Stadgar

Stadgar för Hyltinge hembygdsförening

antagna vid föreningens konstituerande möte, lördagen  den 13 november 1943. Ändrade första gången vid årsmötet, onsdagen den 25 maj 1966, andra gången vid årsmötet, söndagen den 3 april 2005, tredje gången vid årsmötet, söndagen den 13 april 2014 och fjärde gången vid årsmötet, söndagen den 12 april 2015.

 • 1     Verksamhetsområde och karaktär

Föreningen skall verka inom Hyltinge socken, Sparreholm, Södermanland. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening. Föreningen är medlem i Södermanlands Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

 • 2     Föreningens ändamål

Föreningen skall – skydda, tillvarata och synliggöra det för bygden karakteristiska i dess miljö och kultur. – fördjupa, utveckla och sprida kunskap om bygdens historia. – vårda och utveckla de traditioner, som formats och formas av människorna i bygden. – arbeta för ungdomens medverkan i detta arbete. – väcka känslan för och kärleken till bygden, dess landskap, människor,  historia och framtid. – verka för att det historiska arvet förs vidare till kommande generationer. – vårda de byggnader som är föreningens och den park som föreningen disponerar. – upplåta byggnader och park för privata fester och högtider.

I detta arbete skall föreningen samarbeta med skolan, lokala föreningar och sammanslutningar, såväl som med institutioner och föreningar på kommun- och länsnivå.

Föreningens arbete skall genomsyras av engagemang, tolerans, glädje och kärlek till bygden och dess människor.

 • 3     Medlemsmöte

Som ett inslag i föreningens verksamhet kan medlemsmöten anordnas för att behandla angelägna frågor. Beslut i dessa frågor kan fattas, under förutsättning att de ärenden som skall behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

 • 4     Medlemskap och avgifter

Medlem kan den bli som delar värderingarna i ändamålsparagrafen och som är intresserad av att på olika sätt stödja föreningens arbete. Medlem registreras, utan särskild ansökan, som medlem, så snart medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgiften bestämmes, för påföljande kalenderår, på årsmötet. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

 • 5     Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem och köpa andelar i föreningar och sammanslutningar vars ändamål sammanfaller eller gagnar föreningens sak. Beslut om inträde/utträde samt köp/försäljning av andelar, i sådana föreningar och sammanslutningar, fattas av styrelsen som också beslutar om föreningens representation.

 • 6     Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas innan april månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse, med årsmöteshandlingar, skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast innan januari månads utgång. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionen. Yttrandet skall till- eller avstyrka motionen och motiv för ställningstagandet skall anges.

Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt och beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering, vid personval, ska denna ske genom sluten omröstning. Ledamöterna i styrelsen äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas

 1. a)    Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  b)    Val av årsmötesfunktionärer – mötesordförande – mötessekreterare – två protokolljusterare – två rösträknare
  c)    Fastställande av dagordning
  d)    Årsredovisning – verksamhetsberättelse – bokslut – fastställande av resultat- och balansräkningarna – föredragning av revisorernas berättelser – fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  e)    Fastställande av eventuella arvoden, traktamenten och kostnadesersättningar till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.
  f)     Val av – ordförande för nästkommande verksamhetsår – ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren – två revisorer för nästkommande verksamhetsår – revisorernas ersättare för nästkommande verksamhetsår – ombud till Södermanlands hembygdsförbunds årsmöte – valberedning för nästkommande verksamhetsår, varav en sammankallande
  g)    Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande.
  h)    Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.
  i)     Fastställande av hyror för nästkommande kalenderår
  j)     Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst verksamhetsåret.

Fråga, utöver dem som återfinnes på det, av styrelsen, upprättade förslaget till dagordning för årsmötet, får diskuteras om tre fjärdedelar av medlemmarna så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

 • 7     Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av medlemmarna begär det i skrivelse till föreningens ordförande. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 3 veckor före mötets hållande. Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen. I övrigt gäller vad som stadgats för ordinarie årsmöte.

 • 8     Föreningens styrelse

Styrelsen leder föreningens verksamheter i enlighet med stadgarna och beslut fattade vid årsmötet.

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst åtta, max fjorton, ordinarie ledamöter.  Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att hälften väljs varje ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare, kassör, postmottagare och försäkringsansvarig samt ansvarig utgivare av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och TV, och som faller under tryckfrihetsförordningen.

Föreningens firma tecknas av hela styrelsen. Teckning av föreningens post- och bankärenden sker på sätt som regleras i, av styrelsen, fastställd attestordning.

För de verksamheter som årsmötet och styrelsen beslutat om, utser styrelsen, funktionärer och fastställer delegationsordning.

Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

Den eller de ledamöter av styrelsen, som förvägrats ansvarsfrihet av föreningens årsmöte, kan ej omväljas.

Styrelsen sammanträder, enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, minst fyra gånger per verksamhetsår och sammanträdena är öppna för medlemmarna. Mötena skall protokollföras.