Fridhem #01

Fridhem #01
Fridhem 1922, ännu omålat...
Fotograf

Malkus Karlsson