Rumlaborg


Rumlaborg en strategisk försvarsanläggning! 
Småland var fram till 1658 gränslandsskap mot Danmark, mot utlandet. 
Stora krigarskaror trampade fram i Småland. Vägarnas sträckning var nästan detsamma då som nu. Nissastigen från Halmstad, och den gamla Lagastigen som var den största förbindelseleden mot Danmark. Vid Stigamo (betyder vägmöte) kom även vägen från Växjö och slogs ihop med Lagastigen. 
De osäkra och växlande maktförhållanden i landet gjorde det enkelt för fienden att komma norrut. 
Försvaret den befästa punkten att förhindra fiendens vidare framfart var Rumlaborg.
Borgen bestod sannolikt av byggnader i sten eller tegel omgiven av en palissad med kraftiga i marken nedslagna, uppåt spetsade pålar. Innanför palissaden har en gångbro löpt. 
Åt nordost skyddades borgkullen av ett system av tre med varandra jämnlöpande vallgravar, över dessa fanns vindbryggor, som kunde hissas upp. Vallgravarna har varit avspärrade mot syd med speciella träkonstruktioner. Det har varit möjligt att kunna ta sig in i vallgraven med båt.
Det är svårt att avgöra från vilken tid i borgens historia de beskriva byggnader och konstruktionen kan härledas till då borgen tjänstgjorde som befästning från 1200 talet fram till början av 1600 talet. Men utgrävningar har visat på dessa spår. 
Under 1600-talet förlorade Rumlaborg sin militära betydelse och på 1850-talet utjämnades området och gjordes om till park i vilken ett lusthus byggdes.

ImageTillbaka till föreningens historia

Editerad av: Lisbeth Hall (2020-05-16 13:01:45)