Tallbacken 2 #11

Tallbacken 2 #11
Tallbacken 2 från gatan 2017
Fotograf

Agneta Karlsson