiga för hemkänsla och lokal identitet. Bladets innehåll ska spegla hela Järfälla.
Museer
Lokalfrågan för Järfälla Hembygdsmuseum fick en lösning under 2018. Efter sex år på Jakobsbergs bibliotek blev museet uppsagt därifrån hösten 2017 p.g.a. minskad lokalyta för biblioteket. Ett avtal har slutits med Järfälla Kultur om nya lokaler i Kultur-och aktivitetshuset Huset på Höjden. Museet kommer att designas på ett nytt sätt utifrån ett nytt koncept. Invigningen sker i slutet av maj. Hembygdsmuseet berättar, genom under många år insamlade föremål, kommunens historia. Det erbjuder hembygdskunskap till allmänhet, skolor och organisationer.
Görvälns gårdsmuseum visas för enskilda och grupper efter kontakt med föreståndaren Kåre Andersson. Gårdsmuseet drivs i samverkan mellan kommunen och hembygdsföreningen. Föremålen ägs till största delen av kommunen, liksom lokalen, medan hembygdsföreningen ansvarar för att hålla ordning, hålla öppet vid vissa tider och ha visningar. Vid större arrangemang som Nationaldagen har museet alltid öppet.
Förutom hembygdsföreningens två museer finns Bolindermuseet som hembygdsföreningen har ett nära samarbete med även fortsättningsvis.
Sociala medier
Hembygdsföreningen har en hemsida inom Sveriges Hembygdsförbunds portal. Under 2018
skapades en ny struktur för denna, vilket lett till ett omfattande arbete för föreningens
administratör. Under 2019 kommer intrimning att ske. Genom Facebook tillhandahåller
föreningen lättillgänglig information om föreningens aktiviteter och uppgifter, vilket kan öka
kunskapen om Järfälla samt att nya grupper nås. Målet är att alltfler invånare ska hämta
information från hemsidan och Facebook. Föreningen bytte e-postadress 2018.
Dokumentation
Kulturarvet dokumenteras och sprids på olika sätt av hembygdsföreningen. Kontakten med
arkeologer och släktforskare betyder mycket. Vi sprider deras kunskap genom program,
hembygdsbladet och skrifter. Järfällabors minnen från gångna tider söker vi också, liksom
organisationers, företags och verksamheters historia. Vi vill utveckla flera kanaler för
spridning av kunskap. Under 2018 inledde kommunen ett arbete med att förnya de
kulturskyltar som hembygdsföreningen varit med om att ta fram. Hembygdsföreningen har
en referensgrupp som tillsammans med kommunen arbetar med detta. Under våren 2019
invigs de nya skyltarna. Föreningen har 2018 tagit fram en kalender/almanacka för 2019 med
gamla skolplanscher, utlånade av Vattmyraskolan. Kalendern har sålts vid föreningens
arrangemang och även bl.a. hos Klackenbergs böcker och papper.
Samarbete med Järfälla kommun och föreningar
Hembygdsföreningens samarbete med kommunen gäller flera olika enheter i kommunen,
främst Järfälla Kultur och Järfälla Bibliotek. Inför 2019 års nationaldagsfirande har Järfälla
Kultur och hembygdsföreningen träffat en överenskommelse om samverkan som tydliggör
våra respektive roller inför och under arrangemanget. Järfälla bibliotek och
hembygdsföreningen fortsätter under 2019 att samarbeta i projektet Järfälla läser. En
framgångsfaktor är även samarbetet föreningar emellan. Folkets Hus i Kallhäll och
Jakobsbergs Folkhögskola är ett par exempel på detta. Civilsamhället får styrka genom
gemensamma satsningar och projekt.
Opinionsbildning och medlemsrekrytering
Hembygdsföreningen ska fortsätta påverka samhällsutvecklingen bl.a. genom att besvara
remisser och medverka i opinionsbildande sammanhang, i möten med invånare och
beslutsfattare. Vi ska arbeta för att vara synliga bl.a. vid tillfällen som Järfällafestivalen,
Barkarbystadens dag och Kallhälls marknader. Vi ska erbjuda vår kompetens till skolor,
andra kommunala enheter och vid guidade bussturer för t.ex. pensionärsorganisationer och
nyanlända. Vår rekrytering ska bli effektivare bl.a. genom riktade insatser bland nya
invånare. Vår rekryteringsplan vässas årligen.
Finansiering
Järfälla Hembygdsförenings inkomster kommer huvudsakligen från medlemsavgifter. En del
frivilliga gåvor samt bidrag vid föreläsningar och bussturer inflyter också. Ett kulturbidrag
lämnas av kommunen för medverkan vid Nationaldagen. År 2019 uppgår bidraget till 41.000
kr. Den största posten kostnader utgörs av tryckning och distribution av hembygdsbladet.
Föreningen har låga kostnader för sin programverksamhet.
Styrelsen

Förening:

Järfälla Hembygdsförening

Ändrad av: Järfälla Hembygdsförening (2019-04-01 09:50:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Järfälla Hembygdsförening (2019-04-01 09:50:59) Kontakta föreningen