Järfälla hembygdmuseum

Hembygdsmuseet i Jakobsbergs bibliotek har flyttat

Februari 2018
Museet har flyttat från Jakobsbergs bibliotek och saknar f.n. lokal och kan inte besökas. Kontaktperson: Thea Dulz Jonsson, tel. 070-2085340, e-post: [email protected].

Detta är Hembygdsmuseet och hur det byggts upp:
Hembygdsmuseet har inretts i olika etapper med start 1985. Det omfattar nu 18 montrar jämte en del större föremål utanför montrarna. Nedan presenteras kortfattat montrarnas innehåll. I övrigt hänvisas till de skylttexter som finns i museet. Vidare finns pärmen ”Hembygdsmuseet Barkarby skola”. Den upptar alla föremål, som finns i montrarna samt också i en del fall donatorers namn. Med reservation för ändringar.

Järfälla Hembygdsförenings samling av föremål låg tidigare i Barkarbyskolan. Hembygdsmuseet i Barkarbyskolan, som då var det officiella namnet, började inredas 1985. 2001 invigdes museet. Det omfattade då 15 montrar jämte en del större föremål utanför montrarna. Under hösten 2011 flyttades museet till biblioteket i Jakobsberg.
Vid invigningen där den 13 oktober 2011, ändrades museets namn till till Järfälla Hembygdsmuseum. Det skedde i samband med ett officiellt arrangemang, där man berättade om alla museer som finns i Järfälla. Under fanfarer av Åke och Fredrik Hedbom klippte så Lars Gustafsson j:r bandet och förklarade museet invigt. Det omfattar nu 18 montrar. Här berättas och presenteras montrarnas innehåll. Vidare finns pärmen ”Järfälla Hembygdsmuseum” utlagd. Den upptar alla föremål och i vissa fall donatorer av föremålen som finns i montrarna.

Monter: Järfälla kyrka
Kyrkans tillkomst är under 1100-talet. Här visas modeller utförda av Birgitta Johansson, som visar kyrkans byggnadshistoria i fyra etapper, 1100, 1300, 1500 och 1800-talen. Vidare fi nns Gustav Vasas bibel från 1541. Den är skänkt till Järfälla kyrka av VD Birger Dahlérus och civilingenjör Stellan Mörner, båda Bolinders fabriker i Kallhäll och Överste Bertil Lilliehöök på Molnsätra. Kyrkan har sedan deponerat den till Järfälla Hembygdsförening. På mellersta hyllan finns en del fornfynd och stenyxor från olika platser i Järfälla. På nedersta hyllan fi nns bruksföremål bl.a sockertoppslåda med kniv samt hantverksverktyg, borrsväng och trätvingar.

Monter: Posten i Barkarby och Järnvägsstationen i Barkarby
Järnvägen från Stockholm och genom Järfälla byggdes på 1870-talet. Den 1 januari installerades ett Postbetjäningsställe i Barkarby, Den förste poststationsföreståndaren
blev arrendatorn på Barkarby gård, Per August Borg. Den 22 februari 1875 meddelades det att fjärdingsman C L Hagberg utnämnst till Poststationsföreståndare i Barkarby.
I montern visas arbetsmateriel, som använts under olika tidsperioder i kassatjänsten på Posten. En del foton visar de lokala chefer som funnits på Posten i Barkarby under åren. Posten fl yttades 1877 till Jakobsbergs järnvägsstation, då järnvägen blivit klar dit. 1908 återkom Posten till Barkarby, som fanns där på olika platser tills verksamheten lades ner 2002 i november. På de nedersta hyllorna presenteras Barkarby järnvägsstation med foton på järnvägsstationen från olika tedsperioder. Där fi nns också personbiljetter och
fraktsedlar samt signallykta och meddelandeväska.

Monter: Bolinders industrier
Vi har tidigare haft tre montrar med föremål från Bolinders industrier, men två av montrarna har vi flyttat över till Bolindermuseet i Kallhäll då detta öppnade. Vi har behållit en monter, som visar föremål från tillverkningen. Längst ner i montern finns en Bolinder Babyspis, en leksaksspis tillverkad i gjutjärnsmaterial. Den har tillhört Maja Pettersson som var syster till Olle Pettersson. Han har skänkt spisen till hembygdsmuseet.

Monter: Spånga – Järfälladräkten m.m.
Här finns bilder på dräkten och handstickade dockor klädda i dräkten samt en bordlöpare komponerad och vävd av Gullan Holmström Kallhäll med utgångspunkt av dräktens kjol.
Bland övriga föremål kan nämnas ett hundskattemärke från 1884, där hunden förmodligen ägts av godsägare J G Törnblom på Viksjö gård och upphittas på en kolonilott där. Vidare en kapsel till en svagdricksfl aska från bryggeriet i Barkarby, som fanns mellan 1924–1932 samt en lådkamera tillverkad vid Weist kamerafabrik i Jakobsberg i början av 1950-talet.

Monter: Lars Gustafsson j:r
Översta hyllan, kristallmottagare med högtalare och hörlurar, skänkt till Lars Gustafsson j:r av Signe Karlsson, LG:s lärare i Barkarby skola 1932-34, småskolan. Själva kristallen med hållare utbytt på 1940-talet av LG:s kusin Gunnar Edvinsson, som fi ck överta anläggningen. Pall tillverkad i skolslöjden av LG j:r någon gång mellan 1934-1938. Järfällaboken författad av Lars Gustafsson j:r 1952-1957. Mellersta hyllan, bricka, ärmstock och blombord tillverkade av LG j:r i skolslöjden i Barkarby skola, mellan 1934-1938.  Nedersta hyllan, tidningsartikel ”Pojken som lekte stins” ur tidningen Signalen
20 oktober 1932. Signalen var järnvägsmännens fackliga organ. Signaturen la Vendel var konduktör på SWB järnvägen vid denna tid. Bild på LG j:r är från 1932, utdrag ur klassfoto av klass 1 i Barkarbyskola hösten 1932. LG j:rs stinsflagga är från 1932 och så finns det rester av hans leksakståg med räls.

Monter: Fransborg
1861 flyttade häradsdomare och kyrkvärden Frans Sporrong in i Fransborg, Barkarby. Huset fanns redan sedan länge men har fått namn efter den nya ägaren. Han kom från Lilla Björkeby. Tidigare var han arrendator på Veddesta gård, där han efterträdde sin far Per Sporrong.  1914 flyttade slaktmästaren Axel Ahlsén in på Fransborg. Han kom från
Stora Frösunda i Solna Hans son Erik, som är slaktarlärling, hjälper sin far med slakteriet. Men mest hjälp i arbetet har han av dottern Alice, som tidigt fått lära sig att slakta. Hon skötte också åkerbruket som tillhörde gården. I montern fi nns också ett foto där man ser Alice plöja åkern. Dottern Märta förestod Posten, som var inredd i en av byggnaderna på Fransborg.  I montern finns föremål från slakterirörelsen och hushållet. Man hade också på Fransborg matservering för flygarna från Ljungbyhed och Malmslätt under
deras sommarövningar på F 8 Barkarby. Föremålen i montern har skänkts av Alice Ahlsén.

Monter: Hushållsföremål

I två montrar visas här olika bruksföremål som har använts i Järfällahem. Från Märta Jansson i Kallhäll, född 1915, har vi fått hushållsföremål tillverkade i trä av hennes far, i början av 1900-talet i föräldrahemmet i Ångermanland och som Märta fi ck med sig då hon flyttade till Järfälla.Vidare finns här ett spadblad som hittats vid båtsmanstorpet på Håga och som Lars Gustafsson j:r fått som gåva.

Monter: Leksaker 1940-60-talet från Jakobsberg
Leksaker från ett hem i Jakobsberg på 1960-talet. På nedersta hyllan finns en dockvagn, som givaren fick av sin morbror, som tillverkade den till hennes 5-årsdag 1941. Inredningen i vagnen hade andra släktingar till henne tillverkat.

Monter: Handformarverktyg från Bolinders, Tallrikar, Järfällamotiv, Bele Barkarby
Handformarverktygen har en av bruksarbetarna själv tillverkat. 1933 slogs Barkarby IS och Skälby SK samman och man antog namnet IK Bele Här visas bilder, fotbolls och andra idrottsprogram samt klubbnålar och märken från olika perioder. Charles Barkenäs, som har skänkt Beleföremålen till museet var en stor arbetsmyra och idégivare under de framgångsrika åren på 1960 och 1970-talen.

Monter: Hammars trädgårdsmästeri i Skälby
I början av 1920-talet kom trädgårdsnäringen i stor skala till Skälby. Trädgårdstomterna
i Hässelby hade tagit slut. För nyetablering fanns då Skälby att tillgå. Där fanns mycket mark som var obrukad. Trädgårdsnäringen kom att dominera näringslivet i Skälby. Som mest fanns det ca 65 trädgårdsmästerier i Skälby. Sedan 1950-talets mitt har de flesta trädgårdsmästerier upphört, då andra generationen i trädgårdsfamiljerna tvekade till att överta verksamheten.  1928 startade Sten Hammar ett trädgårdsmästeri vid Vegavägen. Han kom från Hässelby där han hade arbetat i ett trädgårdsbruk men ville nu etablera sig i Skälby. Hans trädgård omfattade som mest ca 8 500 kvadratmeter med 6 växthus och bänkfönster. På friland odlades det bär. I växthus och bänkar tomater och gurkor samt blomsterlökar. Två årsarbetare och en säsongsarbetare var sysselsatta med driften av trädgårdsmästeriet. Omkring 1970 upphörde han med den företagsmässiga driften. Därefter hade han viss odling i mindre skala som hobby. I de två montrarna finns redskap och föremål som använts i trädgårdsdriften och i hushållet. Sten Hammars dotter Sylvia Hammar har skänkt föremålen till museet.

Monter: Värdshuset Lasse-Maja Barkarby
Det var i slutet av 1600-talet, som friherrinnan Brita Cruus fick tillstånd att öppna krog och gästgiveri i Barkarby. Gästgiveriet var en naturlig rastplats för dåtidens resande.
Krogen har senare fått sitt namn efter den berömda stortjuven Lasse-Maja, som i kvinnokläder gjorde sina tjuvraider. År 1812 dömdes han för stölden av kyrksilvret i Järfälla kyrka. Som straff fick han slita spö på Barkarby torg. Han förpassades så småningom att sitta fängslad på Carlstens fästning vid Marstrand.  I montern finns servis, matsedlar och restaurangnotor, samt en hel del foton på krögare och på inredningen. På monterns kortsida finns en förteckning över samtliga gästgivare från 1671 till 1907 och därefter en förteckning över alla café- och restauranginnehavare från 1907.

Monter: Johansson sko AB, Barkarby
Till de äldsta företagen i Barkarby hör Johanssons sko AB. Företaget bildades 1947 men i realiteten har den en historia sedan 1920-talets början. Josef Johansson flyttade till Barkarby 1920. Han var utbildad skomakare i Stockholm. 1929 öppnade han ett eget skomakeri vid Döbelnsgatan 60 i Stockholm. Han började söka kunder i Barkarby. Han satte upp anslag på Barkarby station att han tog emot skomakeriarbeten. Vid tågresan varje dag intill sitt skomakeri i Stockholm gick han igenom tågvagnarna och ropade ut att han kunde ta emot skor för lagning på morgonresan och sedan lämna skorna lagade vid hemresan på kvällen. Han var på det sättet en tidig marknadsförare. Mellan 1938-1947 blev han anställd som föreståndare för skomakeriet på flygflottiljen F 8 i Barkarby. Han flyttade också ut sin verkstad från Stockholm till sin bostad på Sigillvägen, där han arbetade med skomakeriet på kvällar och helger. 1947 när han pensionerades från F 8 startade han och sonen Sven skomakerifirman i Barkarby. Nu började han med nytillverkning av skor, utvidgade med butik och lager. Sandaler var huvudprodukten till omkring 1970 samt slippers och träskor. Sedan 1970 blev träskorna huvudprodukten. Även barnskor tillverkades. Firman drevs av Sven Johansson, Josefs son och Svens maka Greta och deras son Ola. 1980 var det fyra anställda i företaget. Fram
till 1984 sålde firman sina produkter förutom till grossister även i egen affär, Barkarby-toffeln, inredd i gästgiverigården vid Barkarby torg. Ola Johansson driver nu firman i tredje generationen. Han har skänkt samtliga föremål till museet. Längre ned i en av montrarna finns en äldre modell av mobiltelefon från 1980-talet, med batterier, takantenn för bil och laddare, som Kjell Lindström i Viksjö, använt i sin tjänstgöring på Järfälla kommun.

Monter: Knut Strand och Järvafältet
Båda montrarna ägnas helt åt Knut Strand. Han var skogsmästare på Järvafältet 1927-1963. Han ansvarade för den civila skötseln av skogen då Järvafältet helt disponerades av militären som övningsfält och förläggning av militärer. Vid sin pensionering 1963 fick han han mottaga plaketter och förtjänsttecken från från de regementen som disponerade Järvafältet samt också förtjänsttecken från kommendantstaben i Stockholm, som han arbetade för på Järvafältet. Vidare andra gåvor från Järfälla kommun och enskilda
personer. En del av dessa föremål och Knuts arbetsmaterial fi nns med i montrarna,
liksom en del fotografier som visar olika delar från hans verksamhet. Han var också aktiv i Järfälla Hembygdsförening från dess start 1974. Där ledde han också många vandringar på Järvafältet, som han kände utan och innan, då militären lämnade Järvafältet. Han medverkade också med många föreläsningar vid hembygdsföreningens träffar.
Föremålen har skänkts av Knut Strands son Carl Gösta Strand och Sylvia Strand maka till Knuts andra son Anders.

Monter: Alfaskops dataterminal på 1960-talet
I mitten på 1960-talet startade Standard Radio & Telefon AB i Veddesta, utveckling av dataterminalen Alfaskop. Från en medlem i Veteranklubben Alfa, Dag Andersson, som också var med och konstruerade dessa terminaler, har vi fått den här utrustningen med datorskärm, tangentbord, rullboll och minnesenheter samt instruktionsfolder.

På väggarna ovanför och bredvid montrarna finns fotografier och andra
större föremål.

1. Olika flygplan, paradfoton, F 8:s fana, och diplom från F 8:s verksamhet på Barkarby. Divisionsemblem, Svea flygflottilj F 8, symbol för 1:a divisionen F 8 Designer: Vpl flygförare Ludvig Lindgren år 1941. På en skärm finns på två sidor foton av de flygplan som funnits på F 8. Två förgyllda kronor i gjutjärn, som funnits på ingångsgrindarna till flygflottiljen. Alla dessa föremål har skänkts till museet av Åke Lundberg Barkarby, som var officer på F8.
2. Två målade tavlor som visar biografsamlings- och cafélokalen vid Aspnäs utmed gamla Enköpingsvägen och Tuve Ekenstedts bostadshus. Ekenstedt drev verksamhet där. Tavlorna har skänkts av Monica Ekenstedt, som är sondotter till Tuve Ekenstedt.
3. Två målade tavlor av Sven Adolf Andersson, som bodde på Rodervägen 6 i Barkarby. En av tavlorna visar hans bostadshus och den andra tavlan, är motivet Barkarby torg.
4. Järfälla Musikkårs första dirigentuniform, buren av dess förste dirigent Bengt Hedbom och som han har skänkt till museet.
5. En förskolegrupp vid Orgona förskola har tillsammans med sina ledare besökt huset på Castorvägen 8, där det tidigare låg en snickeriverkstad. Därefter har man tillsammans arbetat fram ett material med foton och teckningar. Sedan har man monterat det i ett fönster som tillhört huset. Förskolan har skänkt fönstret till museet.