Stadgar

antagna vid föreningens konstituerande sammanträde den 10 mars 1974 i Barkarby Tingshus, ändrade den 19 februari 1995, den 20 september 2000 och den 18 mars 2012.

§ 1 Uppgifter
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Föreningens ändamål är att främst inom Järfälla kommun ge kunskap om bygden, bidra till samhörighet och hemkänsla i kommunen samt vårda dess kulturarv.

Föreningen vill nå dessa syften bl.a. i samarbete med kommunens föreningar och kommunala organ, t.ex. genom

att verka för dokumentation av kommunen i gången tid och i nutid
att ta initiativ till informationsmöten, utställningar, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden
att medverka till vård och bevarande av natur och kulturminnen samt beakta betydelsen av traditioner och landskapsmiljö vid samhällets omdaning
att vara remissorgan i ärenden som berör föreningens verksamhet.

§ 2 Medlemmar och avgifter
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person, företag, institution och ekonomisk eller annan förening som är intresserad av föreningens syften. Medlem erlägger en vid årsmötet beslutad årsavgift. Denna berättigar till medlemskap under ett verksamhetsår. Har medlem ej erlagt avgift under första halvåret nästkommande år beslutar styrelsen om uteslutning.

§ 3 Föreningens organ
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte
b) Styrelse
c) Verksamhetsansvariga

§ 4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas senast under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna och/eller sker genom medlemsblad senast tio dagar före mötet.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Styrelseberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Beslut om antalet styrelseledamöter (se §6)
7. Val av ordförande för två år
8. Val av vice ordförande för två år
9. Val av kassör för två år
10. Val av sekreterare för två år
11. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för två år
12. Val av två revisorer och en ersättare för ett år
13. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbund
14. Val av valberedning – sammankallande plus två ledamöter och en ersättare
15. Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
17. Redovisning av verksamhets- och ekonomisk plan
18. Övriga frågor

§ 5 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte, styrelsen eller när minst 25% av föreningens medlemmar påyrkar detta. Kallelse utsänds till medlemmarna och/eller sker genom medlemsblad senast tio dagar före mötet.

§ 6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

Uppgifter:
a) att bland styrelsens ledamöter fördela de funktioner som erfordras
b) att inom eller utom styrelsen utse verksamhetsansvariga
c) att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet
d) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper
e) att i övrigt arbeta enligt föreningens ändamål i §1.

Ordföranden kallar styrelsen på eget initiativ eller då någon av styrelsens ledamöter begär sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter uppgår till minst fem.  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Firmateckning
Föreningens tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den
eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 9 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. För ändring fordras 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar.

§ 10 Föreningens upplösning
Uppkommer fråga om föreningens upplösning behandlas denna vid två på varandra följande årsmöten och vid beslut gäller 3/4 majoritet av vid mötena närvarande medlemmar. Föreningens tillgångar tillfaller Järfälla kommun eller det organ som denna beslutar.