Stadgar

Stadgar för Husby-Sjutolfts hembygdsföreningen (antagna 2016-03-20)

1. Uppgift
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfta bl a genom

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden och välkomna alla.

2. Medlemskap och avgifter
a) medlemskap i föreningen erhålles av envar som ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift, som fastställes av årsmötet. Familjemedlemskap kan erhålls efter erlagd avgift (fastställd av årsmötet) och äger max två röster.

b) föreningar och företag i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet

c) personer, som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.

3. Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom

a) föreningsmöten, varav ett årsmöte

b) styrelsen

4. Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmöte hålles senast den 1 april på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två protokolljusterare
5. Styrelsens redovisningshandlingar
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
10. Val erforderligt antal styrelseledamöter för en tid av 2 år enligt skiftesprincipen. Med skiftesprincipen menas att hälfte av ledamöterna väljs vart annat år.
11. Val av 2 revisorer och 1 ersättare för dessa
12. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
13. Val av 3 ledamöter i valberedningen
14. Fastställande av årsavgifter
15. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka före årsmötet.
16. Behandling av styrelsens förslag
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande.

5. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhaves aven styrelse, bestående av minst 5 ordinarie ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid jämt röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Uppgifter
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
d) att senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse, protokoll från styrelsemöten och räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet
f) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjer i § 1.

6. Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

7. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

8. Upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande
ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Dessa stadgar antogs på årsmöte 2016 – 03 – 20.

 

Stadgar för Husby-Sjutolfts hembygdsföreningen (antagna 2003-03-23)

§ 1. Uppgift
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfta bl a genom

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Medlemskap och avgifter
a) medlemskap i föreningen erhålles av envar som ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift, som fastställes av årsmötet

b) föreningar och företag i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet

c) personer, som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.

§ 3. Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom

a) föreningsmöten, varav ett årsmöte

b) styrelsen

§ 4. Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmöte hålles senast den 1 april på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två protokolljusterare
5. Styrelsens redovisningshandlingar
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
10. Val av minst 5 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
11. Val av 2 revisorer och 1 ersättare för dessa
12. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
13. Val av 3 ledamöter i valberedningen
14. Fastställande av årsavgifter
15. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka före årsmötet.
16. Behandling av styrelsens förslag
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande.

§ 5. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhaves aven styrelse, bestående av minst 5 ordinarie ledamöter jämte suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Uppgifter
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
d) att senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse, protokoll från styrelsemöten och räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet
f) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjer i § 1.

§ 6. Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

§ 7. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 8. Upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande
ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Dessa stadgar antogs på årsmöte 2003 – 03 – 23

tillbaka till Husby-Sjutolfts hembygdsföreningen
tillbaka till huvudmeny