Stadgar


Stadgar för Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening antagna vid årsmötet 2019, uppdaterade från stadgarna från 1965

§ 1

Föreningens målsättning är att inom Horreds, Istorps och Öxnevalla socknar.

 • Verka för allmän kunskap om bygden, dess historia och utveckling, främja kulturminnesvård, däri inbegripet vården av landskapet, samt vården av fornlämningar.
 • Samla och vårda bruks- och prydnadsföremål, som åskådliggör skilda tiders liv och sedvänjor.
 • Göra uppteckningar om befolkningen och dess liv och språk under olika skeden, däri inbegripet att samla brev, fotografier och andra handlingar, som är av värde för detta. I detta sammanhang bör bygdens originella profiler i gången tid och berättelser kring dem särskilt uppmärksammas. Samla material om emigrationen från bygden samt om försvunnen bebyggelse.
 • Verka för att bevara kulturhistoriskt och ortshistoriskt intressanta byggnader och traditioner, med huvudsaklig inriktning på textil/vävning, jord/skog och snickeri/träindustri.
 • Samla uppgifter om bygdens näringsliv samt på alla sätt främja bygdens utveckling och framåtskridande.

§ 2

Den som ansluter sig till föreningens målsättning kan bli medlem av föreningen. Årsavgiften fastställs på föreningens årsmöte.

 

Medlem som agerar på sätt som skadar hembygdsföreningen kan uteslutas av årsmötet.

 

§ 3

Föreningens leds av en styrelse som består av 7 ledamöter. Styrelsen är beslutsför, när minst 4 av dess ledamöter är närvarande och ense om beslut. Halva styrelsen väljs för 2 år (rullande val). Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen för ett år.

§ 4

 Räkenskaperna avslutas per kalenderår.

§ 5

Årsmötet utser en valberedning med 3 personer. Val sker varje år.

 

§ 6

Ordinarie årsmöte med föreningens medlemmar hålls senast under mars månad. Kallelse till ordinarie årsmöte sker genom annons i ortspressen. På årsmötet förekommer följande ärenden:

 

 1. Val av två justeringsmän
 2. Verksamhetsberättelse från styrelsen
 3. Verksamhetsberättelser från kommittéer och funktionärer
 4. Revisionsberättelse från styrelsen
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av styrelseledamöter (för två år)
 7. Val av ordförande, sekreterare och kassör för innevarande år
 8. Val av firmatecknare
 9. Val av revisorer och suppleanter

10. Val av olika kommittéer och funktionsansvariga

11. Förslag och meddelanden från styrelsen

12. Förslag från enskilda medlemmar som inlämnats till styrelsen senast den 31 december året före kommande årsmöte. Styrelsen ska ha tid att bereda förslagen före årsmötet

13. Övriga frågor som årsmötet önskar ta upp till diskussion

 

§ 7

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte, vid behov. Kallelse sker på samma sätt som vid årsmöte.

§ 8

Kommittéer och funktionsansvariga bör agera och arbeta självständigt och ta egna initiativ. Förslag till större åtgärder utreds och läggs fram till styrelsen för beslut eller för beredning inför årsmötet eller särskilt medlemsmöte. Löpande kostnader som sammanlagt under året understiger 1/20 Prisbasbelopp, per kommitté och funktionsansvarig, behöver inte särskilt styrelsebeslut. Styrelsen arbetar för finansiering av gemensamma löpande driftkostnader och för att särskilda åtgärder skall kunna finansieras.

§ 9

Varje medlem i föreningen har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lottning sker.

§ 10

Horreds, Istorps och Öxnevalla hembygdsförening skall vara ansluten till Västergötlands hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund, Marks hembygdskrets samt vara medlem i Marks fornminnesförening och Marks härads släktforskareförening. Föreningen samarbetar med olika studieförbund och föreningar som verkar inom bygden.

 

§ 11

Stadgeändringar kan ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Styrelsen uppdras att vid behov ta initiativ till stadgeändringar.

 

§ 12

Föreningen kan upplösas, sedan medlemmarna så beslutat vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Vid upplösning av föreningen skall fördelning av tillgångarna ske enligt följande:

Såväl fast som lös egendom i Klockargården, Kilastugan, Transformatorbyggnaden övergår till Marks kommun. Lös egendom i Ekarebo kvarn lämnas i kvarnbyggnaden som tillhör enskilda ägare. Backstugan Hövden i Istorp återgår till givaren, om han så önskar, i annat fall överlämnas fast och lös egendom till markägaren. Torpet Kärleken i Öxnevalla återgår till Öxnevalla JUF avdelning. Likvida medel överlämnas för förvaltning till Istorps pastorat. Personer, men företrädesvis elever vid skolor i Marks kommun, som forskar, dokumenterar och publicerar arbete om våra socknar och deras historia, kan söka stipendier, så länge det finns medel kvar. Stipendiater utses av lika antal representanter från bygdens pensionärsföreningar. Dessa beslutar också om stipendiebeloppens storlek.

 

Om ny hembygdsförening startas med likartad målsättning för Horreds, Istorps och Öxnevalla socknar skall det då återstående kapitalet övergå till denna förening som startkapital.

Förening:

Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening

Skapad av: Lars-Göran Bengtsson (2012-03-07 14:34:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening (2022-01-30 22:29:26) Kontakta föreningen