Stadgar


 

Stadgar för Jämshögsortens Hembygdsförening

Fastställda den 28 december 1966. Reviderade (§ 2 och§ 12) den 7 februari 1975.

 

Föreningens uppgift

§ 1

Föreningens syfte och mål är att inom Jämshögsbygden verka för kultur- och naturskydd, först och främst genom att stärka kärleken till hembygden samt att öppna och vidga sinnet för dess traditioner och minne, vidare genom att uppteckna och bevara sägner, berättelser och folkseder samt alla slags uppgifter av intresse för bygden. Ävensom att verka för att alla föremål, som kunna belysa bygdens kulturhistoria, näringsliv och folkseder, på ett värdigt sätt tillvaratages, antingen i sin ursprungliga miljö, eller i ett särskilt museum, som föreningen kan komma att uppföra eller iordningställa på plats, som föreningen eller dess styrelse beslutar. Alla åtgärder, som vidtages för att försköna eller vidmakthålla bygdens kultur, skall föreningen städse beakta och stödja. Föreningen må icke i sin verksamhet låta sig påverkas av någon särskild politisk, social, religiös eller annan strömning i samtiden.

 

Medlemskap i föreningen

§2

Föreningsmedlemmarna utgöras av årsmedlemmar, ständiga medlemmar och hedersledamöter.

Medlemsavgiften fastställes av årsstämman.

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen väljas person, som på särskilt sätt främjat de syften som föreningen företräder. Hedersledamot, som icke erlägger någon avgift, väljes å föreningens årsstämma med minst 4/5 majoritet.
 

Styrelse och arbetsutskott

§3

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter. Ledamöterna skall om möjligt representera olika delar inom föreningens verksamhetsområde.

§4

Styrelse väljes å ordinarie årsstämma och för en tid av två år. Halva antalet styrelseledamöter skola årligen avgå. Fyllnadsval, på grund av uppkommen vakans, skall företagas på nästföljande årsstämma. Ordföranden och v. ordföranden väljes av årsstämman. I övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig med kassör, sekreterare och v. sekreterare. Styrelsen kallas till sammanträde genom ordföranden före varje årsstämma samt i övrigt då föreningens angelägenheter så påfordra.Beslut fattas med öppen omröstning och enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§5

Styrelsen skall ha sitt säte i Jämshögs kyrkby. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens tillgångar, dess förvaltning och arbete.

§6

Styrelsen utfärdar erforderliga instruktioner för sekreteraren, kassaförvaltaren och arbetsutskottet samt avgiver till årsstämman berättelse över verksamheten under sistförflutna arbetsår. 

§7

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter av vilka en utses till ordförande.

§8

Arbetsutskottet skall verkställa styrelsens och föreningens beslut, förvalta och inför styrelsen ansvara för föreningens tillgångar.Utskottet ska förbereda de ärenden, som ska föreläggas styrelsen, avgiva förslag till styrelsens årsberättelse, upprätta program och föredragningslista för föreningens sammanträden, handhava och expediera löpande ärenden samt besluta i sådana ärenden som kräva omedelbart avgörande.

§9

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Dessa skola, åtföljda av styrelseberättelse, överlämnas till revisorerna senast den 15 febr. årligen. Revisorerna, vilka äga rätt att när som helst taga del av räkenskaperna ävensom av styrelsens och föreningens protokoll, skola årligen före den 1 april till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§10

Sekreteraren åligger: att föra protokoll över de sammanträden som inom föreningen hålles, förestå och ansvara för föreningens korrespondens, föra medlemsmatrikel samt inventarieförteckning samt tillse så att de beslut som av styrelsen och arbetsutskottet fattas bringas till verkställighet.

§11

Kassaförvaltaren åligger: att uppbära inflytande penningmedel, att handhava och inför styrelsen och dess arbetsutskott ansvara för medlen ifråga samt att på ett överskådligt sätt föra föreningens räkenskaper. Vidare åligger det kassaförvaltaren (kassören) att verkställa utbetalningar enligt styrelsens och arbetsutskottets beslut.

§12

Ordinarie årsstämma skall hållas före juni månads utgång. Plats och tid skall av styrelsen bestämmas. Kallelse till årsstämma skall kungöras på sätt som årsmötet fastställer. Extra stämma hålles då styrelsen så finner erforderligt och skall kungörels härom ske på samma sätt som till ordinarie årsstämma.

§13

På föreningsstämma äger envar medlem som uppnått 18 års ålder och betalt årsavgiften och personligen är närvarande en röst.

§14

Stämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som kommit tillstädes. Ingen får deltaga i beslut i ärende vari vederbörande har enskilt intresse som kan anses vara mot föreningen stridande. Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som gäller hedersledamotskap, ändring av föreningens stadgar och beslut om föreningens upplösning. Omröstning sker öppet, därest ej sluten begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. Vid varje stämma skall protokoll föras.

§15

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordf. för mötet
2. Val av sekr. för d:o
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens berättelse
5. Revisorernas berättelse

6. Besluta om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande
8. Val av v. ordförande 
9. Val av styrelseledamöter efter dem som är i tur att avgå
10. Val av styrelsesuppleanter
11. Val av 2 revisorer och samma antal revisorssuppleanter
12. Besluta i ärenden som av styrelsen framlagts

§16

Nya frågor må kunna väckas vid de tillfällen då föreningen sammanträder. Dock skall väckt fråga hänskjutas till styrelsen för utredning.. I brådskande ärenden har mötet rätt att överlåta åt styrelsen att fatta beslut. I övriga fall uppföres frågan på nästkommande mötes dagordning.

§17

Föreningsmedlem som önskar få en fråga hänskjuten till styrelsen eller stämman skall till styrelsen inlämna skriftligt förslag minst 10 dagar före det sammanträde vid vilket vederbörande önskar få frågan behandlad.

§18

Stadgeändring skall för att vinna laga kraft beslutas av två på varandra följande stämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma. För beslut erfordras en majoritet av 2/3 av de avgivna rösterna.

 

Beslut om föreningens upplösning

§19

Föreningen kan upplösas endast genom beslut av två på varandra följande årsstämmor och erfordras därvid en majoritet av 2/3 av de avgivna rösterna. Vid föreningens upplösning skall tillfredsställande anstalter vidtagas så att ev. samlingar, arkiv och egendom värdigt omhändertages och betryggande blir bevarat inom föreningens verksamhetsområde.
Vid förenings upplösning skall beslut om disposition av dess egendom godkännas av Blekinge Hembygdsförbund. 

 

 

Editerad av: Per-Åke Albinsson (2020-01-02 21:27:26)