Herrljunga Hembygdsförening

Midsommarstången

Tillkomsten av vår 20-ringade midsommarstång som är ca 10 meter lång.

Erik Tubin i Herrljunga Hembygdsförening läste nedanstående berättelse ur boksamlingen ”Svenskt landsmål utgiven 1896″, band XI sidorna 10 till 30 av författaren A. Kullander”.

Erik Tubin och Hans Gustavsson samrådde hur den beskriva midsommarstången skulle tillverkas. Curt Jonsson i Remmene Smidesverkstad i Remmene anlitades för att konstruera och tillverka midsommarstången. Efter en del justeringar och ändringar blev midsommarstången klar att användas första gången under midsommaren 1980.

Några drag ur det forna skogsbyggarlivet i Edsvedens skogstrakter av
A. Kullander.

På eftermiddagen kl. 5 församlade sig ungdomen på ett bestämt ställe för att framskaffa ock kläda majstången. Därtill användes en smärt björk eller gran som avbarkades, lades på en ställning ock försågs med fyra rätt utstående korsarmar 3 – 4 alnar från rotändan, ett stycke längre upp med 4 bågar ock ännu längre mot toppen med 4 mindre korsarmar. I rotändan inborrade man ”rötter” för att hålla henne stadigt i jorden, ock toppen pryddes med en tupp av målat papp med en krans av äggskal omkring sig. Stången överkläddes helt ock hållet med blomstergirlanger av åtskilliga färger. I armarna hängdes kransar. När hon var färdigklädd fram på aftonen, kommo även äldre både karlar ock hustrur för att se på, hur den restes, varvid de förra voro behjälpliga.

Då hon var upprest, tog spelmannen sin fiol ock ställde sig invid stången, ock så länge denna vaka hade behållit betydelse av festvaka, spelade han alltid en högtidssång. vari alla instämde. Det var vanligen någon av de gamla psalmerna: ”Mig gör stor lust ock glädje den sköna sommartid” eller ”Den blomstertid nu kommer”,av vilka sjöngos några verser, eller ock sjöngs den gamla sången: ”Det sitter en duva på en liljekvist i midsommartiden” ock andra dylika. Detta var vakans höjdpunkt.

Därefter togo alla i ring ock dansade ikring stången, under det de sjöngo en eller annan sång såsom t. ex. Låtom oss fröjdas i ungdomens dagar, binda oss kransar vita ock blå. De yngre kunde stanna kvar en stund och fortsätta med dans ock lekar. Medan de äldre gingo hem till sina lövklädda boningar, sjungande under vägen genom ängarna en och annan sommarsång. På midsommardagens eftermiddag samlades fordom både äldre ock yngre vid majstången för att en stund samspråka i den gröna. Sedan började dans ock lekar på någon närbelägen ”äkkra” (slätt),de äldre sågo på, men deltogo ofta i ungdomens nöjen, som kunde fortsätta under deras uppsikt långt in på kvällen.

Midsommardagens förmiddag ägnades åt gudstjänsten, om den ock hölls i en ganska avlägsen kyrka.Ty merändes inträffade då, att årets nattvardsungdom admitterades, ock kyrkan var då även löv ock blomsterklädd. Liksom de frommaste ock de som mest ivrade för kristlig sed vanligen deltogo i den glada ”messummarroa”, lika säkert var det ock, att om någon bullersam eller okyrklig person fanns i grannlaget, den icke heller fick vara med i det barnsliga glada sällskapet under ”vaka”.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter