Herrljunga Hembygdsförening

Starten 1942

Styrelseberättelse 1942.

Styrelsen för Herrljungatraktens Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse från den 18 mars till den 31/12 1942.

Förbundet Tankelänkens Herrljungakrets hade den 18 mars 1942 kallat till möte å Järnvägshotellet, Herrljunga, för att få till stånd en Hembygdsförening i Herrljunga. Efter ett anförande av folkskolläraren Linnar Linnarson, Fåglavik, beslutades att bilda en hembygdsförening, som vid starten fick 7 medlemmar. En interimstyrelse tillsattes bestående av hrr Gunnar Ekström, ordf., Otto Hofflander, v. ordf., Yngve Karlsson, kassör,J. Å, Tubin, sekr., och Linnar Linnarsson, Fåglavik, rådgivande ledamot.
Vid mötet den 24 mars beslutades att utsända teckningslistor för anskaffande av medlemmmar. Dessa samlade 101 godkända medlemmar, varför medlemsantalet var den 31 dec. 1942, var 101 godkända medlemmar.
Vid möte den 29 maj bestämdes föreningens namn till: Herrljungatraktens Hembygdsförening. Årsavgiften bestämdes till 2 kr. pr medlem och år.Besluts att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter, jämte 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter. Till styrelse för år 1942 valdes hrr Gunnar Ekström, ordf., Otto Hofflander, v. ordf., J, Å. Tubin, sekr. Sven Ambjörnsson, v. sekr., och Yngve Karlsson, kassör, jämte kyrkoherde Josef Larsson, och folkskolläraren Linnar Linnarsson, med Mr Karl Andersson och Victor Andersson, som suppl. Till revisorer valdes hrr Helmer Forsell och B. Rosenqvist. med hrr Einar Nilsson och Nils Bergkvist, som suppl. Stadgar har uppgjorts. Föreningen har erhållit ett kommunalt anslag från Herrljunga kommun, å 200 kr., samt av kommunen fått tillstånd att fritt få disponera  s.k. gamla skolhuset vid Haraberget som hembygdsmuseum. Av framlidne hotellägaren Knut Kjellgren, har inköpts hans samlingar, 107 föremål till ett pris av 400 kr. Över dessa föremål, samt en del som skänkts har uppgjorts en särskild förteckning. Föremål har skänkts av hemmansägaren Carl Johansson, Öltorp, f. d. snickaren Johan Björk, Fölene, fru Hanna Berg, och fröken Lotten Olsson, Herrljunga, samt av fru Ester Thern, Alingsås, och Olle Ringdahl, Horsby Herrljunga.Till såväl Herrljunga kommun, som dessa enskilda givare och alla som verkat för föreningens framgång vill styrelsen framföra sitt varma tack. Gamla skolhuset vid Haraberget har under, året iordningsställts och där inrättats till ett mindre Hembygdsmuseum, som vi hoppas skall förkovras och växa ut. Vi våga hoppas på medlemmarnas intressen för denna sak såväl genom insatser, som att skänka eller försälja gamla föremål, och för övrigt visa sitt intresse för att få föreningen framåt, önskar vi föreningen lycka och framgång.
Inkomster och utgifter balanserar på kr. 605:oo med en behållning av kr. 134.95 Herrljunga den 25-mars 1943.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter