HISTORIEN om Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening

Chr EstbergFotograf: Chr Estberg

Hembygdsparkens entré med adress  Storgatan 53

Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening

BILDADES 1934

Hovmantorp-Furuby hembygdsförening bildas ”första gången” 1934. Det är värt att beskriva hur föreningen kom till stånd.

Det kan sägas att upphovet var en Kvistastuge-kommitté. Dess arbete är dokumenterat i ett antal protokoll. Det första är daterat 21/4 1929. Kvistastugan stod då bakom nuvarande konditoriet. Ägare av mark och stuga var ryttmästare Kjellson på Hovmantorps säteri. Han uppvaktades av kommittén, som ville överta mark och stuga. Ryttmästaren kunde inte göra sig av med marken men gav kommittén rätt att gratis disponera stugan och tomten under hans livstid. (Protokoll daterat 21/3 1930).

På ett sammanträde med Kvistastugekommittén 12/8 1934 uttalade medlemmarna att en hembygdsförening borde bildas. Förslaget hörsammades och det beslöts att ett möte skulle utlysas i kommunalhuset 20/lO 1934. Förslag till stadgar utarbetades (Protokoll 9/10 1934). Här slutar Kvistastugekommitténs mötesverksamhet och protokoll upphör. Det kan emellertid sägas att vår förening utom allt tvivel växte fram på initiativ av Kvistastugekommittén år 1934.

_DSC0451Fotograf: _DSC0451

Därefter för föreningen en ganska anonym tillvaro, åtminstone av vad som framgår av källmaterial.

1952
Föreningen återuppstår under Josef Brandtings ordförandeskap. En något oenig styrelse fattade detta år beslut att inköpa en stuga enligt nedan

Då rivning av gamla manbyggnaden å nämndemansgården i Tollstorp påbörjades den 1 maj  föreslogs av hrr F:O:Franzen, Folke Lindberg m. f1. att hembygdsföreningen skulle förvärva byggnaden till en framtida hembygdsgård. Eftersom ärendet var synnerligen brådskande besåg styrelsen byggnaden, underhandlade med ägaren Sture Hultberg och höll sammanträde samma dag. Härvid beslöts efter viss tvekan hos några ledamöter, att förvärva byggnaden till den överenskomna summan av 1. 200 kronor och en tremannakommitté tillsattes, bestående av hrr F. O. Franzen, Liljegren och Fredriksson att föra frågan vidare. Virket ligger f. n. uppstaplat i Hovmantorp. Om dess framtida öden har styrelsen ännu ej kunnat fatta något beslut.

Vi vet med säkerhet att stugan aldrig byggdes upp i Hovmantorp. Vi forskar vidare. En ledtråd till vad som hände med den nedmonterade stugan har spårats  upp av Irene Jonasson i Hovmantorp. Troligen har Hembygdsföreningen efter köpet inte kunnat bestämma sig för vad som skulle göras. Sture Hultbergs syster Rosa, som bodde i Ronneby hade också en sommarstuga i detta område. Dit forslades timret och med hjälp av bl. a. Sture Hultberg restes den i. Ronnebytrakten. Den tjänstgör nu som gäststuga vid sommarstugan. Nuvarande styrelse avser att göra ett besök vid tillfälle.

1958
Lagerlundsstugan förvärvades 10/7 1958 för 3.500 kr. Överlåtelsehandling finns i vårt arkiv. Samlingarna i huset ingick i priset.

Något om Lagerlundsstugans historia.

Kantor Lagerlund köpte 1914 en stuga intill Linnehult. Förre sockenskräddaren Fredrik Helin och hans familj hade bott i den. Ursprungligen var stugan större och tjänstgjorde som mangårdsbyggnad i Klintalycke.  År 1839 flyttades den till Linnehult, där kantor Lagerlund förvärvade den. Stugan lär ha hamnat i parken år 1914. 1958 överlåter köpingen dispositionsrätten till parkområdet till Hovmantorp – Furuby Hembygdsförening . Köpingen lät också anlägga Trädgårdsgatan (nuvarande Lagerlundsvägen), samt gav föreningen 6000 kronor att använda till park och byggnader . Efter köpet av Lagerlundsstugan avgjordes slutligen platsen för Hembygdsföreningens läge. Andra alternativ hade funnits, bl. a. Gökaskratt.

LagerlundsstuganFotograf: Lagerlundsstugan

1959-1960
Åren användes till att färdigställa Lagerlundsstugan efter nödvändiga reparationer . Det hela avslutades med att Anticimex genomförde en cyanvätgasbehandling.

1960
Kvistastugan sätts upp på den plats i parken där den står idag. Golv färdigställdes i den del av huset som ej hade jordgolv och ett litet källarhål grävdes upp.

Något om stugans historia.
Stugan har en gång varit backstuga vid Tollstorp men omkring 1850 flyttades den till Hjulatorpshagen. En fattig familj fick bo där bl. a. den Kristina Kvist, som givit stugan dess namn. Familjen levde under synnerligen knappa omständigheter. Vatten fick hämtas i Rottnen. En stång tjänstgjorde som utedass. Sex personer lär ha bott i stugan.

Amundsboden sätts upp. Boden kommer från Västorp och skänktes till föreningen av doktor Karl Boman. Boden hade tjänstgjort som sädesbod (säabo). Det enda som behövde ersättas var dörrarna. Nya men i den gamla stilen tillverkades. Brostenen hämtades från Prästanäset.

1961
Kopia av marknadsbodarna vid Linneryds marknadsplats byggdes. Takstickor användes. Idag är det tegeltak. Detta år invigdes Hembygdsparken på Midsommardagen, som dessutom var Hembygdens dag. Marknadsbodarna har fört en ambulerande tillvaro och kom på nuvarande plats 1965.

1962
Parken utrustas med elektricitet. Klockstapel uppfördes på Amundsboden. En vällingklocka köptes in från Bergholz klockgjuteri i Sigtuna. Inskriptionen på klockan lyder:  Jag ringer till bygdens och fädernas minne.

1966
Gärdesgården färdigställs. Bland dem som arbetade med detta nämns en Karl Karlsson.

Fårboden kommer till parken. Den kommer från Sjötorpet, Kalvsfälle. Till nuvarande plats kom den först 1970.

1974
De röda näckrosorna i dammen blommar för första gången.

1975
Kyrkhemmet (Holstastugan) flyttas ”i ett stycke” till parken 22 december.

Om Kyrkhemmet finns att berätta. 

Byggnaden var ursprungligen torp under Furuby Hanagård. Den byggdes 1836 och kallades Hanaholm. Huset flyttades 1876 till Skolgatan 3, Hovmantorp. Stugan köptes 1904 av en dotter till maskinisten Sven Holst. Efter makarna Holsts död övertogs byggnaden av Gunnar Gustavsson och makan Alma. Skolans behov av mark gjorde att Hembygdsföreningen fick överta huset. I 1976 års hembygdskrönika finns att läsa mer om flytten. Vidare finns en detaljerad beskrivning i ett tal, som hölls vid Hembygdens dag. Det är värt att notera att föreningens styrelse redan från början hade för avsikt att möblera Holstastugan i sekelskiftesstil. Liknande tankar finns hos dagens styrelse.

1977
Holstastugan invigs officiellt. Ett äldre transformatorhus blir redskapsbod och dass. Detta är numera rivet (2004).

1984
Taket på Lagerlundsstugan byts. Det gamla ersätts med s.k. Platonmatta. Över denna läggs ett grästak. Muraren Gösta Pettersson putsar den öppna spisen i Kvistastugan.

1985
En likvagn, som ägs av Ormeshaga by, placeras i ett uthus vid Hovmantorps prästgård.

1987
Tegeltaket på Amundsstugan byts. Verandan på Holstastugan förses med takpapp.

1988
Fårboden får nytt sticktak.

1994
Årets hembygdskrönika upptar en bibliografi över ”allt”, som skrivits i krönikorna under alla åren.

1995
Thomas Björn färdigställer hembygdsfilmen.

1997
Målningsarbeten bl. a. av Holstastugan görs.

2000
Parkbänkar och bord med sammansnickrade bänkar sätts ut i parken. Trädgårdsföreningen planterar en sekelskifteslind vid Kvistastugan.

2006
En ny bibliografi utges i Hembygdskrönikan

2009
Nytt brunnskar tillverkas. Grunden vid Lagerlundstugan friläggs och ny grusbädd för dränering runt stugan läggs. Stranden vid dammen rensas för att förbättra sikten.

2011
Påbörjades planeringen av Holstastugans ev utbyggnad.

2012
Smålandsgärdesgård återuppbyggs längs den västra gränsen
Fåraboden får nytt sticketak genom parkkommitténs försorg

2013
Kompletteras Smålandsgärdesgården mot norr
Omläggning av spåntaket på Fåraboden
Redskapsskjul restes på gamla grunden

2014
Mark- och grundarbeten för Holstastugans tillbyggnad
klara. Brunnar och ledningar lagda mot Lagerlundsvägen.
Före semestern kom huskroppen på plats samt takstolar,
spont och underlagspapp lades.
Länk till detta: Spantagille

1934 till 2014 är 80 år!

Det firar vi den 17 augusti på Hembygdens dag med
olika aktiviteter på Folkets Hus pga det dåliga vädret.

2015
Ständigt rinner Fibbleån genom hembygdsparkens
kvarndamm samt under broarna ut i Rottnen.
Under året har vandringsleden uppström ån kommit till.
Ett antal skyltar har kommit på plats för att informera
om historiska händelser längs åleden.
Holstastugan har fått sin utbyggnad med HWC.
Renovering av köket har påbörjats.

2016
Vi utvecklar verksamheten både i Hovmantorp och Furuby.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter