Karlsro #01

Karlsro #01
Karlsro ca 1950
Fotograf

Eskil Karlsson