Appelbladska smedjan


Appelbladska smedjan

Sedan lång tid tillbaka har man i Vätterbygden framställt järn ur sjö och myrmalm. Under senmedeltiden påbörjades järnutvinning ur tabergsmalmen, som under det första skedet hämtades i rasmassorna intill Tabergs fot för att smältas i de ugnar man anlade där vattenfall fanns för drift av blästeranläggningarna. Nu först kom vapentillverkningen igång på allvar. Och Jönköpings faktori med nära 1.000 anställda blev landets största industri under 1700-talets första år.


Av denna stora arbetsstyrka var mer än 600 bosatta på landsbygden inom en radie av 7 mil. Det stora nordiska kriget krävde mycket vapen ute på slagfälten i norra Europa, och det blev både si och så med leveranserna från landsbygden eftersom dessa vapenhantverkare skötte om sina små landsbruk vid sidan om vapensmidet. Landshövdingen Erik Dahlberg begär hos Carl Xl att få bygga 40 hantverkshus i Huskvarna där en del duktiga mästare skulle få bo. Det skulle byggas en smedja till varje hus. När och hur dessa smedjor har byggts har inte gått att utreda. Eftersom var och en fick bygga sin smedja kan det tänkas att den mästare som hade råd byggde upp en mera ståndsmässig verkstad med gesällkammare i en andravåning medan mindre bemedlade nöjde sig med enbart ett utrymme i en bod.


Brandrisken var stor och därför förlades smedjorna så långt bort som möjligt från boningshusen, Många av dem gick säkerligen upp i rök efter en hel dags intensiv värmebehandling av de järnstycken som skulle smidas ut till ämnen för detaljer i ett vapen. Skorstenarna som var murade med gråsten gav ofta härdens heta rökgaser tillfälle att gå andra vägar t.ex. in i en brännbar takbjälke.


Appelbladska smedjans ålder är svårbestämd antingen 1700 tal eller tidigt 1800 tal


1924 erhöll Huskvarna Hembygdsförening smedjan som en gåva av ägarna, Direktör Gustav Tham ordnade så att tomten blev tilldelad hembygdsföreningen.


Den 27 maj 1936 stod smedjan fullt färdig och försedd med inventarier tack vare Gustav Lindblom som skänkt en i den närmaste komplett verkstadsutrustning dessa verktyg som tidigare till den Lindblomska smedjan som då var granne med Appelbladska smedjan.  Erforderliga möbler och inventarier anskaffades så att gesällvåningen kunde iordningställas i ett skick som nära  nog helt över stämmer med den miljö som var allmänt rådande i Huskvarna när Appelblads 19-åriga gesäll Anders Joansson bodde i geställvåningen år 1864.

ImageImageImage


Tillbaka till föreningens historia

Editerad av: Lisbeth Hall (2020-05-16 12:56:50)