Stadgar


Stadgar

För Högby Hembygdsförening antagna vid konstituerande sammanträde i Högby folkskola den 24 maj 1945. Förslag till stadgeändring i paragraf 2 och 3 antogs vid årsmötena den 25 mars 2001 och den 17 mars 2002.

§ 1.

Högby Hembygdsförening har till ändamål:

a/ att inom Högby socken sprida kännedom om samt verka för bevarande av socknens kulturhistoriska värden, även som för vad i övrigt är ägnat att belysa sockenbefolkningens liv och verksamhet under gångna tider.

b/ att hos ortens befolkning väcka och bevara intresset för gammalt och fornt.

§ 2.

Medlem i föreningen är varje person som anmäler sig till inträde och erlägger av årsmötet fastställd avgift. Anmälan om inträde görs till någon av föreningens styrelseledamöter.

§ 3.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse som till årsmötet avgiver berättelse. Årsmötet utser ordförande på två år jämte 2 till 3 suppleanter på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, intendent och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 4.

Ordföranden åligger att kalla föreningen och styrelsen till sammanträden och där leda förhandlingarna.

§ 5.

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid sammanträden, ombesörja erforderliga skrivelser, föra förteckning över ledamöter. Dessutom äger sekreterare att med biträde av intendenten upprätta förteckning över föreningens samlingar.

§ 6.

Intendenten åligger att vårda och ordna föreningens samlingar och minnesmärken samt att föra den i § 5 omnämnda förteckningen över samlingarna.

§ 7.

Kassaförvaltaren åligger att uppbära inkomster och bestrida utgifter samt föra föreningens räkenskaper, vilka avslutas per kalenderår.

§ 8.

Årsmötet hålles före april månads utgång, varvid följande ärenden förekomma:

a/ Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet.

b /Revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning.

c/ Val av medlemmar i styrelsen jämte suppleanter.

d/ Val av två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Alla ärenden avgöras genom öppen omröstning, såvida ej någon medlem påyrkar sluten sådan. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer. Rösträtt tillkommer varje medlem som erlagt stadgad avgift.

§ 9.

Ändring eller tillägg i stadgarna liksom upplösning av föreningen kan icke ske med mindre beslut därom fattas å två på varandra följande årsmöten samt detta beslut å båda årsmöten biträdes av minst 2/3 av de närvarande föreningsledamöterna. Om föreningen upplöses skola dess fastigheter, samlingar, handlingar och övriga tillgångar tillfalla Högby socken.

 


 

 

 

 

Förening:

Högby Hembygdsförening

Skapad av: Sonja Rehn (2019-04-03 07:54:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sonja Rehn (2019-05-02 07:02:41) Kontakta föreningen