Fridhem #11

Fridhem #11
Fridhem 2016.
Fotograf

Bengt Johansson