Karlsro #12

Karlsro #12
Bilden tagen 2013 av Bo Wastensson
Fotograf

Bo Wastensson